Prenumerera på TaxNews

Prenumerera på TaxNews

Ett nyhetsbrev för dig som snabbt och kortfattat vill ta del av de senaste nyheterna inom svensk och internationell skatterätt samt närliggande områden. Prenumerationen för KPMG TaxNews är kostnadsfri och nyhetsbrevet ges ut så fort det finns intressanta nyheter på området.

1000

Kontakt

Annika Lindström

Partner & Head of Tax & Legal

KPMG i Sverige

E-post
TaxNews genrebild

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

2024

EU-länderna överens om nya källskatteregler
Reglerna ska göra det lättare att få återbetalning eller direktnedsättning av källskatt som betalats i andra medlemsländer. (2024-05-17)

Pilottjänst för digital passkontroll
Migrationsverket lanserar pilottjänsten i slutet av maj 2024. (2024-05-17)

Sverige och Danmark överens om ändrat Öresundsavtal
Flexiblare regler om distansarbete och ändrad beskattning av pensioner väntar för gränspendlare i Öresundsregionen. (2024-05-14) 

Förslag om sänkt lönekrav för att beviljas expertskatt
Regeringen föreslår en sänkt tröskel för när expertskatt kan beviljas baserat på arbetstagarens lön. (2024-04-23)

Nytt förslag till internprissättningsdirektiv 
EU-parlamentets rådgivande yttrande öppnar för att direktivet kan antas av Europeiska rådet. (2024-04-12)

Sänkt skattetillägg för bolag som inte lämnade in räntebilaga N9
Kammarrätten minskar skattetillägget för ett felaktigt ränteavdrag efter att bolaget omprövat årets beskattning och tillämpat förenklingsregeln. (2024-03-19)

Storbritannien slopar förmånliga skatteregler för utlänningar
I april 2025 föreslås de nuvarande reglerna för ”non-doms” att upphöra.(2024-03-15)

Nytt förhandsbesked gällande utomståenderegeln
Tillämpning av utomståenderegeln kan bli mer komplicerad efter nytt besked. (2024-03-06)

Ny vägledning om Amount B, Pillar One från OECD
Syftet med Amount B är att förenkla internprissättningen för rena marknadsförings- och distributionsaktiviteter. (2024-02-21)

Skärpta regler för arbetskraftsinvandring
Förslagen i utredningen föreslås träda i kraft från och med 1 juni 2025. (2024-02-16)

Ytterligare positivt besked gällande utomståenderegeln
Ny vägledning från HFD om 3:12-reglerna vid större utomstående ägande. (2024-02-08)

Lättnader i underskottsreglerna föreslås
Från och med nästa år föreslås regeländringar som ska underlätta vid ägarförändringar. (2024-01-23)

Nekat ränteavdrag vid koncerninternt förvärv av aktier strider mot EU-rätten – avdrag ska därför medges
KPMG har varit ombud i målet från Högsta förvaltningsdomstolen. (2024-01-22)

Uppdatering om kraven för permanent uppehållstillstånd i Sverige
Dom från Migrationsövedomstolen ger klarhet i praxis om tolkningen av kravet på ”viss varaktighet” för permanent uppehållstillstånd. (2024-01-19)

Frivillig skattskyldighet kan godtas trots flera hyresgäster
KPMG hjälpte hyresvärd att nå framgång i ett viktigt momsmål i Högsta förvaltningsdomstolen. (2024-01-11)

Högsta förvaltningsdomstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen i viktig momsfråga
KPMG är ombud i målet där HFD begär förhandsavgörande avseende tolkning av mervärdesskattedirektivets bestämmelser om omvärdering av beskattningsunderlag vid tillhandahållande av koncerninterna tjänster. (2024-01-03)

2023

Snäv syn på stadigvarande vistelse i kammarrätten 
Regelbundna Sverigeresor ledde till obegränsad skattskyldighet. (2023-12-21)

Ny definition av begreppet stadigvarande vistelse föreslås
Skatteverket har lämnat ett lagförslag avseende definitionen av uttrycket stadigvarande vistelse. (2023-12-21)

Gåva av utdelningsrätt
Ägare i företag har möjlighet att skattefritt skänka en del av bolagets vinstmedel till en välgörenhetsorganisation. (2023-12-20)

Möjligheterna till självrättelse begränsade efter Pandoraläckan
SKV:s generella kontroll av Pandoraläckan begränsar möjligheterna till självrättelelse. (2023-12-13)

Stora Skattedagen 2023 & ”Future of Tax” i Breakfast Club
Tack för att du tog dig tiden att spendera dagen med oss! (2023-12-08)

Skatt och hållbarhet: Så rapporterar nordiska bolag (2023-12-04)

Ny statistik från OECD avseende 2022 års ömsesidiga överenskommelser (MAP)
Fortsatt ganska stor spriding i handläggningstider mellan jurisdiktioner. (2023-11-24)

Svenska mervärdesskattelagens skälig grund strider mot EU-rätten
KPMG har varit ombud i målet från Högsta förvaltningsdomstolen. (2023-10-18)

Skärpta importregler för järn- och stålprodukter med ryskt ursprung
Ny EU-förordning som träder i kraft den 30 september 2023. (2023-09-29)

Kommissionen: Svenska preliminärskatteregler kan strida mot EU-rätten
Regeringens svar på EU-kommissionens formella underrättelse. An English article. (2023-09-28) 

Momsavdrag medges vid försäljning av aktier i dotterbolag
KPMG har varit ombud i målet från Högsta förvaltningsdomstolen. (2023-09-28)

CBAM: Regler för övergångsperioden 2023-2025
Övergångsperioden börjar den 1 oktober 2023 och sträcker sig till den 31 december 2025. (2023-09-26)

Ytterligare höjning av försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare
Försörjningskravet kommer träda i kraft den 1 november 2023 utan övergångsbestämmelser. (2023-09-25)

Skattemässiga förmåner vid anställning eller utsändning till Frankrike
Frankrike inför nya förmåner för att attrahera kompetent arbetskraft. (2023-09-25)

Ändrad beskattning av inlösenaktier föreslås i höstbudgeten
Årets höstbudget innehåller inga större enskilda skattenyheter, men ett stort antal förändringar av varierande storlek. (2023-09-21)

Utökat uppdrag för 3:12-utredningen gällande kvalificerade personaloptioner 
Den pågående 3:12-utredningen får ytterligare tilläggsdirektiv och längre tid på sig att slutredovisa uppdraget. (2023-09-08) 

Tilläggsskatten snart ett faktum 
Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss. (2023-09-08)

Nytt konsultationsdokument om Amount B, Pillar One från OECD
Syftet med Amount B är att förenkla internprissättningen för rena marknadsförings- och distributionsaktiviteter. (2023-08-17)

Viktig lättnad: Nya distansarbetsregler från den 1 juli 
Ny internationell överenskommelse om socialförsäkring vid gränsöverskridande distansarbete. (2023-06-29)

Reglerna kring FoU-avdraget och expertskatt utreds
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över reglerna kring avdrag för forskning- och utveckling samt skatteförmåner för utländska experter.  (2023-06-29)

Avdragsförbud vid förvärv av aktier strider mot EU-rätten 
Nytt förhandsbesked om riktade ränteavdragsreglerna för koncerninterna aktieköp. (2023-06-27)

Förlängd tidsfrist för deklaration och TP-dokumentation i Danmark
Den förlängda tidsfristen berör enbart företag vars räkenskapsår följer kalenderåret. (2023-06-27)

Förslag om EU-gemensamt system för snabbare hantering av källskatt
Genom direktivet vill EU-kommissionen skapa enhetliga regler som gör det lättare och snabbare att få tillbaka källskatt. (2023-06-22)

BEPS 2.0: Pillar 2 – upplysning krävs redan i årsredovisningen 2023
Upplysningar om reglernas påverkan ska lämnas redan i årsredovisningen för 2023. (2023-05-26)

Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare
Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023. (2023-05-09)

Nya bolagsrättsliga regler kompletteras med skatteförslag
Gränsöverskridande ombildning bedöms bli föremål för uttagsbeskattning men kan erhålla anstånd. (2023-04-21)

HFD klargör rätten till avräkning av utländsk skatt från tidigare år
Domen innebär ett förtydligande av lagens tillämpning. (2023-03-30)

Proposition avseende offentlig land-för-land-rapportering
Lagen föreslås träda i kraft i juni 2023. (2023-03-27)

BEPS 2.0: Ytterligare ett steg närmare en svensk lag om tilläggsskatt
Promemoria med förslag på kompletteringar och förtydliganden till delbetänkandet om en ny lag om tilläggsskatt. (2023-03-23)

Ett nytt blåkortsdirektiv för att attrahera högkvalificerad arbetskraftsinvandring
Förändringarna föreslås träda i kraft 18 november 2023. (2023-03-23)

Högsta förvaltningsdomstolen breddar tillämpningen av utomståenderegeln
Andelar till högre befattningshavare ansågs inte kvalificerade. (2023-02-21)

Tilläggsdirektiv om behovsprövad arbetskraftsinvandring presenterad
Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2024. (2023-02-17)

Införande av offentlig land-för-land-rapportering
Lagrådsremiss om ökad transparens och förbättrade möjligheter till insyn i större koncerners skattebetalningar. (2023-02-13)

BEPS 2.0: Den globala minimiskatten närmar sig med stormsteg
Delbetänkandet avseende förslaget om implementering av direktivet om global minimiskatt har överlämnats till regeringen. (2023-02-08)

Utredning om exitskatt nedlagd av regeringen
Uppdraget att se över kapitalbeskattningen av personer som flyttar utomlands har lagts ned (2023-02-06)

Tilläggsdirektiv om 3:12-reglerna presenterade
Det ändrade uppdraget för 3:12-utedaren har nu presenterats i sin helhet. Lättnader i reglerna för ägarskiften och regelförenklingar står i fokus. (2023-02-01)

Momsundantag för interna tjänster inom föreningslivet
Regeringen har lämnat förslag om en ny och moderniserad momslag som föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.(2023-02-01)

Ingen särskild utredningsskyldighet vid utelämnad blankett N9
Kammarrätten om att skattskyldiga lämnat oriktig uppgift när de dragit av för stora räntekostnader och utelämnat blankett N9 till sina deklarationer. (2023-01-27)

Utökat uppdrag för 3:12-utredningen för att främja entreprenörskap
Regeringen avser att utvidga uppdraget för den pågående utredningen om 3:12-reglerna. (2023-01-23)

Enklare för familjemedlemmar till EES-medborgare att få visering till Sverige
Regeringen föreslår att kravet på verkningsfull vistelse tas bort från och med den 1 maj 2023. (2023-01-20)

2022

Syntetisk option till anställd beskattas som värdepapper
Enligt HFD ska optionen beskattas i inkomstlaget kapital.(2022-12-22)

Migrationsverket får i uppdrag att stärka arbetet med att återkalla uppehålls- och arbetstillstånd 
Syftet är att minska risken med att nuvarande system med uppehålls- och arbetstillstånd missbrukas. (2022-12-22)

Kraftigt höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare i Sverige
Syftet är att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. (2022-12-22)

OECD:s safe harbour-regler publicerade
OECD:s tillfälliga safe harbour-regler förenklar ETR-beräkningen för många koncerner. (2022-12-21)

Nya rapporteringsregler för digitala plattformsföretag
– kräver anmälan till Skatteverket senast den 30 juni. (2022-12-21)

Kartlägg underlaget för fastighetstaxering och spara pengar
I samband med årsboksluten kan det löna sig att se över om beslutade taxeringsvärden år 2022 är korrekta. (2022-12-19)

Ett steg närmare koldioxidtullar (CBAM)
Hög tid att börja kartlägga eventuella registrerings- och rapporteringskrav. (2022-12-14)

EU:s medlemsländer har enats om minimiskatten!
Samtliga medlemsstater har enats om att införa minimiskatten genom ett direktiv. (2022-12-13)

Minimiskatten rycker närmare trots politisk osäkerhet 
Vad bör företag prioritera närmaste tiden i sitt arbete.med minimiskatten? (2022-12-08)

Ny statistik från OECD avseende 2021 års ömsesidiga överenskommelser (MAP)
Statistiken visar bland annat att fler MAP-ärenden avslutas globalt, samtidigt som antalet ansökningar minskar. (2022-11-28)

Förslag om stor höjning av FoU-avdraget i budgetpropositionen
Regeringen har idag presenterat budgetpropostionen för 2023. (2022-11-08)

Budgetpropositionen 2023 ur ett migrationsperspektiv
Fokus från regeringen på långa handläggningstider och högre krav.(2022-11-08)

Skattebefrielse för el och bränsle i industriell verksamhet
Positiv dom för företag som nekats eller inte begärt skattebefrielse för el och bränsle i industriell verksamhet. (2022-10-21)

Hög inflation förväntas öka pensionsskulder
Den höga inflationstakten förväntas resultera i en väsentligt högre uppräkning av pensionsskulder under 2023 jämfört med tidigare år. (2022-10-13)

Ökat behov av strategi för att försvara skattepositionen i lågkonjunktur
Behovet av en uttalad strategi för att försvara skattepositionen kan bli affärskritisk. (2022-10-26)

Slut på förmögenhetsskatten i Andalusien
Beslutet träder i kraft den 21 september 2022. (2022-09-20)

KPMG utses till Sveriges bästa skatterådgivare – för sjunde året i rad!
För sjunde året i följd utnämns KPMG till Sweden Tax Firm of the Year av tidskriften International Tax Review (ITR). KPMG erhåller även titeln Sweden Sweden Tax Disputes Firm of the Year. (2022-09-16)

Flera stora EU-länder går före EU och implementerar Pillar 2 redan 2023
En implementering av minimiskatten kan ligga nära i tiden och kan i vissa länder ske redan 2023. (2022-09-14)

Regeringen vill avskaffa skatterabatt för datorhallar 
Regeringen förbereder skatteförslag på grund av stigande elpriser. (2022-09-06)
 
Höjt basbelopp ger rekordhög tröskel för expertskatt 
I inflationens spår höjs prisbasbeloppet rejält till 52 500 kronor för 2023. (2022-09-05)

Fastighetsskatt för industrifastigheter ska utredas
Regeringen har gett i uppdrag till en utredare att analysera uttag av fastighetsskatt på vissa typer av industrifastigheter. (2022-06-17)

Regeringen skickar omarbetat källskatteförslag på remiss 
Regeringen vill införa enny källskatt på utdelning. (2022-06-16)

Skatt och hållbarhet – så rapporterar nordiska företag
Ny rapport visar: Så långt har vi kommit i Norden. (2022-06-14)

Skatteverkets nya ställningstagande: Då kan hemarbete leda till fast driftställe
Ställningstagandet förtydligar i vilka situationer fast driftställe uppkommer till följd av arbete i hemmet. (2022-05-20)

EU-kommissionen föreslår nytt avdrag för ränta på nettoökningar av eget kapital
Företag föreslås kunna göra avdrag i samband med nettoökningar av eget kapital. (2022-05-16)

Oklart rättsläge kring koncerninterna tjänster ska prövas av HFD 
Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd om beskattningsunderlaget vid tillhandahållande av tjänster inom en koncern. (2022-05-04)

Sänkt energiskatt för bönder en av få skattenyheter i vårbudgeten
Regeringen har idag presenterat vårändringsbudgeten 2022 samt 2022 års vårproposition. (2022-04-19)

Utredare ska se över riktade ränteavdragsregler och införande av global minimiskatt
Implementering av BEPS 2.0-reglerna om global minimiskatt i Sverige och riktade ränteavdragsreglerna ska utredas. (2022-04-08)

Ett steg närmare ett EU-direktiv om global minimiskatt
Under gårdagens Ekofinmöte togs ytterligare ett stort kliv framåt mot att på EU-nivå införa en global minimiskatt för stora koncerner. (2022-04-06)

Stämpelskatt föreslås tas ut även vid fastighetsbildning
Lantmäteriet föreslår att fastighetsreglering och klyvning ska leda till stämpelskatt. (2022-04-05)

Inreseförbud till Sverige hävs från och med 1 april 
Beslutet innebär också att det inte kommer finnas något krav att uppvisa vaccinationsintyg eller negativt test för covid-19 vid inresa till Sverige. (2022-04-01)

BEPS 2.0: KPMG publicerar analys av OECD:s av Pillar Two-vägledning
KPMG har analyserat vägledningen närmare och konstaterar att den lämnar luckor om hanteringen av temporära skillnader och uppskjuten skatt. (2022-03-23)

EU-ministrar överens om nya importcertifikat för koldioxidintensiva produkter 
Ekofin-rådet har enats om att införa ett nytt certifikatsystem för importer av vissa varor från länder utanför EU (2022-03-22)

BEPS 2.0: Pillar Two – OECD publicerar teknisk vägledning för modellreglerna
Den 14 mars 2022 publicerade OECD sin vägledning för tolkning av modellreglerna i form av kommentarer och exempel. (2022-03-16)

Avgift vid ansökningar om licens eller tillstånd enligt spellagen
Promemoria med förslag om ansökningsavgifter för tillstånd av spelprogramvara. (2022-03-11)

Skattebefrielse för industriell verksamhet enligt lagen om skatt på energi
Skatterättsnämnden har meddelat förhandsbesked om skattebefrielse för el och bränsle som förbrukas i industriell verksamhet. (2022-02-17)

Regeringen föreslår förändringar på arbetsrättens område
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2022 och tillämpas för första gången den 1 oktober 2022. (2022-02-10)

Regeringen föreslår vissa förenklingar av kemikalieskatten 
Regeringen föreslår i en promemoria förenklingar av kemikalieskatten på vitvaror och viss elektronik. (2022-02-09)

BEPS 2.0: OECD publicerar utkast till modellregler för Pillar One
OECD har publicerat ett utkast med detaljerade modellregler om hur allokeringen ska gå till. (2022-02-08)

HFD: Företag inom utvinning av kryptovaluta har rätt till energiskattelättnader
Ett företag som förvärvat en fastighet för att bedriva verksamhet i form av utvinning av kryptovaluta, s k mining, omfattas av reducerad energiskatt. (2022-02-04)

Regeringen går vidare med lagförslag som ska motverka handel med underskottsföretag
En ny skatteflyktsregel föreslås i syfte att stävja kringgåenden av reglerna om hanteringen av tidigare års underskott vid ägarförändringar. (2022-02-02)

Nytt ställningstagande från Skatteverket om återbetalningsrätt för filialstrukturer
Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande om återbetalning av moms när transaktioner utförs i andra EU-länder. (2022-01-31)

Förslag om förstärkt spelreglering på den svenska spelmarknaden 
Regeringens förslag syftar till att ytterligare stärka konsumentskyddet och skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar spelmarknad. (2022-01-31)

BEPS 2.0: Så fungerar Pillar Two-reglerna - Nu finns modellregler
Den 20 december 2021 publicerade OECD modellregler för en global minimibeskattning, de s k GloBE-reglerna inom Pillar Two. (2022-01-17)

Avgjort mål och välkommet besked till fastighetsägare
Fastighetstaxeringsmål som ger ett välkommet besked till fastighetsägare som riskerar att betala för hög fastighetsskatt. (2022-01-14)

EU-direktiv om rapporteringsplikt ska minska skatteplanering med ”skalföretag”
Förslagen innebär bland annat nya regler avseende rapporteringsplikt för företag inom EU som uppfyller vissa kriterier, s k "gateways". (2022-01-12)

2021

BEPS 2.0: OECD har publicerat modellregler för den globala ”minimiskatten” i Pillar Two
OECD har publicerat detaljerade modellregler om vilka som träffas av reglerna och hur skatten beräknas. (2021-12-22)

Danmark: Ändringar i nationella interprissättningsregler 
Den danska regeringen meddelade nyligen tillägg till de danska internprissättningsreglerna. Reglerna ska tillämpas fr o m det finansiella året 2021. (2021-12-22)

Uppdatering avseende regelverk om arbetskraftsinvandring 
Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss för att skärpa och förbättra de nuvarande reglerna för arbetskraftsinvandring. (2021-12-22)

HD: Man var bunden av låneavtal som hans sambo tagit
HD slår fast att den som låter någon annan använda sin BankID har ett ansvar för hur e-legitimationen används oavsett vilka instruktioner som lämnats. (2021-02-22)

Ny dom i HFD om expertskatt
Utbetalning av utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige kan beaktas vid bedömningen om den anställde är berättigad till expertskatt. (2021-12-20)

Krisstöd till företag återinförs och Skatteverket föreslås ta över handläggning av korttidsstöd 
Regeringen förbereder tre stöd som ska kunna återinföras i syfte att lindra de ekonomiska effekterna av pandemin för näringslivet. (2021-12-20)

Bankskatteförslaget röstades igenom av riksdagen – träder i kraft om 17 dagar 
Riksdagen röstade ja till att införa en ny skatt på kreditinstituts skulder – men med vissa förbehåll. (2021-12-15)

HFD underkänner 2019 års riktade ränteavdragsbegränsningsregler
Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att nu gällande ränteavdragsbegränsningsregler strider mot EU-rätten. (2021-12-14)

Tuffa krav på lojalitetsplikt vid företagsöverlåtelser
HD har fastslagit att lojalitetsplikten kan innebära att avtalsparten har att efter bästa förmåga verka för att uppnå ett visst avtalsvillkor. (2021-12-13)

Ny regel ska hindra handel med underskottsföretag
Ny begränsningsregel för inrullade underskott på förslag i lagrådsremiss från regeringen. (2021-12-10)

Riksdagen har godkänt avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan 
Den 27 oktober 2021 fattade riksdagen beslut om att rösta ja till avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan. (2021-11-26)

Nytt förslag från Europeiska rådet om att harmonisera regelverk för EU-blåkort
Regelverket ses över för att underlätta cirkulär migration samt ge en stringent implementering av reglerna kring EU-blåkort. (2021-11-11)

Regeringen har utökat det förstärkta omställningsstödet med månaderna maj–september 2021
EU-kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att utöka det förstärkta omställningsstödet samt att ansökningstiden förlängs till den 30 december. (2021-11-09)

Proposition om riskskatt för vissa kreditinstitut
Hög tid för berörda och potentiellt berörda kreditinstitut att se över vilka praktiska konsekvenser riskskatten kommer att medföra. (2021-11-03)

Omfattande översyn av 2019 års ränteavdragsregler 
En särkild utredare ska se över vissa frågor med anledning av de nya skattereglerna för företagssektorn som trädde i kraft den 1 januari 2019. (2021-10-29)

Förändrade principer för beräkning av pensionsåtaganden i egen regi 
– leder generellt till högre pensionsskulder från 2022. (2021-10-14) 

Beslut om tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier
Riksdagen har idag fattat beslut i frågan och en skattereduktion blir verklighet i deklarationen för beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller senare för inventarier anskaffade under kalenderår 2021. Lagen träder i kraft 1 januari 2022. (2021-10-13)

BEPS 2.0: Uppdaterad överenskommelse om OECD:s Pillar One and Pillar Two 
Pillar One and Two innebär stora förändringar av den internationella beskattningen som enligt förslaget ska tillämpas redan från 2023. (2021-10-11)

HFD om omvärdering av beskattningsunderlag
HFD har prövat frågan om beskattningsunderlag vid tillhandahållande av entreprenadtjänster till bostadsrättsföreningar. (2021-10-08)

Anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete
En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning. (2021-10-07)

Höjd fastighetsskatt väntar fastighetsägare 
KPMG:s analys av Skatteverkets nya nyckeltal som ska ligga till grund för de nya taxeringsvärdena. (2021-10-06)

UD häver avrådan från resor till alla världens länder
Från och med 1 oktober 2021 hävs den pandemirelaterade avrådan. (2021-10-01)

Budgetpropositionen 2022 ur ett migrationsperspektiv
För att minska handläggningstiderna bör Migrationsverkets fokus enligt regeringen ligga på förändrade arbetssätt och digitalisering. (2021-09-30)

Ny lag avseende källskatt på utdelning aviserad
Regeringen vill införa en ny källskatt på utdelning som inträffar efter den 31 december 2023. (2021-09-20)

Budgetpropositionen för 2022 presenterad
Ett flertal förändringar föreslås inom skatteområdet samtidigt aviseras en ny lag om källskatt på utdelning 2024. (2021-09-20)

Förlängd tidsfrist för brittiska medborgare att ansöka om uppehållsstatus
Regeringen har beslutat att förlänga ansökningstiden till den 31 december 2021. (2021-09-15)

Förändrat regelverk avseende permanent uppehållstillstånd 
Sedan den 20 juli i år har ett nytt regelverk trätt ikraft avseende ansökningar om permanent uppehållstillstånd. (2021-09-14)

Regeringen föreslår att reklamskatten slopas från och med 2022 
Regeringen har lämnat förslag om att reklamskatten ska avskaffas från och med 1 januari 2022. (2021-09-10))

Förslag om riskskatt för kreditinstitut 
Regeringen håller fast vid sitt försök att införa den s k bankskatten innan årsskiftet. (2021-09-06)

Energiskattenyheter 
– förändringar kring hållbarhetsbesked. (2021-07-13)

Nya regler för tobaksskatt 
Den 1 augusti 2021 införs de nya punktskattereglerna som innebär att all tobak, förutom för levande plantor, kommer att vara skattepliktigt. (2021-07-05)

BEPS 2.0: Överenskommelse om OECD:s Pillar One and Pillar Two
OECD/G20 har publicerat en gemensam överenskommelse mellan 130 medlemsländer avseende uppdateringar av Pillar One and Two. (2021-07-02)

Förstärkning av avdrag för forskning och utveckling införs den 1 juli 2021
De nya reglerna tillämpas på ersättning som utges efter den 30 juni 2021. (2021-06-29)

HFD klargör hur byggnader som är föremål för genomgripande ombyggnation ska taxeras
Välkommet avgörande om hur byggnader efter ombyggnation ska värderas. (2021-06-24)

Ny HFD-dom går emot Tillväxtverkets bedömning av jämförelsemånad
Högsta förvaltningsdomstolen om definitionen jämförelsemånad för arbetsgivare som söker stöd för korttidsarbete. (2021-06-18)

EU-kommissionen: 2019 års ränteavdragsbegränsningsregler strider mot EU-rätten
Kommissionen har skickat en kompletterande formell underrättelse till Sveriges regering. (2021-06-15)

Regeringen begränsar från och med idag avdragsrätten för underskott från tidigare beskattningsår i vissa fall
Förslaget ska motverka handel med underskottsföretag och kringgående av s k beloppsspärren. (2021-06-11)

Förslag till förordning om harmoniserade regler för AI
Ny lagstiftning med såväl möjligheter som utmaningar. (2021-06-10)

Beslut om förmånsbil
Reglerna börjar gälla den 1 juli 2021. (2021-06-02)

Förslag om förlängning av omställningsstöden till och med september 2021
Regeringens omställningsstöd föreslås att förlängas till och med september 2021. Det gäller både det ordinarie omställningsstödet och det förstärkta omställningsstödet som kan sökas av företag som drabbas särskilt hårt av vissa restriktioner. (2021-05-27)

Skatteunderlaget vidgas i nytt bankskatteförslag
Regeringen går vidare med en justerad version av det kritiserade förslaget om en ny bankskatt. Till ändringarna hör breddade regler om skattskyldighet och beskattningsunderlag. (2021-05-25)

Tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier
Regeringen offentliggjorde i fredags en lagrådsremiss med förslag till skattereduktion för investeringar i inventarier. Denna har varit väntad under en längre tid och förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Bestämmelserna föreslås införas i en tillfällig lag. (2021-05-17)

Förslag om förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete för juli-september 2021

Regeringen har tillsammans med stödpartierna enats om ett förslag att förlänga det förstärkta stödet vid korttidsarbete med månaderna juli - september 2021 i syfte att lindra de ekonomiska effekterna för näringslivet. (2021-05-12)

Vårändringsbudgeten och vårpropositionen 2021 presenterade 
Regeringen har idag presenterat vårändringsbudgeten 2021 samt 2021 års vårproposition. (2021-04-15)

Proposition om bilförmån
Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. (2021-03-29)

Avdrag för forskning och utveckling (FoU) förstärks ytterligare från 1 juli 2021
Regeringens förslag om förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter, det så kallade FoU-avdraget, innebär att arbetstidskravet sänks och det maximala avdraget höjs. (2021-03-24)

HFD avgör Lexel-målet om 2013 års ränteavdragsregler 
Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom i det s k Lexel-målet och medger, som väntat, bolaget avdrag för räntekostnader. (2021-03-22)

Regeringen säger upp skatteavtalen med Portugal och Grekland
Regeringens förslag är att skatteavtalen ska upphöra att gälla den 31 december 2021. (2021-03-22)

Har du betalt för hög stämpelskatt? 
Högsta domstolen har i dagarna avgjort ett mål om beräkning av stämpelskatt. Fallet rörde en fastighet som saknade taxeringsvärde (specialfastighet). (2021-03-22)

Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut och avskaffande av sekretess
Förslag om omedelbar verkställighet av beslut och avskaffande av sekretess för beslut om stöd vid korttidsarbete. (2021-03-17)

Bilförmån i förändring
SkattteSkatteverket har lämnat förslag till Finansdepartementet om förenklingar och förtydliganden av beskattning av bilförmån och drivmedelsförmån. (2021-03-16)

EU-kommissionen godkänner förstärkning av omställningsstödet för perioden juni-juli 2020 till särskilt drabbade företag
EU-kommissionen har godkänt förstärkning av omställningsstödet till företag för perioden juni-juli 2020 med ett högre takbelopp om 150 miljoner. (2021-03-12)

Uppdatering avseende förslaget om offentlig land-för-land-rapportering 
Ministrarna i EU:s medlemsstater har nyligen diskuterat förslaget om ”offentlig” land-för-land-rapportering. (2021-03-10)

Fastigheters taxeringsvärden 2021 – en fråga om lönsamhet 
Under 2021 genomförs särskild fastighetstaxering men även förberedelserna inför den stora fastighetstaxeringen av hyreshus år 2022 påbörjas. (2021-03-02)

Skatteverkets insatser mot fel och fusk 2021 
I detta TaxNews går vi igenom Skatteverkets särskilda insatser mot fel och fusk under 2021. (2021-02-23)

EU-kommissionen godkänner det förlängda omställningsstödet samt förslag på ytterligare förlängning 
EU-kommissionen har godkänt förslaget om att förlänga omställningsstödet för augusti 2020–februari 2021. Därutöver har regeringen föreslagit en ytterligare förlängning av omställningsstödet att omfatta mars och april 2021. (2021-02-19)

Inlåsningseffekt av importmoms vid bristande tullregelefterlevnad – Skatteverket ser behov av lagändring
Frågan om avdragsrätt av importmoms när någon annan än den verklige importören har blivit utställd till gäldenär av Tullverket i samband med bristande tullregelefterlevnad väcker starka reaktioner. (2021-02-19)

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande – Skatteplikt för co-locationtjänster och aktivitetsbaserade arbetsplatser
HFD har avgjort tre mål som avser frågor om skatteplikt för moms vid tillhandahållande av kringtjänster och uthyrning av fastighet.(2021-02-09)

Stöd i arbetsmiljöarbetet under covid-19-pandemin
Arbetsmiljöverket har i samråd med Folkhälsomyndigheten sammanställt information till arbetsgivare för att ge vägledning i arbetsmiljöarbetet. (2021-02-04)

Ekonomiskt stöd till företag som drabbats av nedstängning
En ny ekonomisk stödåtgärd föreslås att införas för bolag som drabbats av nedstängning till följd av pandemilagen. Upp till 100 procent av de fasta kostnaderna kommer att ersättas. (2021-01-25)

EU-domstolen bekräftar: De svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna strider mot EU-rätten
EU-domstolen har idag meddelat förhandsavgörande i Lexel-målet (C-484/19) i vilket domstolen konstaterar att undantaget till tioprocentsregeln i 2013 års svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna strider mot etableringsfriheten. (2021-01-20)

Ytterligare stöd till företag och  andra åtgärder med anledning av covid-19 
Uppdaterade TaxNews (2021-01-14)

2020

Tull- och momsutmaningar att vänta trots ett brexit-avtal 
I detta TaxNews listar vi tio viktiga tull- och momseffekter av avtalet och vilka nödvändiga åtgärder man måste vidta/ha på plats snarast. (2020-12-28)

Omställningsstödet förlängs för januari-februari 2021
Till följd av de nya restriktionerna som meddelades av regeringen den 19 december 2020, förlängs även omställningsstödet januari-februari 2021 i syfte att lindra konsekvenserna för företag. (2020-12-21)

Regeringen beslutar om ersättning för kostnader för kompetensinsatser under korttidsarbete 
Från och med 1 januari 2021 har arbetsgivare som anordnar kompetensinsatser för anställda under permittering rätt till ersättning för 60 % av kostnaderna för sådana insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos arbetstagare.(2020-12-18)

Beslut om utvidgad tidsgräns för expertskatt från tre till fem år
Riksdagen har godkänt regeringens förslag om att förlänga perioden för att tillämpa så kallad expertskatt från tre år till fem år. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2021. (2020-12-09)

Skattereduktion för inventarier på remiss
Som aviserats i den senaste budgetpropositionen har nu regeringen skickat ett lagförslag på remiss angående skattereduktion för investeringar.  (2020-12-08)

Nya regler avseende skatteavdrag för arbete utfört i Sverige och skyldighet att lämna särskilda uppgifter 
Från och med den 1 januari 2021 förändras reglerna om skatteavdrag för arbete utfört i Sverige som innebär att fler utländska företag än innan kommer behöva registrera sig hos Skatteverket. Utöver det ska ett utländskt företag som är registrerad för F-skatt och som inte lämnar inkomstdeklaration lämna särskilda uppgifter till Skatteverket. (2020-12-08)

Lägre tullsats på snus
Snus får en lägre tullsats och företag kan ansöka om återbetalning på tidigare för högt betald tull. (2020-12-04)

Tillväxtverkets förtydligande om värdeöverföringar under nuvarande stödperiod
Myndighetens syn på aktieutdelningar och koncernbidrag innan, under och efter stödperioden. (2020-12-01)

Förlängning av stöd vid korttidsarbete för 2021 och nya kontrollåtgärder vid ansökan
Den 27 november skickade Finansdepartementet ut en promemoria på remiss med förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete. (2020-11-30)

Svenska jämkningsregler inte förenliga med EU-rätten
EU-dom om tolkningen av våra svenska bestämmelser om jämkning i samband med överlåtelse av fastighet. (2020-11-27)

Korttidsstödet kan påverka fåmansföretagarens beräkning av lönebaserat utrymme
Om hur reglerna om korttidsstöd förhåller sig till 3:12-reglerna och ägare i fåmansföretag. (2020-11-25)

Förtydligande avseende omställningsstödet för perioden maj-juli 2020 – covid-19 
Regeringen har senarelagt tidpunkten för värdeöverföringsförbudet avseende det stödmottagande företaget eller dess moderföretag till att avse april 2020 – juni 2021. (2020-11-19)

Brexit – Tiden är inne 
Hur påverkar de möjliga utfallen av Brexit personal inom Global Mobility och deras anställda i Sverige och i Storbritannien? (2020-11-19)

Förslag på generösare regler om kvalificerade personaloptioner 
De nya reglerna föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2022. (2020-11-18)

KPMG:s Stora Skattedag 2020 – i ljuset av det amerikanska valet, covid-19, Brexit och Kinas utveckling på världskartan 
Den 12 november bjöd KPMG traditionsenligt in till KPMG:s Stora Skattedag med heta skattefrågor och geopolitiska diskussioner (2020-11-17)

Förslag till ny beräkning av bilförmån
Finansdepartementet har i en promemoria lämnat förslag på en ny beräkning av bilförmån. (2020-11-16)

Regeringen föreslår ytterligare krisåtgärder för företag – covid-19 
Under regeringens pressträff idag den 9 november 2020 presenterades flera förlängningar av åtgärder till följd av den pågående covid-19-pandemin. (2020-11-09)

Genomgripande förändringar av skattesystemet föreslås i ESO-rapport 
Avskaffade 3:12-regler och enhetlig kapitalvinstbeskattning föreslås i en ny rapport av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). (2020-11-06)

Förslag om förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för FoU
Enligt ett förslag som är ute på remiss ska nedsättningen av arbetsgivaravgifterna (även kallat FoU-avdrag) förstärkas, genom att det maximala avdraget höjs och arbetstidskravet sänks. (2020-11-06)

Economic employer införs i Sverige 1 januari 2021
Riksdagen har beslutat om att införa det så kallade ekonomiska arbetsgivarbegreppet i Sverige från och med den 1 januari 2021. (2020-11-04)

Det skatterättsliga företrädaransvaret – nytt betänkande överlämnat till regeringen
Betänkandet har nu överlämnats till regeringen. Utredningen tar hänsyn till kritik som funnits kring reglerna och fokuserar mer på individens handlingsmöjligheter. (2020-11-04)

Ingen mervärdesskatt på styrelseuppdrag – nytt ställningstagande från Skatteverket
Skatteverket har den 9 oktober 2020 publicerat ett ställningstagande i frågan om en styrelseledamot ska anses agera som en beskattningsbar person i mervärdesskattehänseende. (2020-10-19)

BEPS 2.0: OECD:s Pillar One och Pillar Two
OECD har publicerat rapporter om beskattning av den digitala ekonomin. (2020-10-16)

Budgetpropositionen för 2021 presenterad
Ett flertal förändringar föreslås inom skatteområdet.

Möjligt att använda teckningsoptioner vid utformningen av kvalificerade personaloptionsprogram 
HFD:s dom är ett välkommet förtydligande av rättsläget som öppnar för enklare och mer effektiv tillämpning av reglerna om kvalificerade personaloptioner. (2020-09-11)

Förslag om att utöka omställningsstödet med perioden maj-juli 2020 – covid-19
Regeringens förslag om att omställningsstödet för företag som fått minskad omsättning som en följd av covid-19-pandemin utökas med perioden maj-juli 2020. Ändringarna i reglerna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020. (2020-09-09)

Kommer expertskattereglerna att ändras? 
Regeringens promemoria med förslag om förändring av expertskattereglerna. (2020-08-25)

Lagrådsremiss: Koncernbidragsspärrade underskott och negativt räntenetto 
Regeringen överlämnade den 20 augusti en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag om justerande bestämmelser avseende avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto. (2020-08-21)

Förslag avseende skatt på engångsartiklar i plast 
Utredningen om skatt på engångsartiklar har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 november 2021. (2020-08-13)

Flera åtgärder inom moms i EU:s nya Tax Action Plan 
Den 15 juli 2020 antog EU-kommissionen en Action Plan inom skatteområdet. Åtgärderna ska vara genomförda senast 2024. (2020-07-17)

Tillhandahållande av datacentertjänster, mervärdesskatt 
EU-domstolen har bedömt att vissa datacentertjänster varken utgör uthyrning av, eller tjänster med anknytning till, fastighet enligt mervärdesskattedirektivet. (2020-07-07)

DAC6/MDR: Regeringen har beslutat om att justera tidsfristerna för rapporteringen med sex månader 
DAC6 träder i kraft den 1 juli 2020 men regeringen har nu beslutat att man skjuter på själva tidsfristerna för rapporteringen i Sverige med sex månader. (2020-06-30)

DAC6/MDR: Regeringen förbereder för att justera tidsfristerna för rapporteringen
Oaktat en framskjutning av tidsfristerna i Sverige är det mycket hög tid att förbereda för de kommande kraven då rapportering kommer behöva ske retroaktivt från 25 juni 2018. (2020-06-25)

Regeringen presenterar nytt förslag om Economic Employer 
Regeringen har återigen lagt fram ett förslag om att införa det s k ekonomiska arbetsgivarbegreppet vid beskattning av arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige. Bestämmelserna föreslås träda ikraft 1 januari 2021. (2020-06-24)

DAC6/MDR: Regeringen har beslutat om ikraftträdande och rapporteringsfrister i enlighet med gällande lydelser i DAC6
Ett eventuellt beslut om justering av tidsfristerna kräver troligtvis att EU först antar och publicerar ett ändringsdirektiv till DAC6. (2020-06-18)

Tillväxtverkets särskilda förtydligande om koncernbidrag som avser RÅ 2019 
Myndighetens huvudsakliga bedömning är att koncernbidrag som avser år 2019 inte bör påverka möjligheten att erhålla stöd under år 2020. (2020-06-12)

DAC6/MDR: Riksdagen har röstat Ja till Skatteutskottets förslag om DAC6 
Regeringen bemyndigas bestämma ikraftträdandedatumen. (2020-06-04)

DAC6/MDR: Skatteutskottet föreslår att regeringen ska få bestämma de tidpunkter förslagen ska träda i kraft 
Skatteutskottets förslag till riksdagens omröstning om DAC6 den 3 juni. (2020-05-29)

KPMG Sveriges bästa skatterådgivare – femte raka vinsten samt Tina Zetterlund årets ledare
Det blev dubbla priser för KPMG vid European Tax Awards. För femte året i rad utses KPMG Sverige till National Tax Firm of the Year – dessutom vinner Tina Zetterlund det ärofyllda priset som EMEA Tax Practice Leader of the year. (2020-05-25)

Omställningsstöd till företag – covid-19
Finansdepartementet har publicerat en promemoria om omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning som en följd av covid-19. (2020-05-20)

Tillväxtverket om utdelningar och koncernbidrag i samband med stöd vid korttidsarbete
Tillväxtverket har publicerat ett pressmeddelande med vissa förtydliganden avseende värdeöverföringar. (2020-05-20)

Proposition med fler kraftfulla åtgärder med anledning av covid-19
– innehåller bl a förslag till justerad korttidsregler

Propositionen innehåller en rad förslag på åtgärder, bland annat höjning av stöd för korttidsarbete och syn på utdelningar. Vidare tar regeringen upp frågan om stöd för korttidsarbete kan lämnas vid semester. (2020-05-15)

Lagrådets yttrande avseende nya förslaget om stöd vid korttidsarbete – covid-19 
Lagrådet godkänner förslaget om höjning av stödet, men ifrågasätter förtydligandet av kravet på "allvarliga ekonomiska svårigheter". (2020-05-12)

Förslag om en ny lag för tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda (covid-19) 
Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2020. (2020-05-11)

Lagrådsremiss om anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete (covid-19)
Regeringen föreslår utökat stöd vid korttidsarbete och att vissa utbetalningar ska beaktas vid prövningen av rätten till stödet. (2020-05-08)

Förslag om en ny lag om källskatt på utdelning på remiss
Förslaget ska effektivisera och modernisera reglerna om källskatt på utdelningar. (2020-04-30)

OECD: Analys av skatteavtalen och effekterna av covid-19-krisen
OECD har publicerat en vägledning när det gäller fördelningen av beskattningsrätten mellan länder. (2020-04-29)

DAC6/MDR: Omröstning i riksdagen uppskjuten till 27 maj, och påtryckningar på EU om att skjuta fram tidsfristerna för rapporteringen
Av riksdagens hemsida framgår att beslut om den svenska implementeringslagstiftningen är framflyttat ytterligare. Vidare pågår nu ett aktivt arbete för att få EU att flytta fram tidsfristerna för rapportering inom hela EU. (2020-04-24)

Uppdatering om Portugals beslut att beskatta svenska tjänstepensioner med 10 %
Information om hur Portugal hanterar inflyttade efter den 31 mars 2020. (2020-04-24)

Skatteverket publicerar nytt ställningstagande om internprissättning och garantier 
Ställningstagandet ersätter två tidigare ställningstaganden av Skatteverket som berört samma fråga. (2020-04-22)

Regeringens beslut om stöd till tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher publicerad
Regeringen har idag publicerat förordningen om stöd till tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i vissa utsatta branscher. (2020-04-17)

Om vårändringsbudgeten 2020, att ytterligare korttidsstöd föreslås, sänkt ränta på anstånd m m
Detta TaxNews handlar om vårändringsbudgeten 2020, som bl a innehåller förslag om anpassning av reglerna för investeraravdrag samt beskattning av utländska säljare för kemikalieskatt, och vidare att regeringen igår presenterade en uppväxling av systemet med korttidspermittering, att räntan på anstånd föreslås sänkas och att förslaget om att införa ett s k ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i Sverige är försenat. (2020-04-15)

Ställningstagande från Skatteverket om redovisning av mervärdesskatt under coronakrisen 
Byte av redovisningsperiod skjuter upp betalningstidpunkten för moms. (2020-04-07)

Flera länder förlänger inlämningsdatum för inkomstdeklaration och upprättande av internprissättningsdokumentation
Med anledning av covid-19 ser allt fler länder över tidpunkten för deklarationsinlämnande och upprättande av internprissättningsdokumentation. (2020-04-07)

Förslag på skatt på kemikalier i kläder och skor
Utredningen om skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2021. (2020-04-03)

E-handelspaketet – förändringar för företag inom e-handel 
Regeringen föreslår ändrade mervärdesskatteregler för företag inom e-handel. Förslaget föranleds av ändringar i mervärdesskattedirektivet, det s k e-handelspaketet. (2020-04-01)

Finansutskottets förslag om nya regler för korttidsarbete och synen på aktieutdelningar kopplat till stödet 
– inklusive uttalande om att riksdagen bör göra ett tillkännagivande till regeringen om räntan vid anstånd (2020-04-01)

Företrädaransvaret för skatter och avgifter – Covid-19
Som företrädare för exempelvis ett aktiebolag har du långtgående skyldigheter att tillse att betalningsskyldigheten för skatter och avgifter fullgörs. (2020-03-27)

Ytterligare budgetåtgärder med fokus på svenska småföretagare 
Regeringen presenterade den 25 mars ytterligare åtgärder för att hjälpa svenska små och medelstora företag. (2020-03-26)

Promemoria: Koncernbidragsspärrade underskott och negativt räntenetto  
Regeringen skickade den 25 mars en promemoria på remiss där regeringen föreslår att det ska införas justerande bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto. (2020-03-26)

Samlade tips och nyheter från KPMG om dagsaktuella viktiga frågor 
Tips om hur du, utöver uppdateringar inom skatteområdet via TaxNews, kan följa KPMG:s andra aktuella nyheter. (2020-03-25)

EU: Tillfälligt ramverk för statligt stöd för att mildra effekterna av covid-19
Europeiska kommissionen beslutade den 19 mars om ett tillfälligt ramverk för statligt stöd (state aid) för att mildra effekterna av coronaviruset (covid-19) på EU:s medlemsländers ekonomier. (2020-03-23)

Aktuellt avseende MDR/DAC6: Indikationer på senareläggning av första rapporteringstillfället i vissa länder
Med anledning av bl a Covid-19 och bolagens utmaningar har det kommit en del indikationer om att vissa länder kan komma att skjuta på det första rapporteringstillfället. (2020-03-20)

Hemarbetsdagar i Sverige pga COVID-19 påverkar inte socialförsäkringstillhörighet inom EU
Försäkringskassan meddelar att hemarbetsdagar i Sverige pga COVID-19 inte påverkar socialförsäkringstillhörigheten inom EU. (2020-03-19)

Regeringens ekonomiska åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna med anledning av covid-19
Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att möta den situation som Sveriges företag, arbetsgivare och anställda befinner sig i. (2020-03-17)

KPMG har utvecklat en app för hantering av digital beskattning 
Appen "Digital Economy Tax Tracker" ger dig vägledning om digital beskattning ur såväl inkomstskatt som indirekt beskattning. (2020-03-12)

Nytt avgörande från HFD angående den beloppsspärren
Transaktionsutgifter får beaktas vid beräkning av den s k beloppsspärren. (2020-03-10)

HFD: Att en utländsk fond är en juridisk person utesluter inte att den befinner sig i en situation jämförbar med den för en svensk investeringsfond (kupongskatt) 
Artikeln är på engelska

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en nyligen meddelad dom bekräftat att den omständigheten att en utländsk fond är en juridisk person inte utesluter att den utländska fonden, vid en prövning enligt EUF-fördraget, befinner sig i en situation som är jämförbar med den situation som en svensk investeringsfond befinner sig i när det gäller beskattning av utdelningar. (2020-02-27)

Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning om lagstiftningen kring vårdmomsen
En särskild utredare ska undersöka förutsättningarna för förändrad lagstiftning i fråga om mervärdesskatt vid inhyrd vårdpersonal och inhyrd personal för social omsorg. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021. (2020-02-27) 

Den nya skatten på plastbärkassar
Lagen kommer att tillämpas för skattskyldighet som inträder från och med den 1 maj 2020. (2020-02-20)

Skatteverkets insatser mot fel och fusk 2020
Detta TaxNews går igenom Skatteverkets planerade särskilda insatser mot fel och fusk under 2020. (2020-02-17)

OECD publicerar sin slutgiltiga rapport gällande transfer pricing aspekter för finansiella transaktioner
Rapporten syftar till att ge vägledning till hur finansiella transaktioner ska prissättas. (2020-02-13)

Ny utredning för att förhindra kompetensutvisningar
Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att attrahera internationell kompetens samt motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare. (2020-02-10)

Vårdmomsen består – HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked
Enligt HFD ska vårdtjänsterna ses som momspliktig personaluthyrning. (2020-02-07)

Nya riktlinjer för hållbarhetsrapportering avseende skatt
Sammantaget skapar den nya standarden viktiga förutsättningar för att ytterligare svara mot intressenters ökade krav på skatte- och hållbarhetsfrågor. (2020-02-07)

OECD:s fortsatta arbete för en gemensam lösning gällande digital beskattning
Fredag den 31 januari höll OECD en webcast och publicerade ett ställningstagande som bekräftar att samtliga länder står bakom att utveckla ett konsensusbaserat förslag för digital beskattning med utgångspunkt från det rådgivande förslaget. (2019-02-05)

Propositionen om rapporteringsplikt (MDR/DAC6) till riksdagen
KPMG:s DAC6 Processor kan hjälpa er med rapporteringen. (2020-02-04)

Brexit: Använd tiden väl!
Nu är det ett faktum, Storbritannien lämnar EU och nu inleds en elva månader lång övergångsperiod. Under övergångsperioden ska ett avtal om den framtida relationen med EU förhandlas fram. Oavsett vilket avtal som förhandlas fram aktualiseras viktiga frågor inom tull och moms och det gäller att förbereda sig i tid. 

Förstärkt avdrag för forskning och utveckling (FoU-avdrag) från 1 april 2020 
Proposition om justerade regler för FoU överlämnad till riksdagen. (2020-01-21) 

 

2019

Storbritannien vill lämna EU den 31 januari 2019
Brexit går nu in i ett skarpare läge. (2019-12-23)

HFD-dom: Ersättning till styrelseledamoten ska beskattas som inkomst av tjänst
HFD har meddelat en efterlängtad dom gällande beskattning av styrelsearvode. Gällande själva sakfrågan gör HFD:s majoritet samma bedömning som Skatterättsnämnden, dvs att den aktuella ersättningen ska beskattas som tjänst. (2019-12-16)

Lagrådsremissen om MDR/DAC6 publicerad
Regeringen släpper inhemsk rapportering per 1 juli 2020. (2019-12-06)

HFD-dom om främjande av allmännyttigt ändamål genom aktiebolag
HFD har i en efterlängtad dom klargjort att ideella organisationer kan främja allmännyttiga ändamål genom bidrag till aktiebolag. (2019-12-04)

BEPS 2.0 digitala ekonomin – Vad händer just nu? 
BEPS 2.0 kan få betydande inverkan på koncerners skattesituation och hantering. (2019-11-26)

Skattenyheter inför bokslutet 2019 
En sammanställning av nyheter inom skatteområdet. (2019-11-25)

I en splittrad samtid ger hopp framtidstro – KPMG:s Stora Skattedag 2019 
Den 20 november bjöd KPMG traditionsenligt in till Stora Skattedagen där vi erbjöd en eftermiddag på temat ”Tax, tariffs and trade in a disruptive world" där både nationella och internationella skattefrågor stod i centrum. (2019-11-21)

OECD har publicerat ytterligare råd angående land-för-land-rapportering i multinationella koncerner
OECD har publicerat ytterligare råd angående CbC-rapportering i multinationella koncerner. (2019-11-07)

Stadigvarande vistelse i Sverige
HFD har meddelat dom i frågan om vad som utgär stadigvarande vistelse. (2019-11-07)

Förslag om förstärkt avdrag för forskning och utveckling (FoU-avdrag)
Förslaget innebär en ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling. För rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifter för FoU är det viktigt att säkerställa att man har tillräcklig kvalitet i dokumentationen. (2019-11-04) 

HFD begär förhandsavgörande från EU-domstolen gällande tillhandahållade från utländsk momsgrupp
Frågan gäller om en svensk filial, som inte ingår i någon svensk mervärdesskattegrupp, utgör en egen beskattningsbar person när huvudetableringen, som ingår i en mervärdesskattegrupp i en annan medlemsstat, tillhandahåller filialen tjänster och allokerar kostnaderna för dessa till filialen. (2019-10-31)

Skatteverket informerar om MDR/DAC6-rapporteringen
Skatteverket har publicerat information om DAC6 och särskilt hur man ska kunna lämna rapporterna till Skatteverket. (2019-10-31)

MDR/DAC6-regelverket närmar sig snabbt
KPMG webcast om senaste nytt den 14 november kl 16-17. (2019-10-25)

OECD har publicerat ett rådfrågande förslag gällande den digitala ekonomin
OECD har publicerat ett förslag för att främja de internationella förhandlingarna kring beskattningen av den digitala ekonomin. Kommentarer på förslaget kan skickas till OECD senast den 12 november 2019. (2019-10-11)

Förberedelser inför Brexit inom socialförsäkringsområdet 
Vad man bör tänka på inom socialförsäkringsområdet vid en eventuell Brexit. (2019-10-11)

Punktskatter granskas minutiöst av Skatteverket 
Skatteverket granskar just nu punktskatter i detalj. (2019-10-08)

Skatteverkets kommentar till HFD:s dom i internprissättningsmål 
SKV:s kommentar om beviskrav för eftertaxering och skattetillägg vid oriktig prissättning.  (2019-10-08)

Praktisk hantering av ränteavdrag samt Skatteverkets nya blankett för att deklarera ränteavdrag
I detta Taxnews berättar vi om att Skatteverket har publicerat en ny blankett för att deklarera ränteavdrag och går igenom vilka erfarenheter vi har av de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna, vår digitala lösning KPMG Korus samt våra nya skatteberäkningsmallar. (2019-10-07)

Friskvårdsbidrag – skattepliktigt i sin helhet om bidraget överstiger 5000 kronor
Högsta förvaltningsdomstolen fastställde i somras att ett friskvårdsbidrag om 6 500 kronor inte är en skattefri personalvårdsförmån. Skatteverket har nu kommenterar utfallet av HFD:s dom. (2019-09-19)

Budgetpropositionen för 2020 presenterad
I budgetpropositionen för 2020 föreslås och aviseras ett flertal förändringar inom skatteområdet. (2019-09-18)

Har ni rätt till extra avdrag för premie för sjukvårdsförsäkringen? 
Skatteverkets ställningstagande om sjukvårdsförsäkringsförmåner kan innebära rätt till ytterligare avdrag för betalda premier. (2019-09-05)

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp föreslås i Sverige igen
Regeringen vill införa ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i Sverige per 1 januari 2021. (2019-09-05)

EU:s nya momssystem med enkla lösningar – Quick Fixes
"Quick Fixes" träffar företag med gränsöverskridande varuhandel. (2019-09-02)

Nya lagar under 2019
Sammanfattning av nya lagar som har trätt i kraft samt kommande förändringar under 2019. (2019-07-05)

Stark remisskritik mot förslaget om rapporteringsplikt för vissa arrangemang på skatteområdet 
Remissinstanserna är särskilt kritiska mot förslaget att införa rapporteringsplikt även för inhemska arrangemang. (2019-06-26)

HFD om undantag från skatteplikt för vissa elevboenden
Domen klargör gränsen mellan å ena sidan vanliga hyresbostäder och å andra sidan elevhem, skolhem och internatboenden vid fastighetstaxeringen. (2019-06-24)

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom i internprissättningsmål 
Fråga om beviskraven som ställs vid eftertaxering. (2019-06-24)

HFD fastställer förhandsbesked om kupongskatt och avkastningsskatt 
Nu har även HFD prövat de svenska reglernas stridighet gentemot EU-rätten. (2019-06-20)

EU-domstolen lämnar svar på HFD:s frågor om gränsöverskridande förlustavdrag 
Idag kom EU-domstolens avgöranden i två mål som rör gränsöverskridande förlustavdrag genom koncernavdrag respektive fusion. (2019-06-19)

Riksdagen uppmanar regeringen att skyndsamt analysera konsekvenserna av vårdmomsen 
Riksdagen har beslutat att ställa sig bakom ett förslag från Skatteutskottet om att uppmana regeringen att skyndsamt göra en konsekvensanalys av Skatteverkets tolkning att konsultlösningar i vården är momspliktiga. (2019-06-19)

HFD begär förhandsavgörande från EU-domstolen om vägrat ränteavdrag 
EU-domstolen ska nu avgöra frågan om det är förenligt med etableringsfriheten att vägra ett svenskt bolag avdrag för ränta till ett EU-koncernbolag enligt undantaget från tioprocentsregeln i de ränteavdragsbegränsningsregler som infördes 2013. (2019-06-18) 

Skatteverkets ställningstagande om beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt 
Skatteverkets tidigare tolkning och tillämpning av evenemangsregeln har varit felaktigt. (2019-06-17) 

Högsta förvaltningsdomstolen utökar möjligheten till direktavdrag för standardhöjande åtgärder? 
Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt huruvida utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad ska få dras av i sin helhet. (2019-06-10)

Vårdresurser momspliktiga enligt tre förhandsbesked från Skatterättsnämnden 
Moms inom vårdsektorn synes nu bli ett faktum från den 1 juli 2019. (2019-05-28)

Kemikalieskatten – vad har hänt och vad är på gång? 
KPMG går igenom vad som har hänt sedan kemikalieskatten infördes 2017. (2019-05-24)

KPMG utses till Sveriges bästa skatterådgivare och Sveriges bästa Transfer Pricing-rådgivare – i år igen! 
För fjärde året i följd utnämns KPMG till Sweden Tax Firm of the Year av tidskriften International Tax Review (ITR). KPMG erhåller även titeln Transfer Pricing Firm of the Year för fjärde gången. (2019-05-17)

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal förhindrar skattefria pensioner
Regeringen har idag meddelat att Sverige och Portugal har undertecknat ett protokoll om ändring i 2002 års skatteavtal mellan länderna. (2019-05-16) 

Dom från HFD om skälig ersättning för kostnader i skatt
KPMG:s Processgrupp går igenom domen om skälig ersättning för kostnader för ombud.(2019-05-16)

Lagrådsremiss om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom EU 
Förslaget syftar till att genomföra direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU som syftar till att upprätta ett mer effektivt förfarande för att lösa tvister mellan EU:s medlemsstater om tolkning och tillämpning av skatteavtal. (2019-05-15)

Nyemissionskostnader m m ska ingå i priset på koncerngemensamma tjänster 
Ställningstagande från Skatteverket om omvärdering av priset när ett moderbolag tillhandahåller koncerngemensamma tjänster till dotterbolag. (2019-04-30)

Högsta förvaltningsdomstolen om reducerad fastighetsskatt på vindkraftverk – statligt stöd 
HFD-dom rörande fastighetsskatt på elproduktionsenheter och det undantag gällande vindkraftverk som innebär att dessa är föremål för lägre fastighetsskatt. (2019-04-18)

Vårpropositionen och vårändringsbudgeten överlämnade till riksdagen 
Regeringen har överlämnat 2019 års ekonomiska vårproposition samt förslag till vårändringsbudget till riksdagen. (2019-04-10)

Rapporteringsplikt inom skatteområdet träffar vitt och brett – är du redo? 
Rapporteringsplikt inom skatteområdet träffar fler än man kanske kan tro. KPMG bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium om MDR med efterföljande mingel nu på fredag den 12 april. (2019-04-08)

Proposition om nya regler för generationsskiften i fåmansföretag
Ett steg i rätt riktning för att underlätta ägarskiften inom familjen. (2019-03-14)

EU-domstolen anser att en kurs ska beläggas med lokal moms
Domen kan få konsekvenser för t ex svenska företag som arrangerar kurser och konferenser i utlandet men även för arrangemang i Sverige med utländska bolag som köpare. (2019-03-14)

Regeringen överlämnar nya regler gällande generationsskifte i fåmansföretag till riksdagen 
Regeringen har idag beslutat att lämna över ett förslag till riksdagen gällande nya regler för "likvärdiga villkor vid generationsskifte i fåmansföretag". (2019-03-07)

Skatterättsnämnden: Ingen moms på el och vatten som debiteras separat vid uthyrning av bostad 
Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden ska det inte vara moms på el och vatten som debiteras separat vid uthyrning av bostaden. (2019-03-05)

OECD publicerar ett rådfrågande dokument gällande den digitala ekonomin
OECD presenterar i et rådfrågande dokument flera lösningsförslag som allmänheten uppmanas att kommentera. (2019-02-28)

HFD om skatteplikt för pensionsvägledning
Fråga om pensionsvägledning bekostad av arbetsgivaren ses som en skattepliktig förmån. (2019-02-22)

Moms- och tullförberedelser inför en avtalslös Brexit
Är ert företag förberett? KPMG har samlat ett antal viktiga frågeställningar och åtgärder som behöver beaktas vid en ”hård Brexit”. (2019-02-18)

Dags att ansöka om återbetalning av elskatt
Tillhör ni de företag som har rätt till nedsatt energiskatt på el? I sådant fall är det dags att ansöka om återbetalning för förbrukning under år 2018 (och kanske även för 2017 om ni inte gjort det tidigare). (2019-02-19)

Skatteverkets insatser mot fel och fusk 2019
Detta TaxNews går igenom Skatteverkets särskilda insatser mot fel och fusk under 2019. (2019-02-12)

Ny policy note gällande den digitala ekonomin från OECD 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, har publicerat en så kallad ”policy note” gällande den digitala ekonomin som ett led i arbetet med BEPS Action 1. (2019-02-11)

Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) 
Från den 1 januari 2019 gäller de nya uppbördsreglerna om arbetsgivardeklaration på individnivå för alla arbetsgivare. (2019-01-30)

Dom från EU-domstolen om momsavdrag i filialverksamhet
Fråga om hur momsavdrag för en blandad verksamhet ska bestämmas vid etablering i ett annat land. (2019-01-28)

Fråga om efterbeskattning vid allokering till filial
HFD: Förutsättningar för efterbeskattning och skattetillägg förelåg inte. (2019-01-11)

Risk för skattetillägg vid egna rättelser
När finns risk för skattetillägg vid komplettering och rättelse på eget initiativ? (2019-01-09)

2018

Uppdatering om ny källskattelag och EU-dom om källskatt på utdelning till underskottsbolag 
Kupongskatteöversynen har fått förlängd utredningstid med anledning av en nyligen meddelad EU-dom. (2018-12-14)

Förtydliganden av de förestående voucherreglerna, del 2 
Ytterligare ställningstagande från Skatteverket om de nya voucherreglerna. (2018-12-14)

Sammanfattning från Skatteverkets informationsträff om internprissättning m m
Sammanfattning av Skatteverkets information om internprissättning, vinstallokering, dokumentationsskyldighet, CbCR och skattetillägg. (2018-12-13)

Julklappar till anställda och kunder samt julbord med kunder – har du koll på reglerna?  
Detta TaxNews går igenom de skattemässiga reglerna kring julklappar till anställda och kunder och att bjuda kunder på julbord. (2018-12-04)

Klimatkompenserar ni – vad gäller då skattemässigt?
Artikeln går igenom senaste praxis om avdragsrätt för klimatkompensation. (2018-11-30)

Uppdaterad information från Skatteverket avseende vinstallokering och internprissättning
Skatteverket har uppdaterat sin information på hemsidan avseende vinstallokering till fasta driftställen. (2018-11-29)

Förtydliganden av de förestående voucherreglerna
Skatteverket tar nu ställning i frågor om beskattningsunderlag, oinlösta vouchers och distribution av flerfunktionvouchers. (2018-11-28)

Årsskiftet närmar sig, kom ihåg land-för-land-rapporteringen
Land-för-land-rapporteringen ska lämnas in till Skatteverket senast den 31 december 2018. (2018-11-27)

KPMG:s nya digitala lösning för ränteavdrag – Korus
KPMG har utvecklat en digital lösning som kan genomföra de nödvändiga beräkningarna och automatiserar koncernutjämningsprocessen för ränteavdrag. (2018-11-16)

Budgetpropositionen för 2019 presenterad
Övergångsregeringens budgetproposition för 2019 innehåller som väntat få skattenyheter. (2018-11-15)

Skatteverket stänger dörren - uthyrning av vårdpersonal är momspliktigt
Skatteverket har idag publicerat ett ställningstagande där de uttrycker att tillhandahållande av vårdpersonal i princip alltid är momspliktigt. (2018-10-25)

Momsavdrag i leasing-/avbetalningsverksamhet 
EU-dom om avdragsrätt för moms på så kallade allmänna omkostnader i en verksamhet med återförsäljning av fordon och finansiering av dessa genom avbetalning/leasing. (2018-10-19)

OECD presenterar statistik över 2017 års ömsesidiga överenskommelser (MAP) 
OECD har presenterat 2017 års MAP-statistik. (2018-10-19)

Nya EU-domar kring holdingbolags avdragsrätt för moms
Uppdatering av den senaste tidens rättsutveckling gällande holdingbolags avdragsrätt för ingående moms på förvärvs- och försäljningskostnader. (2018-10-18)

HFD meddelar prövningstillstånd om eftertaxering och skattetillägg på grund av oriktig prissättning
(2018-10-03) 

Införandet av ekonomisk arbetsgivare senareläggs
Införandet av "economic employer" i Sverige senareläggs. (2018-09-20)

Fastighetstaxering 2019 – vad ska du tänka på? 
Skatteverket har nu öppnat inlämningen för fastighetstaxeringen 2019. (2018-09-17)

Skatterättsnämnden om kupongskatt och avkastningsskatt
Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att ett utländskt livförsäkringsföretag inte är skattskyldigt till kupongskatt för utdelning på svenska aktier hänförliga till försäkringar som försäkringstagarna är skattskyldiga till avkastningsskatt för i Sverige. (2018-09-11)

Proposition om ändrade CFC-regler  
Regeringen föreslår skärpta regler mot lågbeskattade utländska företag. (2018-09-07)

Kompletterande förslag rörande beskattning av tillfälligt arbete i Sverige - kort remisstid  
Regeringen justerar sitt förslag gällande den s k uthyrningsregeln. (2018-08-14)

OECD publicerar diskussionsutkast gällande transfer pricing-aspekter av finansiella transaktioner 
Utkastet är ett led i det fortsatta arbetet med Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) och siktar på att ge vägledning för prissättning av finansiella transaktioner. (2018-07-06)

EU-anpassning leder till att momsreglerna för vouchrar ändras
Får effekt för företag inom en mängd branscher. (2018-06-21)

HFD om beskattningsbara transaktioner vid utländsk momsgrupp
Fråga om en filial som ingår i en utländsk momsgrupp ska utgöra en utländsk beskattningsbar person i förhållande till sitt huvudkontor i Sverige. (2018-06-21)

Propositionen om nya skatteregler för företagssektorn antagen av riksdagen 
Riksdagen beslutade den 14 juni att anta regeringens proposition om nya skatteregler för företagssektorn.Vi har i tidigare TaxNews skrivit om förslaget som bland annat innebär nya ränteavdragsbegränsningsregler för företag. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2019 men redan nu finns anledning att se över hur ni kommer påverkas och om några åtgärder bör vidtas. (2018-06-15)

Fastslaget: Uthyrning av sjukvårdspersonal är momspliktigt
Högsta förvaltningsdomstolen fastslår Skatterättsnämndens förhandsbesked om att uthyrning av läkare inte omfattas av undantaget från momsplikt avseende sjukvård. Detta kommer att få stor påverkan på sjukvårdsbranschen, men kanske även på andra branscher. (2018-06-08)

HFD-dom om carried interest
Högsta förvaltningsdomstolen har idag meddelat dom i målet om carried interest. (2018-05-04)

Fördjupad analys av regeringens förslag om beskattning av tillfälligt arbete i Sverige  
Regeringen vill att synsättet ekonomisk arbetsgivare ska tillämpas i Sverige (2018-05-23)

KPMG utses till Sveriges bästa skatterådgivare och Sveriges bästa Transfer Pricing-rådgivare
För tredje året i följd utnämns KPMG till Sweden Tax Firm of the Year av tidskriften International Tax Review (ITR). KPMG återtar även titeln Transfer Pricing Firm of the Year för tredje gången. (2018-05-21)

Beskattning av tillfälligt arbete i Sverige – lagrådsremissen presenterad 
Regeringen vill att synsättet ekonomisk arbetsgivare ska tillämpas i Sverige. (2018-05-17)

Slopad skattefrihet för privat hälso- och sjukvård per 1 juli 2018
Riksdagen har idag beslutat i enlighet med regeringens förslag. Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2018. (2018-05-16)

Spännande momsmål avseende leasing/avbetalning på gång från EU-domstolen 
Generaladvokaten har meddelat sitt förslag till avgörande i Volkswagen Financial Services UK (C-153/17). (2018-05-04)

Propositionen med nya skatteregler för företagssektorn presenterad
Regeringen har idag överlämnat propositionen med nya skatteregler för företagssektorn, inklusive bl a nya ränteavdragsbegränsningsregler, till riksdagen. (2018-05-03)

Ny löpande informationsplikt till skattemyndigheten
EU-förslaget kan komma att träffa arrangemang redan från sommaren 2018. (2018-05-02) 

Vårpropositionen 2018 överlämnad till riksdagen 
Regeringen har överlämnat 2018 års vårproposition samt förslag till vårändringsbudget. (2018-04-16) 

Propositionen "En omreglerad spelmarknad" presenterad 
Regeringen har presenterat innehållet i den proposition som ska överlämnas till riksdagen. (2018-04-05)

Skatteverkets särskilda kontroller 2018 och förslaget om att kunna påföra skattetillägg vid rättelse på eget initiativ
Detta TaxNews går igenom Skatteverkets särskilda insatser mot fel och fusk under 2018 och förslaget om att kunna påföra skattetillägg vid rättelse på eget initiativ. (2018-04-05)

EU-förslag om beskattning av den digitala ekonomin ute på remiss
Finandepartementet skickat "EU-kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro" på remiss - med kort svarstid. (2018-03-29)

Proposition om implementeringen av det multilaterala avtalet (MLI) i Sverige
OECD har nu annonserat att MLI kommer börja träda i kraft per den 1 juli 2018. (2018-03-29)

Regeringen går inte vidare med förslaget om exitbeskattning
Magdalena Andersson meddelar i en debattartikel i Dagens Industri att regeringen inte går vidare med förslaget om exitbeskattning / utflyttningsbeskattning. (2018-03-26) 

EU-kommissionens förslag om beskattning av den digitala ekonomin 
Den 21 mars släppte EU-kommissionen två förslag på direktiv innehållande åtgärder för att beskatta bolag verksamma inom den digitala ekonomin. (2018-03-23)

Lagrådsremiss om nya skatteregler för företagssektorn
Regeringen har nu presenterat sin lagrådsremiss "Nya skatteregler för företagssektorn". (2018-03-22)

Regeringens pressmeddelande avseende nya skatteregler för företagssektorn
Finansminister Magdalena Andersson överlämnade idag regeringens förslag om nya skatteregler för företagssektorn till Lagrådet. (2018-03-21)

Risk för ökade momskostnader i sjukvårdsbranschen 
Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked meddelat att uthyrning av läkare inte omfattas av undantaget från momsplikt avseende sjukvård.(2018-03-21) 

Kemikalieskatten: Regeringen lyssnar (delvis) på branschen
Regeringen har efter påverkan från branschen föreslagit vissa förenklingar i lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik från den 1 januari 2019. (2018-03-01)

EU-domstolen: Nederländska ränteavdragsregler är EU-stridiga
EU-domstolen har meddelat dom i de så kallade X-målen rörande de nederländska ränteavdragsreglerna. Särskilt intressant för svenskt vidkommande är en dom där EU-domstolen bekräftar att de nederländska ränteavdragsreglerna strider mot etableringsfriheten. (2018-02-23)

Skatteverkets förslag avseende ändring av de svenska CFC-reglerna
Skatteverket har i en nyligen publicerad promemoria lämnat ett förslag till Finansdepartementet om ändringar i de svenska CFC-reglerna, bland annat innebärande ytterligare begränsningar i den s k ”vita listan”. (2018-02-15)

Om moms i resebranschen och information om den nya flygskatten 
EU-kommissionens rapport om moms i resebranschen (vinstmarginalbeskattning) och information om den nya lagen om skatt på flygresor. (2018-01-31)

Nya skatteregler 2018 - och GDPR, Brexit, US Tax Reform och valår på det!
I detta TaxNews har vi sammanfattat några av förändringarna som nu har trätt i kraft, eller träder i kraft under året. (2018-01-26)

KPMG rapport: En omreglerad spelmarknad
Regeringen önskar nya spelregler för den svenska spelmarknaden. (2018-01-26)  

EU-kommissionen föreslår nya förenklingsregler rörande momssatser och SME-företag 
EU-kommissionen har publicerat ett förslag till nya regler i syfte att förenkla för medlemsländerna att bestämma momssatser. Vidare innehåller förslaget förenklingar för SME-företag. (2018-01-23) 

Kammarrättsavgörande inom internprissättningsområdet
Om tidsperioder, interkvartilen samt fråga om olika intervaller i olika länder vid tillämpning av jämförbarhetsstudier. (2018-01-22) 

Nya avdragsgilla belopp för representationsgåvor och reklamgåvor
Skatteverket har publicerat nya avdragsgilla belopp för 2018. (2018-01-12)

2017

Regeringen föreslår ny lag om skatt på spel och ny spellag
Regeringen har nu fattat beslut om lagrådsremissen - En omreglerad spelmarknad. (2017-12-22)

Bolagsskattereformen i USA blir verklighet - hur påverkas ni?
Skattereformen kommer att ha stor betydelse för såväl amerikanska koncerner som utländska koncerner med verksamhet i USA. Det finns mycket starka skäl för alla som påverkas att redan nu se över sin situation. (2017-12-20)

Nytt ställningstagande från Skatteverket angående avdrag för ingående moms vid försäljning av dotterbolag
Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande om avdragsrätten för ingående moms vid försäljning av dotterbolagsaktier. Detta ställningstagande ersätter ett tidigare ställningstagande från 2011 och innebär en ändrad bedömning. (2017-12-20)

Avdrag vid inkomstbeskattningen för förtäring vid representation
Skatteverket har kommit ut med ett nytt ställningstagande avseende avdrag för förtäring vid representation. (2017-12-19)

Förslaget om utflyttningsskatt på remiss - vill du lämna synpunkter?
Vi har i tidigare TaxNews skrivit om Skatteverkets promemoria med förslag på utflyttningsbeskattning för fysiska personer. Finansdepartementet har skickat promemorian på remiss. Om du vill lämna synpunkter på förslaget är det viktigt att göra det under remissrundan. (2017-12-14)

Bolagsskattereformen i USA - vad väntar runt hörnet?
En reform av bolagsbeskattningen i USA ansågs länge vara osannolik men allt tyder nu på att den faktiskt kommer att genomföras. (2017-12-14)

HFD: Vid förvärv av bebyggd tomträtt ska hela ersättningen hänföras till anskaffningsvärdet för byggnaden
HFD om hur avskrivningsunderlag för byggnad ska bestämmas vid förvärv av bebyggd tomträtt. (2017-12-13)

Har du tagit ut rätt lön under 2017?
2017 närmar sig sitt slut och för dig som är aktiv fåmansföretagare är det hög tid att kontrollera om du tagit ut rätt lön under året. (2017-12-12)

Två förslag om förändrade regler avseende skattetillägg
Regeringen föreslår ändrade regler avseende påförande av skattetillägg vid rättelse på eget initiativ samt utredningsbetänkande om ändrad beräkning av skattetillägg. (2017-12-07)

Moms och e-handel - nya regler antagna i Bryssel
EU har antagit nya regler som kommer att påverka e-handlare som säljer varor till EU-konsumenter. (2017-12-06)

Förslag om utflyttningsskatt
Skatteverket har idag lämnat ett förslag till Finansdepartementet om utflyttningsbeskattning i form av promemorian "Exitbeskattning för fysiska personer". (2017-11-29)

Ja till skatteförslagen i Budgetpropositionen för 2018 och mer om viktiga aviserade reformer
Riksdagen har röstat ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen. (2017-11-23)

Står vi inför en framtida skattereform? 
KPMG:s Stora Skattedag: De hetaste skattefrågorna, den oroliga politiska arenan och behovet av en skattereform. (2017-11-10)

Avgörande om intressegemenskap och ränteavdragsreglerna
Förvaltningsrätten har funnit att intressegemenskap inte har förelegat mellan bolagen. (2017-10-27)

Börsnoterade bolag bäst på transparens i skatt och hållbarhet
KPMG har för fjärde året i rad studerat hur svenska bolag rapporterar kring skatt som en hållbarhetsfråga. (2017-10-12)

EU-kommissionen: Luxemburgs förhandsbesked till Amazon var statligt stöd
Europeiska kommissionen har idag lämnat sitt beslut att Luxemburgska staten genom ett förhandsbesked beviljat Amazon olagliga skatteförmåner till ett värde av omkring 250 miljoner euro. Kommissionen menar att detta är olagligt enligt EU:s regler om statligt stöd, eftersom Amazon därigenom fått betydligt lägre skatt än andra företag. (2017-10-04)

Skatteverket har lämnat en ny kompletterande kommentar till HFD:s dom om styrelsearvoden 
Vi har i tidigare TaxNews skrivit om Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom rörande styrelsearvoden och Skatteverkets första kommentar. Skatteverket har nu lämnat en ny kompletterande kommentar som avser den praktiska tillämpligheten av domen. (2017-10-04)

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård 
Regeringen har skickat ut ett förslag om slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård på remiss. (2017-09-29)

Budgetpropositionen för 2018 presenterad
I budgetpropositionen för 2018 föreslås ett flertal förändringar inom skatteområdet. (2017-09-20)

OECD har publicerat ytterligare vägledning gällande Country-by-Country-rapportering 
Vi har tidigare skrivit om OECD:s och Sveriges arbete med Country-by-Country-rapportering. Nu har OECD gett ut ytterligare vägledning gällande det nya regelverket. (2017-09-08)

Krav på registrering av verkliga huvudmän
Den 1 augusti trädde en ny lag om registrering av verkliga huvudmän i kraft. (2017-08-31)

Slopat 3:12-förslag
Regeringen drar tillbaka aviserade förslag om förändrade 3:12-regler. (2017-08-31)

Intressant kammarrättsavgörande om internprissättning  
Om ersättning för distributör som avviker från avtalad nivå men som faller inom marknadsmässigt intervall för jämförbara bolag, samt om kompensationsinvändning. (2017-08-31)  

Skatteverket har publicerat en rättsfallskommentar gällande beskattning av styrelsearvoden
Rättsfallskommentaren redogör bl a för hur Skatteverket kommer att förhålla sig till HFD:s beslut. (2017-06-30) 

Regeringen går vidare med förslaget om skattelättnader för vissa personaloptioner
Regeringens målsättning är att förslaget ska införas redan per den 1 januari 2018. (2017-06-29)

Skatteverket föreslår att synsättet ekonomisk arbetsgivare tillämpas i Sverige 
Om förslaget blir verklighet kommer fler individer att bli skattskyldiga i Sverige och utländska arbetsgivare få utökade rapporteringsskyldigheter. (2017-06-29)

Kom och träffa oss i Almedalen!
KPMG är en aktiv deltagare i Almedalen och vi kommer givetvis prata skatt. (2017-06-28)

OECD har publicerat tre nya rapporter inom internprissättningsområdet
OECD publicerade nyligen tre rapporter inom internprissättningsområdet. Rapporterna behandlar allokering till fasta driftställen, profit split-metoden samt hard-to-value intangibles. (2017-06-28)

Sverige har undertecknat multilateral konvention om ändring i skatteavtal – med vissa reservationer 
Konventionen möjliggör en implementering av de åtgärder som föreskrivs utan en föregående omförhandling av alla befintliga skatteavtal som omfattas. Sverige har gjort vissa reservationer. (2017-06-22)

HFD: Styrelsearvode är normalt inkomst av tjänst 
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked om fakturering av styrelsearvode från eget aktiebolag. (2017-06-20)

Regeringens förslag om nya skatteregler för företagssektorn
Finansdepartementet remitterar idag en promemoria med förslag om nya skatteregler för företagssektorn. Regeringen föreslår bl a nya ränteavdragsregler och att bolagsskatten ska sänkas till 20 procent. (2017-06-20)

Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag
Regeringen har överlämnat den slutliga lagrådsremissen till Lagrådet. (2017-06-08)

KPMG utses till Sveriges bästa skatterådgivare för andra året i rad 
För andra året i följd utnämns KPMG till ”Sweden Tax Firm of the Year” av tidskriften International Tax Review (ITR). De nominerade bolagen har bedömts utifrån kriterier som komplexitet, storlek på uppdragen samt innovationsnivå. (2017-05-19)

HFD medger avdrag för moms vid försäljning av bolag
Målet gäller avdragsrätt för moms på konsultkostnader som uppkommit i anledning av en omstrukturering som avslutades med avyttring av aktier i ett antal dotterbolag. (2017-05-17)

Dom från EU-domstolen påverkar tillämpningen av svenska skattetilläggsregler
EU-domstolen har den 26 april 2017 meddelat dom i mål C-564/15, Tibor Farkas. (2017-05-11)

Kammarrättsdomar om carried interest
Kammarrätten i Stockholm har i dag meddelat 85 domar om beskattning av inkomster från riskkapitalfonder, s k carried interest. (2017-04-27)

Gåvor till anställda och kunder : om viktig gränsdragning vid hantering av gåvor
När blir en anställd förmånsbeskattad för en gåva från arbetsgivaren och när riskerar en gåva till kund att ses som en muta? (2017-04-26)

Vårpropositionen 2017 överlämnad till riksdagen
Regeringen har överlämnat 2017 års vårproposition samt förslag till vårändringsbudget. (2017-04-18)

Förslag till delvis nya regler för beskattning av tjänstebilar m m
Regeringen avser att i budgetpropositionen 2018 föreslå ett nytt system för beräkning av bilförmån. (2017-04-04)

Analys av Fastighetspaketeringsutredningens förslag
KPMG har analyserat förslaget som kan få stora konsekvenser för fastighetsägande bolag. (2017-04-04)

Kemikalieskatten på elektronik: Möjlighet att ansöka om att bli registrerad som lagerhållare
Fr o m den 1 april 2017 är det möjligt att ansöka om att bli registrerad som lagerhållare. (2017-04-04)

Spellicensutredningens förslag presenterat
Spellicensutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. (2017-03-31)

Fastighetspaketeringsutredningens förslag presenterat
Fastighetspaketeringsutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. (2017-03-30)

Vad svarar du när media ringer och har frågor om bolagets resor och representation
Om vikten av att ha bra rutiner för bolagets resor och representation. (2017-03-29)

Det nya 3:12-förslaget – så här vill regeringen beskatta delägare i fåmansföretag
Så här vill regeringen beskatta delägare i fåmansföretag. (2017-03-24)

Regeringen ändrar i 3:12-utredningens förslag
Regeringen meddelar att man justerar utredningens förslag. (2017-03-22)

Skatteverket om notifieringskrav och information gällande land-för-land-rapportering 
Skatteverkets information om de nya land-för-land-rapporteringskraven. (2017-03-07)

Ny lagstiftning för internprissättningsdokumentation och CbC 
Nya regler för internprissättningsdokumentation och CbC träder i kraft den 1 april 2017. (2017-03-01)

Förslaget om finansiell verksamhetsskatt slopas – renodlad bankskatt utreds istället 
Regeringen meddelar att de inte går vidare med förslaget om finansiell verksamhetsskatt. (2017-02-27)

Kostsamt att göra fel med tull och moms vid internationell varuhandel 
Det är av största vikt att företagens tull- och momshantering är korrekt. (2017-02-21)

Massiv kritik mot förslaget om finansiell verksamhetsskatt
Remisstiden är nu avslutad och merparten av remissvaren är kritiska mot förslaget. (2017-02-16)

Hur kan material från OECD användas vid tolkningen av svensk intern skatterätt?
Hur kan material från OECD användas vid tolkningen av svensk intern skatterätt? (2017-01-31)

Möjligheten att fakturera styrelsearvode från eget aktiebolag
Nytt förhandsbesked avseende möjlighet att fakturera styrelsearvode från eget aktiebolag.(2017-01-25)

Kammarrätten fastställer samfällighetsförenings rätt till avdrag för ingående moms vid uppförandet av fibernät
Samfällighetsförenings rätt till avdrag för ingående moms vid uppförande av fibernät. (2017-01-20)

Kemikalieskatt på elektronik - träffas er verksamhet?
Den 1 april införs en kemikalieskatt på vissa vitvaror och elektronik i Sverige. (2017-01-19)

2016

Lagrådsremiss: Regeringen föreslår skattelättnad för vissa personaloptioner
Lagrådsremiss avseende översynen av regelverket för personaloptioner (2016-12-20)

Nya representationsregler efter årsskiftet
Reglerna avser representationskostnader hänförliga till förtäring.
(2016-12-16)

Proposition om nya regler för internprissättningsdokumentation och CbC 
Förslag om dokumentation vid internprissättning och CbC-rapportering på skatteområdet. (2016-12-07)

Förslaget om finansiell verksamhetsskatt på remiss

Remissen är skickad till 50 olika remissinstanser. (2016-11-15)

Förslag om finansiell verksamhetsskatt presenterat
Utredningen om skatt på finanssektorn har överlämnat sitt betänkande till regeringen. (2016-11-07)

3:12-utredningen presenterad: Förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag
Förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag. (2016-11-03)

Ställningstagande från Skatteverket om avdrag för utrangering av en byggnad
Ställningstagandet gäller vad som avses med begreppet utrangering.
(2016-11-02)

EU har undertecknat frihandelsavtal med Kanada
Avtalet syftar till att avveckla tullar och minska handelshindren mellan EU och Kanada. (2016-11-01)

Skatteverket föreslår åtgärder för skattepolicy som en hållbarhetsfråga
Skatteverket har publicerat sin rapport gällande skattepolicyfrågor.
(2016-10-21)

EU-kommissionen presenterar förslag till harmonisering av inkomstskattebasen för bolag inom EU (CCTB och CCCTB)
Förslaget kan bl a medföra en harmonisering av inkomstskattebasen för vissa bolag inom EU. (2016-10-28)

Stopplagstiftning för kattrumpor från och med idag den 28 oktober 2016
Regeringen vill stoppa så kallade kattrumpor med verkan från och med den 28 oktober 2016. (2016-10-28)

Regeringens förslag om nya regler för internprissättningsdokumentation och CbC
Lagrådsremiss om TP-dokumentation och CbC-rapportering på skatteområdet. (2016-10-20)

Proposition om automatiskt utbyte av gränsöverskridande förhandsbesked
Regeringen har lämnat förslag om utbyte av förhandsbesked. (2016-10-18)

SKV tar ställning i frågan om holdingbolags avdragsrätt för ingående moms
Skatteverket har publicerat ett ställningstagande om avdragsrätt för moms i holdingbolag. (2016-10-14)

Riksdagen har röstat ja till tonnagebeskattning
Riksdagen har röstat ja till att införa tonnagebeskattning i svensk rätt. (2016-09-28)

Hur transparenta är svenska företag i skattefrågor?
Många av de största svenska bolagen berör fortfarande inte skatt som en hållbarhetsfråga. (2016-09-27)

Om country-by-country-rapportering i BP2017
Här följer en fördjupning ur budgetpropostionen rörande country-by-country rapportering.(2016-09-22)

Budgetpropositionen för 2017 presenterad
I budgetpropositionen för 2017 föreslås ett flertal förändringar inom skatteområdet. (2016-09-20)

HFD-dom om tillämpning av korrigeringsregeln vid ändrade avtalsvillkor samt Skatteverkets kommentar
HFD om tillämpning av korrigeringsregeln vid ändrade avtalsvillkor och SKV:s kommentar. (2016-07-06)

OECD:s riktlinjer om implementering av CbC-rapporter
OECD har presenterat ytterligare vägledning för implementeringen av CbC-rapporteringen. (2016-07-01)

Skatteverket har fått i uppdrag att uppmuntra att skattepolicyfrågor diskuteras på företagsledningsnivå
Regeringen har gett SKV uppdrag att se över vilka medel som finns för att uppmuntra företagsledningar att diskutera skattepolicyfrågor. (2016-07-01)

Skatteverket gör en vid tolkning av HFD:s dom i schablonintäktsmålet
SKV har publicerat en rättsfallskommentar till HFD-dom rörande reglerna om schablonintäkt. (2016-07-01)

Nytt ställningstagande från SKV om svenska värdepappersfonders och specialfonders hemvist (skatteavtal)
SKV har publicerat ett nytt ställningstagande om svenska fonders hemvist (skatteavtal). (2016-06-29)

Politisk överenskommelse om EU-direktiv mot skatteflykt
Den 20 juni kom EU:s finansministrar överens om EU:s föreslagna direktiv mot skatteflykt. (2016-06-21)

KPMG är Sveriges bästa skatterådgivare 
Det blev en storseger under prisutdelningen hos International Tax Review i London. (2016-05-30)

Skatteverkets rättsfallskommentar rörande hemvistintygsmålet (skatteavtal) 
Skatteverket har publicerat en rättsfallskommentar till det så kallade hemvistintygsmålet. (2016-05-19)

Fördjupad kommentar om Skatteverkets förslag gällande internprissättning och CbC 
KPMG uppmärksammar ett antal särskilt intressanta punkter i Skatteverkets förslag. (2016-05-19)

Internprissättningsdokumentation –  Skatteverket har överlämnat sitt författningsförslag (BEPS action 13)
Skatteverket har lämnat författningsförslag avseende internprissättningsdokumentation. (2016-05-02)

Ställningstagande kan öppna upp för avdrag av tidigare inlåst importmoms 
Skatteverket kontrollerar företagens redovisning av importmoms. (2016-04-29)

Ni har väl inte glömt att redovisa er importmoms?
Skatteverket kontrollerar företagens redovisning av importmoms. 
(2016-04-29)

Magdalena Andersson har presenterat regeringens program mot skatteflykt 
Regeringen har presenterat ett 10-punktsprogram mot skattefusk.
(2016-04-28)

HFD-dom i hemvistintygsmålet – skatteavtal ska tillämpas för svensk värdepappersfond
Svensk värdepappersfond anses ha skatterättslig hemvist i skatteavtalets mening. (2016-04-18)

Vårpropositionen 2016 överlämnad till riksdagen
Regeringen har den 13 april överlämnat 2016 års ekonomiska vårproposition till riksdagen. (2016-04-13)

Regeringen föreslår vissa förändringar på bolagsskatteområdet
Promemorian innehåller bl a förslag till vissa förenklingar på företagsskatteområdet. (2016-03-30)

Standardiserat elektroniskt format för country-by-country rapporter
OECD har presenterat ett standardiserat elektroniskt format för utbyte av CbC-rapporter. (2016-03-23)

Incitamentsutredningens förslag presenterat
Incitamentsutredningen har presenterat sitt betänkande "Beskattning av incitamentsprogram".  (2016-03-15)

Avdragsrätten för representation begränsas och utvidgas
Avdragsrätten vid representation föreslås begränsas avseende förtäring. (2016-03-01)

Avdragsförbudet för valutakursförluster på fordringar strider mot EU-rätten
Avdragsförbudet för valutakursförluster på fordringar strider mot EU-rätten (2016-02-17)

Automatiskt informationsutbyte av country-by-country rapporter – men var och när ska svenska företag rapportera...?
Automatiskt informationsutbyte av country-by-country rapporter.
(2016-01-29)

EU: Nytt åtgärdspaket mot skatteflykt 
Med bland annat en gemensam EU-strategi avseende implementering av OECD:s BEPS-rapporter. (2016-01-28)

Momssmäll för den privata omsorgssektorn
SKV anser att uthyrning av personal inom social omsorg som huvudregel är momspliktig. (2016-01-27)

Belgiska förhandsbesked om ”excess profits” utgör otillåtet statsstöd 
Internationella skattenyheter. (2016-01-12)

Ytterligare förslag mot internationell skatteflykt aviseras av EU
Internationella skattenyheter. (2016-01-12)

Utkast till EU-direktiv gällande BEPS
Internationella skattenyheter. (2016-01-12)

 

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

KPMG's Week in Tax

KPMG summaries intended for executives who need to be informed about tax developments around the world.