Skatteverket föreslår i en promemoria att synsättet ekonomisk arbetsgivare tillämpas i Sverige

SKV: Ekonomisk arbetsgivare bör tillämpas i Sverige

Om förslaget blir verklighet kommer fler individer att bli skattskyldiga i Sverige och utländska arbetsgivare få utökade rapporteringsskyldigheter.

1000

Kontakt

Heléne Markström

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Den 19 juni 2017 lämnade Skatteverket en promemoria till Finansdepartementet med förslag på lagändringar avseende beskattning av individer som tillfälligt arbetar i Sverige. I promemorian föreslås en utvidgning av vilka som är skattskyldiga i Sverige samt vissa administrativa åtgärder för båda arbetstagare och arbetsgivare.

Skatteverket föreslår bland annat:

  • Att synsättet ekonomisk arbetsgivare ska tillämpas i skattesammanhang 
  • Att 183-dagarsregeln kompletteras med ett undantag vid uthyrning av arbetskraft 
  • Att även utländska bolag utan fast driftställe ska göra skatteavdrag på lön till anställda som utför arbete i Sverige.
  • Anmälningsplikt för arbetstagare vid arbete i Sverige


Ekonomisk arbetsgivare vs. formell arbetsgivare

Att Sverige idag tillämpar begreppet formell arbetsgivare innebär att arbetsinkomst som är hänförligt till arbete utfört i Sverige för ett svenskt bolag kan undantas enligt den s k 183-dagarsregeln. En förutsättning är att den anställde fortfarande har kvar sin anställning hos arbetsgivaren i sitt utsändningsland och denne betalar lönen.

Begreppet ekonomisk arbetsgivare innebär att det istället är den som bär kostnaden samt drar nytta av den anställdes arbete som ska anses vara arbetsgivare. Detta är det dominerande synsättet i andra länder. En övergång till detta synsätt skulle innebära att fler individer blir skattskyldiga i Sverige.


Uthyrning av arbetskraft

Enligt Skatteverkets förslag ska den s k 183-dagarsregeln inte tillämpas vid uthyrning av arbetskraft. En sådan förändring skulle innebära att individen beskattas från första dagen i uthyrningsfall. Med uthyrning av arbetskraft avses, något förenklat, att en person ställs till förfogande för att utföra arbete i en uppdragsgivares verksamhet och då arbetet utförs som en integrerad del i dennes verksamhet.


Skatteavdrag och månatlig rapportering

Skatteverket föreslår även en skyldighet för utländska bolag som betalar ut lön att göra skatteavdrag i den mån lönen avser arbete i Sverige. I dagsläget gäller sådan skyldighet endast om det utländska bolaget har fast driftställe i Sverige. Förslaget innebär en skyldighet för det utländska bolaget att registrera sig som arbetsgivare i Sverige och att månatligen lämna arbetsgivardeklaration.


Registrering av arbetstagare

En individ som utför arbete i Sverige föreslås ha anmälningsplikt till Skatteverket, förutsatt att hen inte redan har samordningsnummer eller personnummer sedan tidigare.


Övriga förslag

Skatteverkets promemoria innehåller även förslag om att den som anlitar ett utländskt företag utan fast driftställe i Sverige ska göra skatteavdrag från ersättning för arbete om det utländska företaget inte är godkänt för svensk F-skatt. Utländska företag som bedriver viss verksamhet i Sverige föreslås även behöva lämna särskilda uppgifter för bedömning av skattskyldigheten.
Reglerna föreslås träda ikraft 1 januari 2019.


KPMG:s kommentar

Mot bakgrund av förekomsten av begreppet ekonomisk arbetsgivare i andra länder är det inte förvånande att förslaget läggs fram. De föreslagna ändringarna är omfattande och kommer få stor inverkan på utländska arbetsgivare, både avseende administration och kostnader. Att betänka är också det förslag på införande av månatlig rapportering på individnivå som också lär träffa denna grupp av utländska arbetsgivare. Vi bevakar givetvis utvecklingen vidare.

KPMG kommer att anordna frukostseminarium den 6 september, vi återkommer med mer information när det närmar sig.

Välkommen att höra av dig om du har några frågor om vilka konsekvenser förslaget kan få för din verksamhet.


Uppdatering 2017-06-30
Finansdepartementet har idag remitterat promemorian. Remissvaren ska ha kommit in senast den 2 oktober 2017.
 

Läs mer
Skatteverkets promemoria den 19 juni 2017 – Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige – förslag om lagändring


English version
 

Heléne Markström
helene.markstrom@kpmg.se


Petter Frödeberg

petter.frodeberg@kpmg.se

 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.