โอกาสและความท้าทายของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
โอกาสและความท้าทายของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
โอกาสและความท้าทายของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
โอกาสและความท้าทายของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
โอกาสและความท้าทายของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

จจุบันการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป บริษัทไทยจำนวนไม่น้อยเริ่มมีการกำหนดแผนกลยุทธ์ระยะยาวที่จะนำบริษัทเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลัก (Primary Listing) การจดทะเบียนควบ (Dual Listing) หรือการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รอง (Secondary Listing) โดยตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทไทยให้ความสนใจ ได้แก่ ตลาด Nasdaq และ ตลาด NYSE ในสหรัฐอเมริกา ตลาด SGX ในสิงคโปร์ และตลาด HKEX ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น

จจุบันการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป บริษัทไทยจำนวนไม่น้อยเริ่มมีการกำหนดแผนกลยุทธ์ระยะยาวที่จะนำบริษัทเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลัก (Primary Listing) การจดทะเบียนควบ (Dual Listing) หรือการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รอง (Secondary Listing) โดยตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทไทยให้ความสนใจ ได้แก่ ตลาด Nasdaq และ ตลาด NYSE ในสหรัฐอเมริกา ตลาด SGX ในสิงคโปร์ และตลาด HKEX ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น

จจุบันการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป บริษัทไทยจำนวนไม่น้อยเริ่มมีการกำหนดแผนกลยุทธ์ระยะยาวที่จะนำบริษัทเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลัก (Primary Listing) การจดทะเบียนควบ (Dual Listing) หรือการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รอง (Secondary Listing) โดยตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทไทยให้ความสนใจ ได้แก่ ตลาด Nasdaq และ ตลาด NYSE ในสหรัฐอเมริกา ตลาด SGX ในสิงคโปร์ และตลาด HKEX ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น

Latest Events