Ny lagstiftning för internprissättningsdokumentation och CbC

Nya regler för internprissättningsdokumentation och CbC

Idag har riksdagen röstat igenom regeringens proposition om dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet. Bestämmelserna kommer att träda i kraft från och med 1 april 2017.

1000

Kontakt

Annika Lindström

Partner & Head of Tax & Legal

KPMG i Sverige

E-post

Lagstiftningen medför att de svenska reglerna om internprissättningsdokumentation anpassas till OECD:s nya standard som presenteras i BEPS Action 13 Final Report.
 

Lagstiftningen innebär också att det införs bestämmelser om land-för-land-rapporter på skatteområdet och automatiskt utbyte av sådana rapporter mellan skattemyndigheterna i EU:s medlemsstater och mellan skattemyndigheterna i de stater och jurisdiktioner som har undertecknat det multilaterala avtalet om automatiskt informationsutbyte av land-för-land-rapporter, Multilateral Competent Authority Agreement (”MCAA”).


Internprissättningsdokumentation

Lagstiftningen följer OECD:s rekommendationer och dokumentationen kommer att omfatta en koncerngemensam dokumentation (”master file”) och en företagsspecifik dokumentation (”local file”). De nya dokumentationskraven börjar gälla för räkenskapsår som påbörjas den 1 april 2017 eller senare. Master file ska vara upprättad vid den tidpunkt då inkomstdeklarationen ska lämnas in för moderföretaget inom koncernen och local file ska vara upprättad då inkomstdeklarationen ska lämnas in för det lokala företaget.


Företag kommer att undantas från dokumentationsskyldighet om de året före beskattningsåret ingår i en intressegemenskap som har färre än 250 anställda och antingen har en omsättning som inte överstiger 450 miljoner kronor eller en balansomslutning som inte överstiger 400 miljoner kronor.


Lagstiftningen utökar kretsen av dokumentationsskyldiga till att även omfatta utländska företag med fast driftställe i Sverige, svenska företag med fast driftställe utomlands och svenska handelsbolag. För att ett handelsbolag ska vara dokumentationsskyldigt krävs att handelsbolaget har transaktioner med ett utländskt företag och att handelsbolagets resultat beskattas hos ett svenskt företag, som är i intressegemenskap med både handelsbolaget och det utländska företaget. Dokumentationsskyldigheten ligger på handelsbolaget och inte på delägarna.


För företag som är skyldiga att upprätta en dokumentation undantas oväsentliga transaktioner från full dokumentationsskyldighet, det vill säga transaktioner som är oväsentliga antingen till belopp eller sett utifrån risken för felprissättning. En bedömning av om en transaktion kan anses oväsentlig bör göras från fall till fall. Transaktioner som avser företagets huvudsakliga verksamhet eller uppgår till väsentliga belopp kan inte anses vara oväsentliga såvida de inte understiger ett gränsbelopp om 5 miljoner kronor per motpart och räkenskapsår.


Det bör påpekas att även de svenska företag, handelsbolag eller fasta driftställen som inte behöver upprätta en internprissättningsdokumentation ändå är skyldiga att prissätta samtliga koncerninterna mellanhavanden på marknadsmässiga villkor.


Land-för-land-rapport

Land-för-land-rapporten ska lämnas in senast 31 december 2017 men avser räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2016 eller senare. Lagstiftningen innebär att multinationella koncerner som året före beskattningsåret har redovisat en omsättning som överstiger 7 miljarder kronor ska lämna vissa upplysningar varje år för varje skattejurisdiktion där de är verksamma. Huvudregeln är att moderföretaget i en multinationell koncern ska rapportera land-för-land-rapporten till skattemyndigheten i det land där företaget är verksamt.


Om krav saknas på inlämnande av land-för-land-rapportering i landet där moderföretaget har hemvist, eller om skattemyndigheten i landet inte delar med sig av land-för-land-rapporter till Skatteverket, kan svenska dotterföretag bli skyldiga att rapportera land-för-land-rapporten i stället för moderföretaget.


Observera att svenska bolag ska notifiera Skatteverket senast den 30 april 2017, för räkenskapsår som avslutats före den 1 april 2017, om vilket bolag i koncernen som kommer att lämna in land-för-land-rapporten för koncernen.


Automatiskt utbyte av land-för-land-rapport

Lagstiftningen innebär att det införs bestämmelser om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter mellan skattemyndigheter i EU:s medlemsstater och de stater som har undertecknat det multilaterala avtalet, MCAA, om utbyte av land-för-land-rapporter. MCAA är en del av insatserna som görs för att öka insynen i multinationella företag för de lokala skattemyndigheterna. För mer information om MCAA, se TaxNews nr 3, 2016.


KPMG:s kommentar

Den nya lagstiftningen följer de regler som OECD har utformat för internprissättningsdokumentation och land-för-land-rapporter inom arbetet med BEPS Action 13.

För skattskyldiga med kalenderår som räkenskapsår innebär det att master file och local file kommer att behöva upprättas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2018. För skattskyldiga med brutet räkenskapsår kan dokumentationskraven börja gälla redan under 2017. Det är viktigt för skattskyldiga att ha i åtanke att flertalet länders lagstiftning redan finns på plats och kräver att de nya dokumentationskraven enligt BEPS Action 13 ska gälla redan för räkenskapsår 2016. Uppmärksamma att beroende på i vilket land verksamheten bedrivs, kan det finnas krav på upprättande och inlämnande av master file och local file för utländska företag redan under 2017.


Det svenska kravet för land-för-land-rapportering kommer som förväntat att gälla redan för räkenskapsåret 2016. Det är därför viktigt att koncerner som uppfyller kraven för land-för-land-rapportering förbereder sig för denna rapporteringsskyldighet. Svenska företag som omfattas av land-för-land-rapportering behöver notifiera Skatteverket om vilken legal enhet inom koncernen som lämnar rapporten. Hur denna notifieringsprocess kommer att gå till i Sverige är nu publicerad på Skatteverkets hemsida, se här. Notera att notifieringskrav också finns specificerade i andra länder.
 

Med införande av dessa regler förväntar vi oss ökade frågor från skattemyndigheter som kan resultera i fler skatteprocesser. Det är viktigt att informationen i samtliga dokument ger en rättvisande och samstämmig bild av koncernen, företagen och transaktionerna för att minimera risken för ifrågasättande från skattemyndigheter av internprissättningspolicyn och i förlängningen dubbelbeskattning. KPMG rekommenderar därför att företag tar ett helhetsgrepp vid upprättande av internprissättningsdokumentation och land-för-land-rapport med anledning av den nya lagstiftningen.


Välkommen att kontakta oss om ni vill ha mer information om hur den nya lagstiftningen kan komma att påverka ditt företag.© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.