Automatiskt informationsutbyte av country-by-country rapporter – men var och när ska svenska företag rapportera...?

Informationsutbyte av country-by-country rapporter

Rapportering i enlighet med country-by-country (CbC) medför att multinationella koncerner, med en konsoliderad omsättning på minst 750 MEUR, årligen ska tillhandahålla aggregerad information beträffande exempelvis intäkter, vinst före skatt, betald skatt och substans i de länder de bedriver verksamhet.

1000
Maria Andersson

Partner, Transfer pricing

KPMG i Sverige

E-post

Även annan information som visar var koncernen bedriver ekonomisk verksamhet och vad för typ av verksamhet som bedrivs ska tillhandahållas. Läs mer om vilken information som ska tillhandahållas här.

Den 27 januari 2016 undertecknade Sverige tillsammans med 30 andra länder ett avtal om automatiskt utbyte av CbC-rapporter, Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA). MCAA är en del av insatserna som nu görs för att öka insynen i multinationella företag för de lokala skattemyndigheterna Undertecknandet markerar en viktig milstolpe i genomförandet av OECD:s BEPS-projekt och kommer leda till en betydande ökning av gränsöverskridande samarbete i skattefrågor. Läs mer om avtalet i OECD:s pressrelease här.

MCAA möjliggör konsekvent och snabbt genomförande av nya dokumentations- och CbC-rapporteringskrav inom internprissättning och som utvecklats under åtgärd 13 i BEPS-projektet. Det kommer att leda till att skattemyndigheterna får en ökad insyn i multinationella företags strukturer, samtidigt som skattemyndigheterna måste se till att sekretessen för den lämnade informationen skyddas.

KPMG:s kommentar

KPMG har tidigare presenterat att Skatteverket har fått i uppdrag att komma med ett författningsförslag gällande CbC som ska vara klart den 29 april 2016. Skatteverket bedömer att den svenska lagstiftningen kommer vara på plats tidigast den 1 januari 2017.

Eftersom OECD:s förslag om CbC-rapportering gäller för beskattningsår från och med januari 2016 innebär det att företag med moderbolag i Sverige måste hantera perioden innan de nya reglerna kan tillämpas i Sverige. Flertalet länder har redan implementerat de nya reglerna och kan därför komma att efterfråga CbC-rapporten från dotterbolag, till svenska moderbolag, som har sin hemvist där. En nyckelfråga är därför vad svenska multinationella koncerner som omfattas av CbC-rapporteringen ska göra under perioden innan moderbolaget kan lämna in rapporten till Skatteverket.

Enligt huvudregeln ska rapporteringen göras i det land där moderbolaget i koncernen har sin skatterättsliga hemvist, och det landet byter information på en automatisk basis med andra jurisdiktioner som koncernen bedriver verksamhet i och som har infört motsvarande regler. Om landet där moderbolaget i koncernen är belägen inte har infört OECD:s nya riktlinjer, eller inte utbyter informationen av andra skäl, så kan alltså andra länder begära hela CbC-rapporten från de lokala dotterbolagen.

OECD:s lagtext förslag i Action 13 öppnar för en alternativ inlämning för koncernen. Ett dotterbolag i koncernen, som är beläget i ett land som har infört de nya reglerna, kan utses att tillhandahålla sin behöriga myndighet CbC-rapporten och det landet ska då istället genomföra informationsutbytet med andra länder som infört motsvarande regler.

För tillfället pågår en diskussion i exempelvis USA om att tillåta frivillig inlämning av CbC-rapporten för amerikanska MNE:s, till IRS i USA, i syfte att minska den administrativa bördan för bolagen och säkerställa att sekretessen bibehålls. USA:s lagförslag förväntas träda i kraft i januari 2017 och de står alltså, likt Sverige, inför ett års lucka innan reglerna träder i kraft och behörig myndighet kan efterfråga moderbolaget på rapporten. En liknande diskussion har än så länge inte förts i Sverige. En frivillig inlämning skulle minska den administrativa bördan för svenska MNE:s då skatteverket skulle kunna använda sig av informationsutbytesavtalet för att dela CbC-rapporten med berörda länder och säkerställa sekretessen.

Välkomna att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar om hur det nya avtalet om automatiskt informationsutbyte kan komma att påverka ert företag eller andra frågor gällande BEPS-projektet.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.