Nya regler avseende skatteavdrag för arbete utfört i Sverige och skyldighet att lämna särskilda uppgifter

Nya regler om skatteavdrag för arbete utfört i Sverige

Från och med den 1 januari 2021 förändras reglerna om skatteavdrag för arbete utfört i Sverige som innebär att fler utländska företag än innan kommer behöva registrera sig hos Skatteverket. Utöver det ska ett utländskt företag som är registrerad för F-skatt och som inte lämnar inkomstdeklaration lämna särskilda uppgifter till Skatteverket.

1000

Kontakt

Louise Hemmestad

Partner & Head of Markets Tax & Legal

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Från och med den 1 januari 2021 förändras reglerna om skatteavdrag för arbete utfört i Sverige som innebär att fler utländska företag än innan kommer behöva registrera sig hos Skatteverket. Bland annat kommer svenska företag vid betalning av ersättning till ett utländskt företag alltid behöva göra skatteavdrag för arbete utfört i Sverige (och i vissa fall arbete i utlandet) om det utländska företaget inte kan visa upp F-skatt. Utöver det ska ett utländskt företag som är registrerad för F-skatt och som inte lämnar inkomstdeklaration lämna särskilda uppgifter till Skatteverket.

F-skatt

Enligt nuvarande lagstiftning ska en svensk utbetalare göra skatteavdrag på ersättning för arbete som betalas ut till en utländsk juridisk person som är begränsat skattskyldig och som inte är registrerad för F-skatt om det utländska företaget har ett fast driftställe i Sverige. Dagens lagstiftning innebär i praktiken att den svenska utbetalaren av ersättningen till ett utländskt företag utan F-skatt är tvungen att bedöma om det utländska företaget har ett fast driftställe i Sverige. Bedömningen av om fast driftställe föreligger är en komplex skatterättslig fråga och vid en felaktig bedömning riskerar utbetalaren ett föreläggande om att fullgöra sin skyldighet att göra skatteavdrag.

Enligt den nya lagen som träder i kraft efter årsskiftet tas kravet på det svenska utbetalande företaget om att bedöma fast driftställe bort och skatteavdrag ska då alltid ska göras av det svenska företaget ifall den utländska mottagaren inte kan visa upp F-skatt om delar av ersättningen avser arbete utfört i Sverige. Viktigt att notera är att arbetet kan anses vara utfört i Sverige även om arbetet utförts i ett annat land förutsatt att mottagarens arbete har skett inom ramen för utbetalarens verksamhet i Sverige.

Om F-skatt inte kan uppvisas och den svenska utbetalaren gör skatteavdrag på ersättning som ett utländskt företag inte är skattskyldig för i Sverige behöver det utländska företaget vidta åtgärder för att erhålla återbetalning av den innehållna skatten. Det kan i dessa fall ta lång tid från det att skatten har innehållits till dess att det utländska företaget erhåller återbetalning.

Det finns några olika alternativ för att säkerställa att en fördröjning av en återbetalning inte sker alternativt att skatteavdrag inte behöver göras, t ex att det utländska företaget:

  1.  ansöker om F-skatt
  2. ansöker om befrielse från skatteavdrag
  3. ansöker om särskild beräkningsgrund eller
  4. ansöker om förtidsåterbetalning


Särskilda uppgifter

Som ett led i att kunna kontrollera vilken verksamhet ett utländskt företag bedriver i Sverige – om företaget inte lämnar inkomstdeklaration – införs det vi årsskiftet även en skyldighet för utländska företag som är registrerade för F-skatt att lämna särskilda uppgifter. De uppgifter som ska lämnas är vilken verksamhet som bedrivits i Sverige, under vilken tid verksamheten bedrivits i Sverige och övriga förhållanden som är nödvändiga för bedömningen av skattskyldigheten. Uppgifterna syftar till att Skatteverket ska kunna bedöma om det utländska företaget har ett fast driftställe i Sverige. Skyldigheten att lämna sådana uppgifter tillämpas för första gången på uppgifter som avser beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. Det är således det utländska företagets beskattningsår som styr när skyldigheten att lämna uppgifterna inträder. De särskilda uppgifterna ska lämnas årligen för hel eller del av år som ett utländskt företag är registrerat för F-skatt och ska lämnas vid deklarationstidpunkten (1 juli, 1 november, 15 december eller 1 mars).

Notera att skyldighet att lämna särskilda uppgifter även föreligger om ett utländskt företag registreras på grund av de nya reglerna om ekonomisk arbetsgivare som även de införs vid årsskiftet. Vi hänvisar här till våra tidigare TaxNews där vi har redogjort för de ändringar som kommer införas.


KPMG:s kommentar

En sannolik konsekvens av de nya reglerna är att fler utländska företag än tidigare kommer registrera sig för F-skatt för att det undvika att en svensk utbetalare gör skatteavdrag på ersättningen.

En ökning av antalet F-skatteregistreringar kombinerat med en skyldighet att lämna särskilda uppgifter leder sannolikt även till att fler utländska företag kommer konstateras vara skattskyldiga i Sverige p g a fast driftställe.

Mot bakgrund av ovanstående bör svenska företag som erhåller fakturor från utländska företag som utfört arbete i Sverige (eller utomlands om arbetet skett inom ramen för utbetalarens verksamhet i Sverige) samt utländska företag som utför arbete i Sverige förbereda sig och sätta en process på plats för att hantera de kommande regelförändringarna.

Välkommen att kontakta oss om ni vill diskutera effekterna av de nya reglerna för er organisation.

Read more
The article in English

Louise Hemmestad
Global Mobility Services
+46 70 882 22 75
louise.hemmestad@kpmg.se

Johanna Ahlstedt
Corporate Tax
+46 70 144 34 55
johanna.ahlstedt@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.