Economic employer införs i Sverige 1 januari 2021

Economic employer införs i Sverige 1 januari 2021

Riksdagen har idag beslutat om att införa det så kallade ekonomiska arbetsgivarbegreppet vid beskattning av arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige. Bestämmelserna träder ikraft den 1 januari 2021.

1000

Kontakt

Petter Frödeberg

Partner & Head of Global Mobility Services

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Riksdagen har idag beslutat om att införa det så kallade ekonomiska arbetsgivarbegreppet i Sverige från och med den 1 januari 2021. Vi har i ett flertal TaxNews skrivit om det ekonomiska arbetsgivarbegreppet, senast i juni 2020 då regeringen lade fram sitt senaste förslag. Den process som inleddes genom en promemoria från Skatteverket till regeringen under 2017 är nu alltså efter ett flertal vändningar och justerade förslag avslutad.

Regeländringen avser skapa konkurrensneutrala regler då Sverige tidigare tillämpat ett synsätt där arbetsgivaren anses vara det bolag som utbetalar lönen till den anställde. Detta har medfört att utländsk personal som tillfälligt arbetat i Sverige i många situationer inte blivit skattskyldiga i Sverige eftersom arbetsgivaren som utbetalar lön inte varit ett svenskt bolag. Därutöver vill regeringen skydda den svenska skattebasen som minskar om svenska arbetstagare blir beskattade i utlandet medan utländska arbetstagare i motsvarande situation inte blir beskattade i Sverige. Efter regeländringen harmoniseras den svenska tillämpningen med flertalet av våra viktigaste handelspartners t ex Danmark, Norge, Storbritannien och Tyskland.  

De nya reglerna innebär i korthet att det avgörande för om en arbetstagare ska beskattas i Sverige är vem den utför arbete för och inte vem som betalar ut lönen. Undantag från regelverket medges för personer som arbetat högst 15 dagar i följd till den del arbetet i Sverige inte överstiger 45 dagar under ett kalenderår. 

Om 45 dagarsgränsen överskrids ska en bedömning göras för de överskridande dagarna. För 15-dagarsgränsen ska en bedömning göras för samtliga arbetsdagar under den vistelsen om gränsen överskrids (alltså även arbetsdag 1-15). 


KPMG:s kommentar

Vi uppmanar alla berörda organisationer att så snart som möjligt ta fram en process för att hålla koll på vilka personer som reser till Sverige, hur många dagar som tillbringas här och vad personerna gör när de arbetar i Sverige. En bra start är ofta att göra en kartläggning över exponeringen baserat på historisk data, detta i syfte att få en uppfattning kring vilket genomslag regeländringen kommer få i den egna organisationen. 

När det väl finns en process för att identifiera vilka arbetstagare som arbetar i Sverige och vad de gör här är ett rekommenderat nästa steg att analysera vad som i praktiken krävs för att kunna efterleva de nya reglerna och ta fram en plan för vem som ska göra vad. Om en anställd blir skattskyldig i Sverige enligt de nya reglerna krävs ett flertal åtgärder av arbetsgivaren. Bland annat behöver det utländska bolaget registrera sig i Sverige, innehålla preliminärskatt och lämna in arbetsgivardeklarationer där korrekt lön som endast avser arbetet i Sverige ska redovisas. Normalt sett kan den svenska skatten som betalas återbetalas i hemlandet vilket i regel innebär att även arbetstagarens deklaration i hemlandet påverkas. 

KPMG assisterar en mängd svenska och utländska företag av varierande storlek med såväl råd kring process som det praktiska arbetet som behövs göras. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor kring reglerna. 

Read more
The article in English


Petter Frödeberg
Global Mobility Services
petter.frodeberg@kpmg.se

Johan Rova
Global Mobility Services
johan.rova@kpmg.se

Louise Hemmestad
Global Mobility Services
louise.hemmestad@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.