Regeringen presenterar nytt förslag om Economic Employer

Nytt förslag om economic employer

Regeringen har återigen lagt fram ett förslag om att införa det s k ekonomiska arbetsgivarbegreppet vid beskattning av arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige. Bestämmelserna föreslås träda ikraft 1 januari 2021.

1000

Kontakt

Petter Frödeberg

Partner & Head of Global Mobility Services

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Regeringen har den 23 juni 2020 ännu en gång lagt fram ett förslag om att införa det så kallade ekonomiska arbetsgivarbegreppet i Sverige. Vi  har i ett flertal TaxNews skrivit om det ekonomiska arbetsgivarbegreppet, senast i september 2019 då regeringen meddelade att man vill införa regelverket från den 1 januari 2021. 

Reglerna innebär, om de införs, ett skifte där Sverige i likhet med många andra länder kommer se till andra faktorer än vem som utbetalar lönen vid bedömningen av vem som är en anställds arbetsgivare. Vem som är arbetsgivare är av stor vikt vid bedömningen om en person som tillfälligt arbetar i Sverige ska betala skatt i Sverige eller inte. 

I det tidigare förslaget fanns ett undantag för koncerner där personer som arbetade i Sverige högst fem dagar i följd eller maximalt 30 dagar under ett kalenderår ej skulle omfattas av regelverket. 

I det nya förslaget har regeringen justerat gränsen till högst 15 dagar i följd eller maximalt 45 dagar under ett kalenderår. Som regeringen tidigare aviserat planeras reglerna införas den 1 januari 2021. 

En fråga som har givit upphov till omfattande diskussion hos svenska bolag är huruvida det svenska bolaget som tar emot personal från utlandet ska kunna rapportera lön och betala in skatt åt det utländska bolaget. En sådan lösning har syftet att minska den administrativa bördan för företagen och har efterlysts i remissvaren. Regeringen har inte hörsammat denna uppmaning och enligt förslaget är det fortfarande den utländska arbetsgivaren som har att registrera sig i Sverige och betala in preliminärskatt. 

KPMG:s kommentar

Att reglerna införs är förväntat och i linje med vad regeringen tidigare aviserat. Det är välkommet att de tidigare snäva tidsgränserna om 5/30 dagar har utökats till 15/45 dagar. Justeringen kommer, enligt de undersökningar vi gjort, innebära att antalet personer som direkt berörs av regeländringen reduceras kraftigt för många organisationer. 

Det grundläggande problemet för företagen kvarstår dock oavsett vilka tidsgränser som införs. Nämligen att företag måste ha en metodik för att hålla koll på vilka personer som reser till Sverige, hur många dagar som tillbringas här och vad personerna gör när de arbetar i Sverige. Även för stora organisationer är detta en administrativ utmaning utöver själva rapporteringen som måste göras av de utländska koncernbolagen.

Givet den knappa tid som återstår från det att förslaget nu presenteras till dess att reglerna införs är det hög tid för företag som berörs att sätta sig in i reglerna och bygga processer för att kunna hantera detta från årsskiftet. 

Välkommen att kontakta oss om ni vill diskutera effekterna för er organisation. 

KPMG kommer den 1 juli kl 09:00 att arrangera ett webbinarium där vi går igenom det nya förslaget i detalj, läs mer och anmäl dig här.

Läs mer
Prop. 2019/20:190: Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige (PDF 1 MB)

The article in English


Petter Frödeberg
petter.frodeberg@kpmg.se

Johan Rova
johan.rova@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.