Förtydliganden av de förestående voucherreglerna

Förtydliganden av de förestående voucherreglerna

Skatteverkets ställningstagande om de föreslagna reglerna om vouchers som införs i momslagen från och med 1 januari 2019.

1000

Kontakt

Dekorbild

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om de nya reglerna gällande vouchers som införs i momslagen från och med 1 januari 2019. Skatteverket tar nu ställning i frågor om beskattningsunderlag, oinlösta vouchers och distribution av flerfunktionvouchers.

Med enfunktionsvoucher avses i korthet en voucher för vilken det från början är känt i vilket land och med vilket belopp mervärdesskatt ska betalas. Med flerfunktionsvoucher avses alla vouchers som inte är enfunktionsvoucher. En enfunktionsvoucher beskattas när den överlåts, medan en flerfunktionsvoucher beskattas när den löses in.

De nya reglerna innebär främst att definitionen för enfunktionsvouchers ändras. Sannolikt får detta effekten att fler vouchrar bedöms vara enfunktionsvouchrar. Detta innebär således att flera vouchrar kommer att ses som enfunktionsvouchrar med tidigare beskattningstidpunkt som följd.

En vanlig fråga är vad som gäller för oinlösta vouchrar där sista inlösendagen har passerat. Skatteverket anser att ingen justering av momsen för dessa ska ske. Följden av detta blir att redovisad moms för sålda enfunktionsvouchers inte kan korrigeras. Är det fråga om en flerfunktionsvoucher har skattskyldigheten aldrig inträtt, trots att betalning skett, och därmed finns ingen moms att justera.

Skatteverket anser att beskattningsunderlaget för flerfunktionsvouchers kan fastställas på ett av tre sätt. Antingen är beskattningsunderlaget det belopp som innehavaren har betalat för flerfunktionsvouchern. Saknas uppgift om vad innehavaren av har betalat kan flerfunktionsvoucherns monetära värde användas. Framgår inget monetärt värde kan i stället beskattningsunderlaget fastställas med utgångspunkt i varans eller tjänstens verkliga värde.

När överlåtelse av flerfunktionvoucher görs av någon annan än den som tar emot en flerfunktionsvoucher som betalning, anses denna tredje part tillhandahålla en mervärdesskattepliktig administrativ tjänst. Beskattningsunderlaget för denna tjänst utgörs antingen av den ersättning som distributören erhåller för att distribuera vouchern eller skillnaden mellan voucherns monetära värde och vad distributören får betala för vouchern.

Ändringarna i momslagen följer av ändringar i EU:s momsdirektiv och målsättningen med förändringarna i momsdirektivet är att EU:s medlemsländer ska hantera vouchers på ett enhetligt sätt, dels för att undvika dubbelbeskattning och dels för att undvika skatteundandragande. Genom en kartläggning KPMG utfört vet vi dock att det finns stora skillnader mellan hur olika medlemsländer bedömer och tillämpar de nya reglerna.

KPMG:s kommentar

Som vi poängterat i vårt tidigare TaxNews berör de nya reglerna flertalet branscher och företag.

I och med att fler vouchers sannolikt bedöms vara enfunktionsvouchers kommer utställare eller tillhandahållare av vouchers sannolikt att drabbas av en likviditetspåfrestning eftersom skatten ska redovisas och betalas redan vid överlåtelsen av enfunktionsvouchern.

Företag som i eget namn ställer ut vouchers, företag som i annans namn ställer ut vouchers samt företag som levererar varor eller tillhandahåller tjänster i en kedja där vouchers är inblandade bör se över befintliga flöden för att utreda vilka effekter de nya reglerna får, bland annat vad gäller likviditetsfrågan.

Företag som är etablerade i flera länder bör dessutom utreda hur implementeringen av direktivet skiljer sig åt mellan länderna. Vidare kan en voucher som utgör en enfunktionsvoucher i Sverige utgöra en flerfunktionsvoucher i ett annat land p g a att den typ av produkt som vouchern kan bytas mot beskattas med flera olika skattesatser. Som exempel kan nämnas ett presentkort som kan användas i en klädbutik med både barnkläder och andra kläder bedöms vara en enfunktionsvoucher i Sverige, eftersom momsbeloppet är känt när överlåtelsen av presentkortet sker. Samma presentkort kan anses vara en flerfunktionsvoucher i Storbritannien på grund av att momsbeloppet inte är känt vid överlåtelsetidpunkten, eftersom barnkläder inte momsbeskattas alls och skattesatsen för andra kläder är 20 procent. Det kan även finnas risk för att oinlösta flerfunktionsvouchers kan påverka avdragsrätten i vissa länder.

Kontakta oss gärna för en diskussion om vilka effekter de nya reglerna får för just er verksamhet.

Emma Andersson
emma.b.andersson@kpmg.se

Jennifer van der Gronden
jennifer.vandergronden@kpmg.se

 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.