• 1000

Högsta förvaltningsdomen (HFD) har gjort ett välkommet förtydligande av rättsläget kring frivillig skattskyldighet vid uthyrning av lokaler som disponeras gemensamt av flera hyresgäster. Skattebetalaren, som företräddes av KPMG:s mervärdesskatteexpert Henrik Jonsson, fick rätt i sin tolkning a reglerna.

Målet i HFD gällde en fastighetsägare* som hyrde ut en bebyggd fastighet till en ekonomisk förening. Föreningen hyrde i sin tur ut fastigheten i andra hand till ytterligare två hyresgäster. Föreningen och andrahandshyresgästerna skulle enligt avtal disponera fastigheten gemensamt.

Enligt den svenska mervärdesskattelagen kan en hyresvärd under vissa förutsättningar välja att ta ut mervärdesskatt på hyran i kommersiella förhållanden, så kallad frivillig skattskyldighet. Att göra det innebär att det blir möjligt för hyresvärden att dra av den ingående mervärdesskatten på vissa anskaffnings- och underhållskostnader kopplade till fastigheten. I det aktuella fallet valde både fastighetsägaren och föreningen att ta ut mervärdesskatt på hyran till sina respektive hyresgäster med hänvisning till reglerna om frivillig skattskyldighet.

Frågan i HFD fick sin upprinnelse i att Skatteverket vägrade fastighetsägaren rätt att göra avdrag för den ingående mervärdesskatt som fastighetsägaren fakturerats i samband med att uppförandet av byggnaden. Enligt Skatteverket var kraven för att få tillämpa frivillig skattskyldighet inte uppfyllda eftersom fastigheten disponerades av flera hyresgäster parallellt.

Ett viktigt begrepp i reglerna om frivillig skattskyldighet är ”stadigvarande användning”. HFD bedömde i sin tolkning av begreppet att omständigheten att hyresgästerna disponerar samma lokalyta innebär inte i sig att användningen inte skulle kunna vara stadigvarande. Att ingen hyresgäst har ensamrätt till en specifik yta hindrar därför inte i sig att frivillig skattskyldighet får tillämpas.

KPMG:s Henrik Jonsson, som var ombud i målet, ger en mer ingående beskrivning av målet i sin artikel ”Swedish Supreme Administrative Court rules on the criteria for optional taxation for lease of property” i den prestigefyllda tidskriften International Tax Review.

*Fastighetsägaren var ett aktiebolag som vid tidpunkten för HFD:s dom hade uppgått i ett annat bolag genom fusion.

Läs mer
HFD 2023 ref 24 (PDF 96 KB)

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss