Skatteverket har lämnat en ny kompletterande kommentar till HFD:s dom om styrelsearvoden

Ny SKV-kommentar till HFD:s dom om styrelsearvoden

Skatteverkets kompletterande kommentar avser den praktiska tillämpligheten av domen.

1000

Kontakt

Johnny Ekström

Auktoriserad skatterådgivare personbeskattning

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom rörande styrelsearvoden och Skatteverkets första kommentar.

Skatteverket har den 28 september 2017 lämnat en ny kompletterande kommentar till domen.

Den viktigaste skillnaden är hur Skatteverket avser att i praktiken tillämpa HFD:s dom övergångsvis. I den första kommentaren hade Skatteverket kopplat övergångsperioden till innevarande räkenskapsår (under förutsättning att avtal ingåtts före HFD:s dom 20 juni 2017).
 

Skatteverket har numera av praktiska skäl accepterat en övergångsvis lösning som innebär att arvodet kan faktureras till t ex ledamots eget bolag som längst till nästföljande årsstämma under som senast år 2018 (om avtal ingåtts före den 20 juni 2017).
 

Skatteverket skriver bl a följande:


När det gäller redan ingångna avtal där ledamoten har uppfyllt kriterierna enligt ställningstagandet och fakturerar via företag eller enskild näringsverksamhet bör dessa avtal normalt kunna fortlöpa viss tid utan beskattningskonsekvenser för inkomstbeskattningen.

Bakgrunden till detta är att ett uppdrag som styrelseledamot normalt gäller i vart fall till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då ledamoten utsågs, 8 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551). Vidare har det fakturerande företaget regelmässigt varit godkänt för F-skatt, och F-skattens rättsverkningar gäller då under det ingångna avtalet för betalning av socialavgifter, 2 kap. 5 § socialavgiftslagen (2000:980) liksom för skyldighet att göra skatteavdrag, 10 kap. 11 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

De avtal om fakturering av styrelseuppdrag som ingåtts före HFD:s dom den 20 juni 2017 bör därför kunna fortlöpa viss tid, dock som längst till nästkommande årsstämma under som senast år 2018. Det innebär att styrelsearvoden som avser tiden fram till nästkommande årsstämma bör kunna betalas ut till fakturerande företag utan särskilda beskattningskonsekvenser för parternas inkomstbeskattning. Detta innebär i många fall en förlängning av tidigare aviserade övergångsperiod, som var begränsad till utgången av innevarande räkenskapsår.

Motsvarande bedömning och hantering bör tillämpas även i fråga om socialavgifter så att en sådan övergångsperiod i dessa delar hanteras enhetligt utan särskilda skattekonsekvenser. Inte heller bör HFD:s dom medföra beskattningskonsekvenser i dessa delar för tidigare år om tillämpning har skett i enlighet med ställningstagandet.

 

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar gällande styrelsearvoden.

 

Johnny Ekström
johnny.ekstrom@kpmg.se

Kontakta oss

TaxNews

Ett nyhetsbrev med de senaste nyheterna inom svensk och internationell skatterätt.