HFD: Styrelsearvode är normalt inkomst av tjänst

HFD: Styrelsearvode är normalt inkomst av tjänst

HFD har fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende möjlighet att fakturera styrelsearvode från eget aktiebolag.

1000

Kontakt

Johnny Ekström

Auktoriserad skatterådgivare personbeskattning

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende möjlighet att fakturera styrelsearvode från eget aktiebolag. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har idag fastställt förhandsbeskedet.
 

HFD:s dom bekräftar äldre praxis. Den utvidgning av näringsbegreppet som gjordes år 2009, genom att andra stycket i 13 kap 1 § inkomstskattelagen infördes, påverkar inte den bedömning som ska göras.
 

Detta innebär att, om fråga inte är om tillfälliga och särskilt avgränsade uppdrag, ska arvodet beskattas som inkomst av tjänst. HFD gör ingen skillnad i bedömningen om arvodena utbetalas från eget eller närståendes bolag, eller om utbetalning sker från bolag där styrelseledamoten inte äger del i bolaget eller är anställd.
 

Mot bakgrund av detta bör både utbetalare och mottagare av styrelsearvoden se över sin nuvarande hantering om arvodena faktureras från ledamotens eget bolag.

Läs mer
Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 juni 2017 (mål nr 278-16) (PDF 95 KB)

Artikeln på engelska


Vänligen kontakta oss om ni vill utvärdera er situation efter dagens dom från HFD.
 

Johnny Ekström
johnny.ekstrom@kpmg.se

 

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

TaxNews

Ett nyhetsbrev med de senaste nyheterna inom svensk och internationell skatterätt.