Skatteverket har publicerat en rättsfallskommentar gällande beskattning av styrelsearvoden

Rättsfallskommentar om beskattning av styrelsearvoden

Rättsfallskommentaren redogör bl a för hur Skatteverket kommer att förhålla sig till HFD:s beslut

1000
Petter Frödeberg

Partner & Head of Global Mobility Services

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i ett TaxNews från den 20 juni informerat om att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställt att styrelsearvoden inte kan faktureras från eget bolag utan ska behandlas som en tjänsteinkomst. Den 29 juni kom så Skatteverkets rättsfallsreferat med egna kommentarer som bl a redogör för hur Skatteverket kommer att ha förhålla sig till HFD:s domslut.

Som väntat så anser inte Skatteverket att HFD:s domslut medför några beskattningskonsekvenser för tidigare år, förutsatt att styrelseledamoten uppfyller övriga kriterier i ställningstagandet Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp (dnr 131 751308-08/111).

Dessutom förtydligar Skatteverket att för redan ingångna avtal ”bör dessa avtal normalt kunna fortlöpa viss tid utan beskattningskonsekvenser för inkomstbeskattningen”. Detta förutsätter dock att;

  • avtalen är ingångna före HFD:s dom den 20 juni 2017,
  • arvodena avser innevarande räkenskapsår hos det bolag som betalar ut arvodet och
  • att ledamoten uppfyller övriga kriterier i Skatteverkets ställningstagande.

Skatteverket anser också att samma bedömning bör gälla socialavgifter så att bedömningen under denna övergångsperiod blir enhetlig. Bortsett från övergångsperioden så ska dock Skatteverketss ställningstagande inte längre tillämpas.

Sammanfattningsvis kan man således konstatera att vi nu avseende styrelsearvoden återgår till den praxis som gällde före 2009 års utvidgande av näringsbegreppet. Detta innebär att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst om fråga inte är om tillfälliga och särskilt avgränsade uppdrag.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur denna förändring av praxis påverkar dig och ditt bolag.
 

Petter Frödeberg
petter.frodeberg@kpmg.se

Kontakta oss

TaxNews

Ett nyhetsbrev med de senaste nyheterna inom svensk och internationell skatterätt.