De bolagsrättsliga reglerna för att underlätta företags rörlighet över gränserna inom EU har nyligen ändrats. Nu har Finansdepartementet analyserat vad reglerna innebär skattemässigt i en promemoria och lämnat ett förslag till ny skattelagstiftning. Bolag som flyttar sitt säte från Sverige till ett annat land inom EES genom en s.k. gränsöverskridande ombildning bedöms bli föremål för uttagsbeskattning men kan erhålla anstånd.

Som KPMG uppmärksammat i tidigare artiklar (se länkar nedan) infördes flera ändringar av aktiebolagslagen den 31 januari i år. Reglerna bygger på ett EU-direktiv och syftar till att förbättra företags möjligheter att omstrukturera sig inom unionens gränser.

Nyheter på aktiebolagsrättens område – gränsöverskridande ombildningar

Nyheter på aktiebolagsrättens område – gränsöverskridande delningar

Nyheter på aktiebolagsrättens område – gränsöverskridande fusioner

Nya möjligheter till ombildningar

Gränsöverskridande ombildning” introducerades som en ny aktiebolagsrättslig reglering, vilket innebär att ett bolag med en viss nationalitet omvandlas till ett bolag med en annan nationalitet varvid också bolagets säte flyttas. Reglerna gäller ombildningar i annat EES-land. En sådan ombildning innebär inte i sig att bolagets verksamhet eller huvudkontor flyttas. Ett aktiebolag som ombildas till en motsvarande juridisk person i en annan medlemsstat anses inte upplösas eller träda i likvidation utan bolaget lever vidare i form av ett utländskt bolag. Aktieägare i bolaget fortsätter således att vara aktieägare i det ombildade bolaget.

En gränsöverskridande ombildning innebär inte någon överlåtelse av tillgångar. Om ett svenskt aktiebolag flyttar sitt registrerade säte till en annan stat inom EES blir dock bolaget begränsat skattskyldigt i Sverige. Skattskyldigheten för en näringsverksamhet kan här helt eller delvis upphöra och leda till uttagsbeskattning. Det beror på om bolaget i någon omfattning fortsätter att bedriva verksamhet i Sverige genom ett fast driftställe. I promemorian redogörs för tre typfall.

  1. Ett svenskt bolag som bara bedriver verksamhet i Sverige flyttar sitt registrerade säte, 
  2. ett svenskt bolag som bedriver verksamhet både i Sverige och i en annan medlemsstat flyttar sitt registrerade säte, 
  3. ett svenskt bolag som bedriver all sin verksamhet i en annan medlemsstat flyttar sitt registrerade säte.

Reglerna om fiktiv avräkning som lindrar eller eliminerar dubbelbeskattningen föreslås inte tillämpas vid gränsöverskridande ombildning. Dock föreslås att anstånd med betalning av skatt ska kunna erhållas vid gränsöverskridande ombildning.  

Omvänt gäller att ett bolag som flyttar sitt registrerade säte till Sverige blir en svensk juridisk person och därmed obegränsat skattskyldig i Sverige och skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Här föreslås att reglerna om anskaffningsvärde och anskaffningsutgift vid beskattningsinträde ska bli tillämpliga.  

Nytt delningsförfarande infört

En av nyheterna bland de bolagsrättsliga reglerna är även införandet av det helt nya förfarandet ”delning genom separation”. Förfarandet innebär att ett överlåtande bolag delas upp i en kvarstående del som lever vidare efter delningen och en del som uppgår i minst ett annat övertagande bolag. Genom delning övertar det övertagande bolaget den överlåtna delen av det överlåtande bolagets skulder och tillgångar. Ett delningsvederlag som minst till hälften består av aktier i det övertagande företaget ska vid delningen betalas direkt till det överlåtande bolaget (och inte till det överlåtande bolagets aktieägare vilket är fallet enligt befintliga regler om partiell delning/partiell fission). Ett exempel på en situation då en delning genom separation skulle kunna bli aktuell är om ett bolag vill skilja av en del av sin verksamhet till ett helägt dotterbolag.

I promemorian föreslås att befintliga regler om verksamhetsavyttringar ändras så att det tydliggörs att de även kan omfatta överlåtelser vid delning genom separation. Överlåtelser som görs inom ramen för ett sådant förfarande ska således undantas från omedelbar beskattning. Villkoren är emellertid inte uppfyllda när överlåtelsen är gränsöverskridande och skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör i Sverige. I det fall överlåtelsen leder till att skattskyldigheten i Sverige upphör därför att tillgångarna som avyttras är knutna till ett fast driftställe i en annan medlemsstat inom EES, föreslås reglerna om fiktiv avräkning som lindrar eller eliminerar dubbelbeskattningen och om anstånd med betalning av skatten bli tillämpliga.

Lagändringarna som föreslås i promemorian är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2024. Regeringen har skickat promemorian på remiss. Remissinstanserna har till den 17 maj att kommentera promemorians förslag och bedömningar.

KPMG:s kommentar

Den stora nyheten är de föreslagna svenska reglerna om gränsöverskridande ombildning. Ett aktiebolags flytt av sitt registrerade säte till ett annat EES-land medför uttagsbeskattning till den del verksamheten inte fortsätter att bedrivas i ett svenskt fast driftställe. Anstånd med att betala skatten ska dock kunna erhållas vilket i praktiken innebär att uttagsbeskattningen fördelas över en femårsperiod. 

Ett aktiebolag har inte tidigare haft möjlighet att byta nationalitet. Ett aktiebolag har dock sedan tidigare kunnat ha skatterättslig hemvist i ett annat land i det fall bolaget haft sin verkliga ledning där. Genom de föreslagna nya reglerna om gränsöverskridande ombildningar kommer nu även aktiebolaget som sådant kunna byta nationalitet och bli ett utländskt bolag i det land där bolagets har sin skatterrättliga hemvist. 

Ta gärna kontakt med oss för en diskussion om möjligheter kring en gränsöverskridande ombildning av ett svenskt eller annat bolag inom EES. 

Läs mer
Vissa skattefrågor med anledning av nya aktiebolagsrättsliga regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU (Fi2023/01049), pdf 584 kB

English summary of the article

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss