EU-kommissionen presenterar förslag till harmonisering av inkomstskattenbasen för bolag inom EU (CCTB och CCCTB)

EU-kommissionen föreslår harmoniserad bolagsskattebas

Förslaget kan bland annat komma att medföra en harmonisering av inkomstskattebasen för vissa bolag inom EU.

1000
Caroline Väljemark

Partner, Tax

KPMG i Sverige

E-post

Under 2015 återupptogs arbetet med att utforma en gemensam konsoliderad skattebas för bolag inom EU.


Nu har EU-kommissionen presenterat sitt förslag. Förslaget omfattar två direktiv och kan komma att medföra en harmonisering av inkomstskattebasen för bolag inom EU. Förslaget är utformat som en tvåstegsraket. Det första steget (CCTB) syftar till att skapa ett gemensamt regelverk för att räkna fram det skattemässiga resultatet för bolag, en gemensam skattebas. Det andra steget (CCCTB) syftar till att skapa ett regelverk som gör att multinationella bolagsgrupper inom EU ska konsolidera sin skattebas, som därefter fördelas till aktuella medlemsländer utifrån en fördelningsnyckel. Bolagsskattesatsen skulle fortsatt komma att fastställas av medlemsländerna på samma sätt som idag, men skillnaden skulle vara att medlemsländerna inte längre har individuella nationella regler för framräkningen av det skattemässiga resultatet (skattebasen) för vissa bolag.


Reglerna är i stora drag tänkta att vara obligatoriska för bolag och bolagsgrupper inom EU som har en årlig konsoliderad omsättning som överstiger 750 miljoner euro. För mindre bolag skulle det istället finnas möjlighet att delta frivilligt. För svensk del föreslås aktiebolag, försäkringsaktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker och ömsesidiga försäkringsbolag omfattas av reglerna.
 

Förslaget till gemensam skattebas (CCTB) innehåller bland annat följande:

  • En definition av fasta driftställen i stort baserad på OECD:s BEPS Action 7
  • Skattefrihet för utdelning och kapitalvinst på andelar som innehafts i minst tolv månader och där innehavet överstiger 10 %
  • Superavdrag för forsknings- och utvecklingskostnader där 50 % utöver de faktiska kostnaderna kan dras av upp till en viss gräns och därefter kan superavdrag göras med 25 %. Mindre bolag föreslås kunna dra av upp till 100 % utöver de faktiska kostnaderna upp till en viss gräns
  • Särskilt avdrag för schablonmässig avkastning på ökning av eget kapital samt motsvarande inkomst vid minskning av eget kapital
  • Ränteavdragsbegränsningar där ett på visst sätt definierat negativt finansnetto är avdragsgillt upp till det högsta av 30 % av EBITDA eller 3 miljoner euro
  • Regler om undvikande av skatt såsom generella skatteflyktsregler, CFC-regler och hybridregler


Förslaget till gemensam konsoliderad skattebas (CCCTB) skulle innebära en större samverkan mellan medlemsländerna. Bland annat föreslås att en gemensam konsoliderad inkomstdeklaration ska lämnas in av moderbolaget, varefter en fördelning av den konsoliderade skattebasen skulle ske mellan medlemsländerna utifrån en fördelningsnyckel som i förslaget är lika viktat mellan försäljning, lönekostnader och antal anställda samt tillgångar. Detta skulle även innebära en möjlighet till gränsöverskridande vinstutjämning, eftersom eventuella vinster och förluster konsolideras och fördelas mellan medlemsländerna.


Att EU-kommissionen valt att föreslå en implementering i två steg förefaller bero på att kommissionen bedömer det vara enklare att nå politisk överenskommelse avseende CCTB än CCCTB. Eftersom gränsöverskridande konsolidering saknas i förslaget till CCTB föreslår dock EU-kommissionen att moderbolag under vissa förutsättningar temporärt kan erhålla avdrag för förluster hos bl a direktägda dotterbolag.


Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur den föreslagna gemensamma skattebasen eller den konsoliderade gemensamma skattebasen skulle kunna påverka ditt bolag.


Om du vill veta mer om förslagen har vårt EU Tax Centre publicerat en Euro Tax Flash som du kan läsa här.


Läs mer

EU-kommissionen: Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)


Kontakt:

Caroline Väljemark
caroline.valjemark@kpmg.se
 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.