Nya riktlinjer för hållbarhetsrapportering avseende skatt

Riktlinjer för hållbarhetsrapportering avseende skatt

Global Sustainability Standards Board (GSSB) publicerade nyligen en ny standard för hållbarhetsredovisning avseende skatt inom ramen för Global Reporting Initative (GRI). Sammantaget skapar den nya standarden viktiga förutsättningar för att ytterligare svara mot intressenters ökade krav på insyn i bolags skatte- och hållbarhetsfrågor.

1000

Kontakt

Josefin Gustavsson

Manager, Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

GRI 207: Tax 2019

Global Sustainability Standards Board (GSSB) publicerade nyligen en ny standard för hållbarhetsredovisning avseende skatt inom ramen för Global Reporting Initative (GRI).

Vad är GRI?

GRI är ett internationellt oberoende standardiseringsorgan som hjälper företag och andra organisationer att förstå och kommunicera sin påverkan avseende klimatförändringar, mänskliga rättigheter och korruption. GRI:s standard erbjuder bolag riktlinjer för hållbarhetsrapportering och är frivillig att använda. Bland de bolag som tillämpar riktlinjerna återfinns både bolag som är skyldiga att hållbarhetsrapportera enligt lag och bolag som frivilligt väljer att hållbarhetsrapportera.

Vad innebär den nya standarden?

Den nya GRI-skattestandarden, GRI 207: Tax 2019, syftar till att öka transparensen kring skatt och hjälper företag att formulera och kommunicera sin strategi och inställning till skatt. Den innehåller även riktlinjer för rapportering av intäkter, skatter och affärsaktiviteter på en land-för-land-basis. Den nya skattestandarden ligger väl i linje med de trender KPMG noterat de senaste åren om ökade krav på transparens avseende skatt.

För företag som väljer att rapportera enligt GRI:s standarder för hållbarhetsrapportering och som har identifierat skatt som en väsentlig fråga, innehåller den nya skattestandarden fyra upplysningar som bolag kan rapportera om i sin hållbarhetsredovisning:

  • 207-1: Bolagets inställning till skatt (t ex skattestrategi)
  • 207-2: Skattestyrning, kontrollramverk och riskhantering 
  • 207-3: Intressentdialog och hantering av skatteangelägenheter 
  • 207-4: Land-för-land-rapportering

Genom att beskriva bolagets inställning till skatt ges intressenter en bild av hur bolaget balanserar regelefterlevnad på skatteområdet med affärsaktiviteter samt förväntningar kring etik och hållbar utveckling. Detta kan exempelvis illustreras genom bolagets inställning till skatteparadis, olika typer av skatteincitament som bolaget tillämpar och bolagets inställning till transfer pricing.

Med rapportering på en land-för-land-basis förstås rapportering av finansiella, ekonomiska och skatterelaterad information för varje land som företaget verkar i. Rapporteringen ger intressenter en uppfattning om hur stor del av verksamheten som bedrivs i, samt hur mycket skatt som betalas till, respektive land. 

Den nya skattestandarden träder ikraft den 1 januari 2021, men GSSB förordar en tidigare tillämpning. Företag och organisationer kan därför med fördel påbörja arbetet redan nu för att inkludera den nya standarden i sin hållbarhetsrapportering.

Vikten av en aktiv dialog inom bolaget

KPMG har de senaste åren sett en ökning i intressenters krav på skatteinformation och att allt fler bolag väljer att vara transparenta kring skatt och hållbarhet. Det är därför av stor vikt att ett bolags skatteavdelning för en aktiv dialog tillsammans med bolagets hållbarhetsrepresentanter. Detta gäller särskilt de bolag som avser att rapportera enligt GRI och har identifierat skatt som en väsentlig fråga, eftersom dessa bolag är tvungna att rapportera enligt den nya GRI-skattestandarden, men även andra bolag som vill vara transparenta.

Frågor?

KPMG släppte nyligen en studie om svenska bolags rapportering av skatt och hållbarhet som belyser att allt fler bolag öppet redovisar hur de arbetar med dessa frågor. Om ni önskar ta del av rapporten så hittar ni den här.

Har ni frågor om hur ni kan arbeta för ökad transparens kring skatt, eller vad den nya GRI-skattestandarden innebär för er och hur ni kan integrera den i er hållbarhetsrapportering? Hör gärna av er så berättar vi mer.
 

Josefin Gustavsson
Legal Services
+46 70 914 43 87
josefin.gustavsson@kpmg.se

 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.