Tax Transparency

Tax Transparency

Transparens kring skatt och skatt som hållbarhetsfråga står högt upp på företags, investerares och myndigheters dagordning. Låt oss navigera er!

Skatt som hållbarhetsfråga och transparens kring skatt, allt högre upp på dagordningen.

Under de senaste åren har skatt som hållbarhetsfråga och transparens kring skatt blivit en fråga allt högre upp på företags, investerares och myndigheters dagordning. 

Skatt har blivit en förtroendefråga i takt med att dessa intressentgrupper kräver allt bättre inblick i företags skattestrategier. Utvecklingen har drivits av en rad faktorer så som nya regleringar (t ex BEPS, land-för-landrapportering), medierapportering och skandaler (t ex Luxemburg Leaks och Panama Papers) och ökade krav från investerare (t ex genom FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar (UN PRI) och Dow Jones Sustainability Index). 

KPMG har ett integrerat team med djup erfarenhet av både hållbarhets- och skattefrågor som kan hjälpa ditt bolag att navigera det nya landskapet, bland annat genom att erbjuda följande tjänster: 

  • Mandatory Disclosure Rules (MDR) och implementering av processer och governance-stukturer
  • Tillämpning av Global Reporting Initiative's (GRI) nya riktlinjer avseende skatt (GRI 207: Tax 2019). 
  • Gröna Skatter 
  • Skattepolicy – utveckling av publik skattepolicy eller inställning till skatt. 
  • Publik rapportering – utveckling av extern rapporteringsstrategi för både kvantitativ (t ex land-för-land rapportering, rapportering av olika typer av skatt) och kvalitativ (t ex affärsmässiga risker länkade till skatt, företagets bidrag till lokal utveckling genom betald skatt). 
  • Analysering av bolags globala skatt och "Tax Footprint" – mycket av den publika diskussionen fokuserar på bolagsskatt, men denna utgör för de flesta företag bara en liten del av de totala skatter som betalas. KPMG analyserar den totala bilden av de skatter som ett företag betalar och tar fram extern kommunikation baserat på analysresultatet. Vidare kan KPMG utveckla en plan för att kommunicera bolagets skatteposition och för att tillse regelefterlevnad, oavsett rapportering till skattemyndigheter eller publikt. 
  • Beräkning av värde – för många multinationella företag utgör den skatt man betalar lokalt – direkt och indirekt – i länder där man har verksamhet en viktig del av hur man som bolag kan bidra lokalt. KPMG kan bistå med att beräkna företags lokala påverkan – någon som sedan kan användas för intern och extern kommunikation.
  • Kommunikation med ansvarsfulla investerare – investerare så som t ex RobecoSAM som gör analysen för Dow Jones Sustainability Index ställer i allt större utsträckning frågor kring skatt och hållbarhet. KPMG kan bistå med gapanalys mot frågorna som ställs samt implementering av förbättrande åtgärder och utformning av svar på specifika förfrågningar.  


Läs mer om KPMG och skatt och hållbarhet i media

Realtid.se 2019-12-03

Realtid.se 2017-11-06

Dagens Nyheter 2017-10-12

Aktuell Hållbarhet 2016 nr 6

Balans 2016 nr 10

Kontakta oss