Med de nya ränteavdragsreglerna har det kommit en ny deklarationsblankett - N9

På blanketten ska företag redovisa och räkna ut det skattemässiga räntenettot och det skattemässiga EBITDA som ligger till grund för ränteavdragen. Det är en omfattande blankett som innebär både en tidsmässig utmaning och stor risk för manuella fel vid hantering av flera bolag.

KPMG:s nya automatiserande verktyg – Nirus, underlättar både i deklarationsarbetet och redovisningen i blanketten. Programmet automatiserar ifyllnaden av N9-blanketten och omvandlar de relevanta siffrorna till en komplett blankett för varje bolag på några sekunder. Systemet är ett självständigt datorprogram som kan kopplas till Korus eller KPMG:s skatteberäkningsmall KPMG TCT och installeras lokalt på användarens dator.

Den nya N9-blanketten

Blanketten är omfattande och avhandlar de nya avdragsbegränsningarna för negativa räntenetton. På N9-blanketten räknas såväl det skattemässiga räntenettot som skattemässigt EBITDA fram utefter en detaljerad uppställning. På blanketten redovisas också övertagande av negativt räntenetto mellan koncernbolag, eventuellt brukande av tidigare ej avdragsgilla räntenetton samt naturligtvis eventuell ej avdragsgill ränta att återföras i deklarationen.

Så fungerar Nirus

Programmet låter användaren välja relevant Excelfil som innehåller den grunddata som krävs för N9-blanketten. Verktyget fungerar för en obegränsad mängd bolag. Utifrån siffrorna i filen fyller Nirus därefter i en N9-blankett i PDF-format per angivet bolag och sparar ned den på en av användaren angiven plats. Excelfilen med grunddata kan importeras med en automatiserad importfunktion från Korus alternativt KPMG:s skatteberäkningsmall KPMG TCT, eller manuellt.

Fördelar med Nirus

  • Fyller i N9-blanketten för koncernens alla bolag på några sekunder.
  • Minimerar risken för överföringsfel och manuella felberäkningar.
  • Nirus är lätt att använda och lätt att installera i alla miljöer.