Tax Management Consulting

Tax Management Consulting

Vi stödjer skattefunktioner att hantera finansiella och affärsmässiga risker utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Kontakta gärna våra specialister!

KPMG stöder ledande skattefunktioner att hantera risker utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

I ett globalt klimat där det ständigt sker förändringar i lagstiftning och teknik har hanteringen av skatt blivit allt mer komplex. Inom Tax Management Consulting arbetar vi med transformation, teknologi och transparens.

KPMG:s tjänster inom Tax Management Consulting syftar till att skapa trygghet i en värld som blir allt mer reglerad och där intressenter som investerare, media och myndigheter ställer allt högre krav på hur företag hanterar skattefrågor. Genom dessa tjänster kan KPMG stötta i att utveckla ledande skattefunktioner, hantera finansiella och affärsmässiga risker relaterat till skatt och implementera digitala verktyg och nya verksamhetsmodeller för att bidra till en effektivare och säkrare skattehantering – som även är redo för framtidens digitala skatteklimat.

KPMG Tax Management Consultings tjänster kan grupperas i tre övergripande områden:

Transformation / Tax Reimagined

 • Etablering av nya verksamhetsmodeller och outsourcing, exempelvis inom compliance. 
 • Extern projektledning i globala transformationsuppdrag med fokus på separationer, omstruktureringar och compliance. 
 • Implementering av strategier och processer för effektivisering av skattefunktionen. 
 • Jämförelse (benchmarking) av olika skattefunktioner och etablering av KPI:er 
 • Riskanalys och riskmodeller (Tax risk assessment models) kopplat till skattefunktionen. 
 • Implementering av ramverk för styrning och kontroll. 
 • Tax efficient process solution (TEPS) och Lean Six Sigma-metodik.
 • Implementering av processer, governance-struktur och interna styrdokument med anledning av nya regelverk på skatteområdet (t ex MDR / DAC6 m fl). 
 • Operational Transfer Pricing och implementering av processer, strategier och projektledning kopplade till olika funktioner så som skatt, finans och teknologi.


Technology 

 • Implementering av digitala verktyg för automatisering och effektivisering av processer och compliance.
 • Tillhandahållande av snabb och korrekt rapporteringsdata, anpassade till tydliga KPI:er.
 • Analys av skatterelaterad “big data” med syfte att optimera skattefunktionen och minimera manuella misstag och risker.
 • Tillhandahållande av Mandatory Disclosure Rules (MDR)-verktyg som assisterar i utvärdering och rapportering av arrangemang samt formaliserar governance-struktur och interna processer. 
 • Operational Transfer Pricing, inklusive design och implementering av ERP system med fokus på internkoncerna transaktioner, dataanalyser och tillhandahållande av diverse IT-verktyg (Alteryx, Excel VBA, Power BI, Impero).

Transparency

 • Mandatory Disclosure Rules (MDR) och implementering av processer och governance-strukturer.
 • Extern kommunikation kring skatt, både kvantitativ och kvalitativ.
 • Länkning av skattefrågor till företags bredare hållbarhetsstrategier och kommunikation kring företagsansvar.
 • Analys av skatterisker, både finansiella och affärsmässiga, relaterat till ansvarsfulla investerares innehav.
 • Global Reporting Initiative (GRI).
 • Gröna Skatter 
 • Tax Footprint Analysis och Effective Tax Rate Benchmarking  
 • Tillämpning av Global Reporting Initiative's (GRI) nya riktlinjer avseende skatt (GRI 207: Tax 2019). 

Kontakta oss