FATCA

FATCA

FATCA är en amerikansk lag som ska motverka skatteundandragande. Diskutera med våra experter kring hur FATCA kan påverka just er.

För att motverka amerikansk skatteflykt har USA infört lagen FATCA.

För att motverka skatteundandragande av amerikanska privatpersoner har USA infört lagen The Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA. Syftet med detta regelverk är att den amerikanska federala skattemyndigheten, IRS, ska få tillgång till information om amerikanska personers kapitaltillgångar och kapitalinkomster som förvaltas av eller betalas till icke-amerikanska finansiella institut, dvs. banker och kapitalförvaltare, i hela världen. Enligt FATCA ska icke amerikanska finansiella institut identifiera amerikanska kontohavare i sin kundstock och lämna information om dessa till den inhemska skattemyndigheten. Det är sedan skattemyndigheten i respektive land som överför uppgifterna till IRS. Icke-amerikanska finansiella institut som inte alls deltar i rapporteringen riskerar att det innehålls 30 procents skatt på vissa typer av betalningar med källa i USA till det finansiella institutet.

FATCA-regelverket är sedan den 1 april 2015 inkorporerat i svensk lag, Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, förkortad IDKL.
 

De finansiella institut som omfattas av FATCA-regelverket står inför många utmaningar. Regelverket är komplext och innehåller detaljerade regler för den procedur som ska genomföras för att identifiera konton som ska rapporteras och vilka uppgifter som ska inhämtas av kunder.

Finansiella institut måste säkerställa att de efterlever regelverket och icke finansiella företag bör vara förberedda på att kunna intyga sin status enligt FATCA till finansiella institut och andra samarbetsparter. Klassificeringen enligt FATCA är avgörande för vilka effekterna kan bli för det enskilda företaget.
 

FATCA berör även privatpersoner i viss mån. Du som är privatperson och har inkomster eller betalningar som omfattas av FATCA ska redovisa dessa i samband med din amerikanska inkomstdeklaration. Att underlåta att rapportera resulterar i en betydande straffavgift. Dina uppgifter kommer att granskas mot bakgrund av den information som din bank rapporterar enligt FATCA.

Kontakta oss gärna för en diskussion kring hur FATCA kan påverka just Er.

 

Kontakta oss