Förmånsbeskattning – vad gäller för konferenser, representation och gåvor?

Den senaste tiden har massmedias granskning av bolag, både inom den privata och offentliga sektorn, fullkomligt exploderat vad gäller resor och representation. Det rör både den skattemässiga hanteringen av bolagets avdragsrätt, frågan om förmånsbeskattning och den etiska aspekten.

En felhantering kan påverka förtroendet för bolaget och skada varumärket, vilket i sig kan bli mycket mer kostsamt än det förlorade avdraget. Den massmediala uppmärksamheten kan även öka risken för en skatterevision vilket i sig kan få betydande konsekvenser.

KPMG:s specialister är experter på förmåner och hantering av anseenderisker. Vi ger er svar på frågor kring förmånsbeskattning gällande representation, resor och gåvor samt utför genomlysning av anseenderisker.

Läs mer om reglerna kring:

Lagstiftningen rörande förmånsbeskattning kan vara svår

Om en anställd tillhandahållits en förmån ska arbetsgivaren pröva om bolaget har rätt till avdrag för förmånens kostnad och om rätt föreligger att lyfta av den ingående mervärdesskatten. Därefter ska bolagets uppbördsfrågor hanteras rätt.
  • Utgör förmånen underlag för preliminärt skatteavdrag samt redovisning av arbetsgivaravgifter? 
  • Föreligger skyldighet att lämna kontrolluppgift?

KPMG:s specialister hjälper er att:

  • förstå och tyda regelverket
  • se över företagets befintliga rutiner kring representation
  • granska och förbättra hanteringen av anseenderisker
  • ta fram förslag till policydokument med tydliga processer för verksamheten
  • utbilda medarbetare/chefer/befattningshavare inom området

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om förmåner och representation? KPMG:s specialister har djupgående kunskap inom området och kan hjälpa dig att se över ditt företags rutiner och processer.

Kontakta oss så hjälper vi er gärna!

Kontakta oss

Kontor i Sverige

Kontakta oss