Stiftelser, ideella föreningar och trossamfund

Stiftelser, ideella föreningar och trossamfund

KPMG hjälper dig genom det skatterättsliga regelverket för stiftelser, trossamfund och ideella föreningar. Med bred kompetens lotsar vi er rätt.

Vi hjälper dig genom de skatterättsliga regelverket för stiftelser och ideella föreningar.

De skatterättsliga reglerna för stiftelser, ideella föreningar och trossamfund är i många delar komplicerade. Inom KPMG Tax har vi en särskild grupp specialister med bred kompetens och stor erfarenhet av rådgivning till alla aktörer inom den ideella sektorn, såväl allmännyttiga som fullt ut skattskyldiga. Vi arbetar dessutom med civilrättsliga frågor, inte minst på stiftelseområdet.

Det skatterättsliga regelverket för stiftelser, ideella föreningar och trossamfund är komplicerat. Såväl innehållet i reglerna som de frågor som Skatteverket regelmässigt fokuserar på skiljer sig dessutom åt mellan de olika subjekt som tillhör den ideella sektorn. Komplexiteten på området illustreras inte minst av reglerna om s k inskränkt skattskyldighet, som innebär att vissa typer av inkomster blir skattefria.

KPMG Tax samarbetar med andra kompetensområden inom KPMG, vilket innebär att vi spänner över hela området - civilrätt, inkomstskatter, moms och redovisning. Vi hanterar även frågor om mål- och resultatstyrning, IT-tjänster, intern styrning och kontroll samt rådgivning inom hållbar utveckling och risk för bedrägeri (Fraud Risk Management). Den kompetens som finns inom KPMG kan därmed göra stora insatser för att lotsa stiftelser, ideella föreningar och trossamfund rätt.

Vi tillhandahåller råd till stiftelser, ideella föreningar och trossamfund i olika frågor på såväl det civilrättsliga som det skatterättsliga området. Vi biträder även vid skatteprocesser samt vid besvarandet av Skatteverkets förfrågningar.


Kontakt:

Erika Roos
+46 72 227 09 22
erika.roos@kpmg.se

Kontakta oss