Vid företagsförvärv är det viktigt att strukturera koncernen på ett sådant sätt att maximal resultatutjämning uppnås så snart som möjligt, att underskott inte förloras i samband med ägarförändringar, att inlåsningar undviks samt att slussning av vinstmedel utan skatteavbränning i form av utdelningsbeskattning möjliggörs. Här samverkar vanligen skattereglerna med redovisningsmässiga och bolagsrättsliga bestämmelser.

I dagsläget finns ett flertal alternativa lösningar för att genomföra omstruktureringar. De kan ske genom inkråmsöverlåtelse, fusion, fission, partiell fission eller en regelrätt försäljning av aktierna i företaget. Vid en omstrukturering måste samtliga aspekter av transaktionen beaktas och analyseras för att optimera skatteeffekterna och ge kunden den mest kostnadseffektiva lösningen.

Varför välja KPMG?

 • Vi har lång erfarenhet av komplexa företagsförvärv och omstruktureringar
 • Vi arbetar i integrerade team av specialister med gedigen kompetens inom sina respektive expertisområden, bland annat företags- och individbeskattning, moms, incitamentsprogram, internprissättning och redovisning
 • Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss. Vårt fokus är att tillsammans med dig finna genomförbara lösningar på dina problem
 • Vi har ett nära samarbete med våra kollegor runt om i världen genom vårt internationella nätverk som omfattar mer än 150 länder
 • Vår rådgivning präglas av etik, kvalitet, professionalism och rådgivningshöjd
 • Vi har stor kunskap och praktisk erfarenhet av EU-rättsliga frågor

Vår rådgivning skräddarsys för att anpassas till de särskilda omständigheter som råder i varje enskilt fall. Vi söker även aktivt hitta nya och bättre lösningar för våra klienter i takt med att lagstiftning och domstolspraxis förändrar det rådande rättsläget på skatteområdet.

Hur kan KPMG hjälpa ert företag?

Vi kan hjälpa till med

 • Översyn och genomgång av nuvarande koncernstruktur för skatteoptimering 
 • Skatteoptimala avknoppningar respektive försäljning av verksamheter
 • Optimala lösningar vid omstruktureringar och företagsförvärv
 • Skatteeffektiva förvärvsstrukturer
 • Skatteoptimala finansieringslösningar inklusive kassaflödesanalys
 • Skattemässig trimning av koncernstrukturer och refinansiering
 • Resultatutjämning
 • Hantering av underskott
 • Upprättande och/eller granskning av skalbolagsdeklarationer i samband med aktieöverlåtelser

Kontakta oss