Frivillig rättelse

Frivillig rättelse

För den som vill finns möjlighet till frivillig rättelse av inkomstdeklarationer. KPMG Skatt hjälper dig i processen att lämna in självrättelser.

För den som vill vara säker på att göra rätt finns möjlighet till frivillig rättelse.

Sverige har på senare år tecknat informationsutbytesavtal med länder som Isle of Man, Jersey, Guernsey, och Caymanöarna. Ett nytt skatteavtal med Schweiz finns också på plats. Informationsutbytesavtalen ger svenska myndigheter en möjlighet att få tillgång till uppgifter om svenskars tillgångar och inkomster i dessa länder.

Varför frivillig rättelse?

För den som vill vara säker på att ha redovisat utländska tillgångar och inkomster på rätt sätt finns möjlighet att frivilligt rätta tidigare års inkomstdeklarationer och därigenom minska risken för att bestraffas med skattetillägg eller i värsta fall fängelse.

Vad innebär det att göra en frivillig rättelse?

En frivillig rättelse innebär att på eget initiativ korrigera tidigare inlämnade uppgifter om tillgångar och inkomster genom att lämna in korrigerade inkomstdeklarationer för tidigare år. Exempel på poster som kan komma att behöva justeras i inkomstdeklarationerna är kapitalinkomster i form av t ex utdelning på aktier eller ränteinkomster samt förmögenhetsskattepliktiga tillgångar. För att en rättelse ska betraktas som frivillig krävs, något förenklat, att den skattskyldige agerar innan Skatteverket har påbörjat en utredning. Det är också viktigt att korrekt uppge all relevant information; hur den skattskyldige agerar vid rättelsen har stor betydelse då ett felaktigt agerande kan leda till oönskade konsekvenser.

Så här ser processen ut för att göra en frivillig rättelse

Ett första steg är att sammanställa underlag för rättelsen av de olika posterna i inkomstdeklarationen. Information kan hämtas via t ex kontobesked och/eller årsbesked som tillhandahållits av bank eller annan värdepappersförvaltare.Utifrån dessa underlag och tidigare inlämnade inkomstdeklarationer upprättas nya inkomstdeklarationer för de år som ska rättas. I detta moment ingår att bedöma och beräkna beskattningsbara inkomster och tillgångar. Det kan också vara aktuellt att utreda och bedöma ägarförhållanden genom exempelvis bolagsstrukturer eller stiftelser.

Till inlämnade av korrigerade inkomstdeklarationer ska en skrivelse upprättas som en förklaring till det material som inlämnas.I vissa fall kan det vara viktigt att ha kontakt med behörig representant för Skatteverket innan den frivilliga rättelsen lämnas in. KPMG Skatt har hjälpt ett flertal privatpersoner i processen att upprätta och lämna in självrättelser, och har löpande kontakt med representanter för Skatteverket.

Kontakta oss