KPMG DAC6 Processor

Rapporteringsplikt av vissa gränsöverskridande arrangemang till Skatteverket (DAC6)

DAC6-direktivet är det senaste EU-initiativet inom ramen för det administrativa samarbetet inom EU i fråga om beskattning. Direktivet syftar till att genomföra BEPS Action 12:s rekommendationer om att införa löpande rapporteringsplikt, s k Mandatory Disclosure Rules (MDR), inom hela EU. Syftet med reglerna är att skattemyndigheterna inom EU ska få kännedom om potentiellt aggressiva skatteplaneringsarrangemang med en gränsöverskridande dimension (”gränsöverskridande arrangemang”) samt att säkerställa att de nationella skattemyndigheterna automatiskt utbyter denna information. DAC6 är dock ett minimidirektiv och olika medlemsländer implementerar regelverket olika (exempelvis flera skatteslag än direktivet omfattar eller rapporteringsplikt av både gränsöverskridande och inhemska arrangemang).

 

Rapportering enligt direktivet ska ske löpande från och med den 1 juli 2020, och normalt inom 30 dagar från olika händelser. Kännbara sanktioner kan utgå vid missad rapportering. Även viss retroaktiv rapportering ska ske för arrangemang som träffas av rapporteringsplikten och där, enkelt uttryckt, ett första steg har genomförts mellan den 25 juni 2018 och den 30 juni 2020. 

KPMG DAC6 Processor hjälper er hantera er rapporteringsplikt

KPMG har en beprövad metodik för att förstå hur regelverket kan påverka en verksamhet och har även tagit fram verktyget KPMG DAC6 Processor som hjälper den interna skattefunktionen att hantera sin regelefterlevnad kring olika transaktioner inom bolaget/koncernen.

Kontakta oss om ni önskar en demo av verktyget eller har frågor angående regelverket och hur det kan påverka er verksamhet.