Rapporteringsplikt inom skatteområdet träffar vitt och brett – är du redo?

Rapporteringsplikt inom skatteområdet (MDR)

Rapporteringsplikt inom skatteområdet träffar fler än man kanske kan tro.

1000
Magnus Nilsson

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i flera TaxNews skrivit om det kommande regelverket gällande rapporteringsplikt för vissa arrangemang inom skatteområdet (MDR), nu senast här.

Många fler än vad man kanske tror påverkas av de nya kraven som ska träda i kraft i Sverige fullt ut den 1 juli 2020. Det är nämligen så att alla som "utformar, marknadsför, tillhandahåller eller organiserar ett rapporteringspliktigt arrangemang" kan ses som rapporteringspliktiga rådgivare, men dessutom kan alla som vet eller skäligen kan förväntas veta att denne har åtagit sig att, direkt eller genom andra, bidra till något av uppräkningen ovan också bli rapporteringspliktiga. Rådgivare är här ett vitt begrepp som också kan träffa exempelvis moderbolag som bistår dotterbolag eller bank som bistår kund. Företag och fysiker som inte använder rådgivare inom EU, eller där samtliga rådgivare på grund av lagreglerad tystnadsplikt är förhindrad att lämna fullständiga uppgifter (exempelvis advokater), kan själva bli rapporteringspliktiga för sina arrangemang.

Reglerna kommer dessutom få viss retroaktiv effekt från den 25 juni 2018 varför det gäller att sätta sig in i detta snarast.

Vidare är det viktigt att tänka på att, även om reglerna grundar sig i ett minimidirektiv från EU (DAC 6), så träffar det transaktioner som är rapporteringspliktiga så fort en EU medlemsstat och ett annat land, t ex USA, Schweiz eller annat s k tredjeland, är inblandat. Och även att olika medlemsstater inom EU kan implementera regler som går utöver kraven i DAC6-direktivet. Polen har till exempel redan infört nationella regler om rapporteringsplikt per den 1 januari 2019, och dessa går långt utöver minikraven i vissa delar. Så om man har transaktioner med Polen behöver man t ex se över dessa särskilt redan nu.

Utredningens förslag SOU 2018:91 är på remiss till den 24 april 2019. Viktigt att man lämnar synpunkter om man vill vara med och påverka den svenska lagstiftningen. Frågor man kan ställa sig är t ex om det, såsom utredningen föreslår, är försvarbart att gå utöver kraven i DAC6 och införa rapporteringsplikt för svenska inhemska transaktioner, med hänsyn bl a till alla de regelverk som redan finns kring upplysningsskyldighet i svensk rätt.

Tveka inte att höra av er till oss om ni vill veta mer om regelverket, hur KPMG kan hjälpa er med er egna rapporteringsplikt genom vårt globala MDR-tool, bistå med att skriva remissvar, om ni vill ha länkar till tidigare MDR-seminarier eller annat.
 

Magnus Nilsson
magnus.nilsson@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.