DAC6/MDR: Regeringen förbereder för att justera tidsfristerna för rapporteringen

DAC6: Justering av tidsfristerna för rapporteringen

Oaktat en framskjutning av tidsfristerna i Sverige är det mycket hög tid att förbereda för de kommande kraven då rapportering kommer behöva ske retroaktivt från 25 juni 2018.

1000

Kontakt

Karolina Viberg

Partner

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Vi har i flera TaxNews skrivit om den kommande rapporteringsplikten av vissa arrangemang inom skatteområdet (MDR/DAC6) och att regelverket avses träda i kraft fullt ut per den 1 juli 2020, inklusive viss retroaktiv effekt på arrangemang där ett första steg genomförts mellan den 25 juni 2018 och den 30 juni 2020. Nu senast skrev vi om att regeringen antagit förordningar som gör att reglerna ska träda i kraft i svensk rätt, och att förordningarna följde DAC6 vad gäller både ikraftträdande per 1 juli 2020 och olika tidsfrister för rapportering. 

Vi har samtidigt skrivit om att det pågått samtal inom EU om att medlemsländer ska ges möjligheten att skjuta på rapporteringsfristerna. Igår antog Europeiska rådet ett direktiv som möjliggör för medlemsstaterna att justera vissa tidsfrister för när bland annat rapporteringen och utbytet av uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang ska ske första gången. 

Regeringen har nu meddelat att man bereder ändringar för att genomföra detta i svensk rätt. Regeringen skriver vidare: 

Tidsfristerna kan justeras med sex månader. Detta kommer inte påverka vilka uppgifter som ska rapporteras och utbytas, eftersom det endast är tidpunkten för när uppgifterna ska rapporteras och utbytas första gången som justeras. En justering medför bland annat att uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang där uppgiftsskyldigheten inträder under andra halvåret i år inte behöver lämnas in till Skatteverket förrän senast den 31 januari 2021. Den medför även att de historiska arrangemangen, där genomförandet av arrangemanget har påbörjats efter den 24 juni 2018 och före ikraftträdandet, inte behöver lämnas förrän senast den 28 februari 2021.

KPMG:s kommentar

Ovan indikerar att den svenska regeringen avser att använda sig av rätten att skjuta på de aktuella tidsfristerna med sex månader. 

Oaktat en framskjutning av första rapporteringstidpunkten i Sverige är det mycket hög tid att analysera effekten av DAC6 för er verksamhet för att vara förberedd för de kommande kraven inom EU då rapportering kommer behöva ske retroaktivt från 25 juni 2018, oavsett tidsfristerna för rapporteringen. 

Vidare kan länder välja att inte skjuta på rapporteringstidpunkterna. Finland har redan meddelat att man inte avser att skjuta på tidsfristerna, läs mer i KPMG’s Euro Tax Flash här

Vi bevakar givetvis det slutliga beslutet från den svenska regeringen och den fortsatta utvecklingen inom alla EU-länder mycket nära. 

KPMG kan hjälpa er hantera DAC6

KPMG kan hjälpa till med Impact Assessments av regelverket på er verksamhet, utifrån er verksamhet. Vi har metoder för såväl små och medelstora företag som för globala koncerner. Vi har även tagit fram ett verktyg – DAC6 Processor – för att hjälpa bolagen hantera sin rapporteringsplikt. 

Varmt välkomna att kontakta vårt DAC6-team om ni har några frågor eller önskar en demo av DAC6 Processor. 


Karolina Viberg

karolina.viberg@kpmg.se

Joanna Mörk 
joanna.mork@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.