Starkare ekonomi med kvalitetssäkrade tullrutiner

Skärpt tullagstiftning från 1 maj 2016, utökade sanktioner, nya och omförhandlade frihandelsavtal, protektionism och covid-19 ökar vikten av att importerande och exporterande företag kan påvisa tullregelefterlevnad.

Tillgång till tullkompetens och aktivt arbete med att optimera tullhantering bidrar till bättre affärer. Tull är en kostnad som är kopplad till företagens varuflöden och till skillnad från moms så är avgiften inte avdragsgill. Välinformerade företagsledningar vet detta. De vet också att det är de som bär de legala ansvaret och har därför vidtagit de åtgärder som gör att de kan sova gott om natten, trots Tullverkets utökade digitala kontroller.

Ansvar och tullregelefterlevnad

Det är företagets ledning som är juridiskt ansvarig för tullregelefterlevnad. Ansvaret kan inte överlåtas till ett tullombud eller en speditör. Om företaget brister i tullregelefterlevnad riskerar således företagets styrelse och ledning att bli personligt drabbade. Straffet för tullbrott är böter eller fängelse upp till 6 år.

”Att investera tid och resurser i tullfrågorna är naturligt för oss på Hafa Bathroom Group AB. Utöver den uppenbara fördelen att vi ansvariga sover bättre om natten ser vi det som en direkt konkurrensfördel. Exempelvis kan vi erbjuda mer exakta priser i våra offerter och aktivt öka flexibiliteten i inköpsarbetet, säger Anders Hofstedt, vd och koncernchef .” (Resultat nr 6, 2019)

Här är regelverket tydligt. Ett företag kan inte ansöka om eller innehava tillstånd hos Tullverket om personer i företagets ledning har utfört allvarliga överträdelser eller upprepade överträdelser av tullagstiftningen och skattereglerna, inbegripet att den inte får vara dömd för allvarliga brott som rör hans eller hennes ekonomiska verksamhet (Se rådets förordning (EU) nr 952/2013 artikel 39 a). 

Följande tre områden är speciellt viktiga att ha kontroll över:

Varukod
Tullkoden avgör hur mycket tull som ska betalas samt andra restriktioner och sanktioner. Tullombud har ofta begränsad information om varans egenskaper och material. För att uppnå optimal styrning på tullkostnader bör varukoden vara fastställd tidigt i leveranskedjan. För tillverkande företag bör det ske redan i produktutvecklingsfasen. För andra typer av företag så är det viktigt att tullkoden är rätt redan vid inköp. Varor som upplevs som prisvärda kan lätt bli en förlustaffär när tullavgifterna ska betalas. 

Ursprung
Varans ursprung avgör om frihandelsavtal kan tillämpas så varan kan importeras tullfritt i mottagarlandet. Det är oerhört viktigt att säkerställa att urspungskriterierna är uppfyllda. Som exporterande företag måste du kunna påvisa att urspungskalkylerna är korrekta och som importerande företag att ursprungscertifikaten inte är upprättade på falska grunder eller inte finns tillgängliga i original. 

Tullvärde
Tullvärde lägger grunden för hur mycket tull och moms som ska betalas och redovisas. För företag som köper av närstående företag (koncerninterna transaktioner) är det extra viktigt att kunna påvisa att relationen inte påverkar priset. Extra viktigt i de fall där bolagen fakturerar varandra separat för tjänster eller gör vinstjusteringar.

I takt med att tarifferna ökat globalt så har tullvärdet blivit en allt viktigare parameter. Det är varans pris multiplicerat med tariffen som avgör tullavgiften. Detta medför att tullmyndigheter allt oftare kräver in dokumentation från företagen där de ska påvisa att tullvärdet är korrekt fastställt. Enligt tullregelverket ska företaget kunna svara på följande frågor: 

 • Hur och av vem fastställs tullvärdet?
 • Vilka kvalitetssäkringsåtgärder vidtas för att se till att tullvärdet fastställs korrekt (t ex kontroller, sannolikhetskontroller, interna arbetsinstruktioner, regelbunden utbildning, andra åtgärder)?
 • Gör företaget regelbundna kontroller att företagets kvalitetssäkring fungerar effektivt? 
 • Dokumenterar företaget dessa kvalitetssäkringsåtgärder?

 

Viktigt med tullkompetens och egenkontroll

Att inte arbeta systematiskt med att kvalitetssäkra informationen som via tulldeklarationer rapporteras in till Tullverket (tulldata) har en direkt negativ effekt på företagets ekonomi. Förutom att företag riskerar att betala för mycket i tull och andra avgifter samt onödiga uppdebiteringar i tullrevisioner ökar risken att försändelser fastnar i tullverkets kontroller med produktions- och leveransförseningar som följd. 

Att förlita sig på tullombud och speditörer eller på den interna tullavdelning utan att säkerställa att arbetet som utförs är i linje med tullregelverket, gör det extra riskfyllt att bedriva internationell handel över tullunionsgränser. Risker som ökar i dessa tider då tullmyndigheter utvecklar och implementerar digitaliserade kontrollverktyg som allt snabbare och effektivare hittar avvikelser och felaktigheter.

Detta ställer krav på företagen att arbeta systematisk med att kvalitetssäkra sin tullrelaterade master data och utföra regelbundna interna och externa tullrevisioner. I denna kontext blir det allt viktigare för aktörer att bli klassade som ” Trusted trader”.  I EU kallat för Authorised Economic Operator (AEO).

Fördelarna med att vara AEO

AEO står för "Authorised Economic Operator" och är ett EU-gemensamt tillstånd. Syftet är att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering i EU. En AEO-status är giltig i alla EU-medlemsstater.

Statusen som AEO innebär en stämpel för god kvalitet och säkerhet för företag och dess handelspartner.

En AEO-status innebär att företaget:

 • får en enklare tillståndshantering – AEO-kriterier återfinns i flera andra tillstånd
 • löper mindre risk att varuflödet till och från unionen blir utsatt för kontroll
 • kan lämna önskemål om kontrollplats’
 • möjlighet till nedsättning för samlad garanti (CGU)
 • säkerställer en god kvalitet och intern kontroll genom att se över rutiner, flöden och system. Detta leder till att risken för fel i tullhanteringen minskar.
 • har ömsesidigt erkännande av AEO status i andra importländer, vilket medför snabbare hantering och säkrare transportflöden. 


Är du osäker vilka tull och exportkontroll-frågor som är aktuella för ditt företags varuflöden, hör av dig till oss på Tax & Legal så hjälper vi dig att få kontroll på dina risker och tullkostnader.

Kontor i Sverige

Kontakta oss

Exportkontroll – produkter med dubbla användningsområden och sanktioner

Syftet med exportkontroll är att säkra att krigsmaterial eller PDA inte hamnar i händerna på terroristorganisationer eller stater som det idag finns vapenembargo mot.

Företag som bryter mot förordningen riskerar omfattande böter och i vissa fall fängelse för personer i ledande befattningar. Därtill skadas företagets varumärke och möjligheter att fortsätta bedriva internationell handel.

Med produkter med dubbla användningsområden avses: produkter, inbegripen programvara och teknik, som kan användas för både civila och militära ändamål, samt alla varor som kan användas både för icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra kärnladdningar.

För EU-länderna finns ett gemensamt regelverk i form av rådsförordning 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden, den så kallade PDA-förordningen.

KPMG ger tull- och exportkontrollrådgivning både regionalt och globalt

KPMG:s globala tullnätverk som består av 400 dedikerade tullkonsulter runt om i världen vilket innebär att våra tullrådgivare kan stödja ert företags regelefterlevnad i samtliga länder där ni har importer och exporter.

KPMG:s tullrådgivning omfattar bland annat följande tjänster:

 • Identifiera och hantera tull och momsrisker kopplat till ert företags nuvarande varuflöden. 
 • Fastställa och verifiera tullvärden och ursprung.
 • Klassificera varor.
 • Utföra internrevisioner, upprätta och kvalitetssäkra tullrutiner samt ta fram en för företaget anpassad tullpolicy.
 • Uppnå kompetenkriteriet genom att utbilda personal och upprätta och uppdatera arbetsbeskrivningar för den interna/externa tullfunktionen.
 • Kontraktera tullombud samt utföra kvalitetskontroller på tullombudens arbete.
 • Identifiera möjliga besparingar.
 • Säkra ursprungsregler och efterlevnad av tulltillstånd.
 • Utreda tulleffekter av förändrade varuflöden (Brexit, USA:s handelssanktioner och covid-19 analyser).
 • Sköta kontakter med Tullverket och andra myndigheter.
 • Vara stöd i tullrevisioner och hjälpa till med bevisföring samt att överklaga Tullverkets beslut.
 • Utbilda personal inom tullprocesser, lagstiftning, klassificering och egenkontroll. 
 • Ansöka om tillstånd hos Tullverket (aktiv/passiv förädling, tullager, samlad garanti, betalningsanstånd, Bindande Klassificerings Besked (BKB), m fl. 
 • Hjälpa ert företag att uppnå AEO-status som gör det lättare för ert förtag att både identifiera och implementera besparingar samt hantera risker. 
 • Rådgivning inom exportkontroll, inklusive företagsanpassade utbildningar, klassificering och hantering av tillstånd och avrapportering.


Är du osäker vilka tull- och exportkontrollfrågor som är aktuella för ditt företags varuflöden, hör av dig till oss på Tax & Legal så hjälper vi dig att få kontroll på dina risker och tullkostnader.