Mergers & Acquisitions Tax

Mergers & Acquisitions Tax

M&A Tax-gruppen är specialister på due diligence och transaktioner. Tillsammans med andra specialister inom KPMG erbjuder vi en helhetslösning.

Tillsammans med andra specialister inom KPMG ger M&A Tax transaktionslösningar för företag

Särskilda transaktioner som t ex bolagsförvärv, fusioner och fissioner kräver specialistkunskap inom olika delar av skatteområdet. Sådana transaktioner behöver i många fall även kompetens inom andra områden. Är det fråga om internationella transaktioner krävs dessutom ett brett internationellt nätverk.

Vi har en särskild M&A grupp inom Skatt som specialiserat sig på due diligence och transaktioner. M&A-gruppen har en bred kunskap och stor erfarenhet av inkomstskatt, mervärdesskatt, transfer pricing och sociala avgiftsområdet avseende dessa frågor.

Vi kan tillsammans med andra specialister inom KPMG ge en helhetslösning vid dylika transaktioner


Vi kan hjälpa till med


Due diligence vid förvärv och avyttringar

 • Hjälper till att få transaktionen genomförd
 • Sammanfattar de väsentliga skattefrågor som köparen måste vara medveten om
 • Ser till att skatt vägs in i värderingen och kan ge underlag för prisreduktion
 • Kan användas som grund för skattegarantier i SPA
 • Används som en startpunkt för att undanröja risker och utnyttja möjligheter efter förvärvet


Skatterådgivning för säljare inför försäljning (vendor assistance)

 • Vendor due diligence – vi levererar en skatterapport som hjälper en potentiell köpare att förstå och utvärdera eventuella skatterisker och möjligheter i samband med förvärv av ett företag 
 • Vendor assistance – vi hjälper en säljare att förbereda försäljningen från en skattesynpunkt, assistans i samband med et datarum, hjälp med eventuell carve-out av den verksamhet som ska säljas, genomgång av transaktionsdokumentation samt rådgivning och kontakter med köparen
 • Strukturering – vi hjälper säljaren med en skatteffektiv försäljningsstruktur


Skatteoptimera förvärv genom strukturering

 • Vi säkerställer att förvärvet strukturerats för att uppnå maximal effektivitet från skattesynpunkt för köparen vilket ökar transaktionens värde för alla parter
 • Vi levererar en förvärvsstruktur som är optimal skatteeffektiv kortsiktigt och långsiktigt


Granska Share Purchase Agreement ur ett skatteperspektiv

 • Vi hjälper säljare eller köpare med synpunkter avseende skattegarantier, prismekanismer och andra väsentliga delar som kan ha betydelse ur skattesynpunkt

 

Kontakta oss