Tax Transformation / Tax Reimagined

Idag ser vi ett ökat fokus på skattefrågor från intressenter så som lagstiftare, myndigheter, styrelser och aktieägare runt om i världen – ett fokus som inneburit att bolags skattehantering har ökat i prioritet. Idag står frågor om strategi, risk och transparens i relation till skatt högt upp på intressenternas agenda.

Den ökade fokusen ställer höga krav på dagens skattefunktioner. En skattefunktion bör förutom att tillse att regelkraven uppfylls även verka som en integrerade del av affärsverksamheten, kommunicera bolagets skatteposition både internt och externt och samtidigt upprätthålla effektiviteten. Ett bolags skattefunktion, styrelse och verksamhet måste således ha rätt kompetens och förståelse för att kunna tillmötesgå de krav som ett ökat fokus innebär.

Förändringarna som dagens skattefunktioner står inför innebär onekligen en högre arbetsbelastning, men ändå har både tid och resurser minskat. Genom digitala verktyg och utnyttjande av Tax Reimagined-ramverket – vars fokus kombinerar teknologi, transformation och compliance – hjälper vi företag att utveckla och implementera nya strategier och verksamhetsmodeller för att kunna hantera dagens skatteklimat.

Inom ramen för Tax Transformation och Tax Reimagined erbjuder KPMG:s Tax Management Consulting team bland annat följande tjänster:

  • Etablering av nya verksamhetsmodeller och outsourcing, exempelvis inom compliance – identifiering av personer, processer och teknologi som behövs för att skattefunktionen effektivt ska kunna leverera enligt den fastställda skattestrategin. 
  • Extern projektledning – specialistkompetens inom projektledning av globala transformationsuppdrag. 
  • Etablering en skattestrategi och vision – dessa bör korrelera med bolagets övriga affärsverksamhet och tydliggöra hur skattefunktionen tillför värde. 
  • Streamline, standardisering och automatisering av processer – med användning av Lean Six Sigma-metodik. 
  • Implementering av processer och kontroll – för att hantera risker förenade med de skatter som skattefunktionen är ansvarig för. 
  • Implementering av ett ramverk för styrning och kontroll – för att kunna definiera vilka skatter som skattefunktionen är ansvariga för. 
  • Jämförelse av skattefunktioner – etablera relevanta "key performance indicators” (KPI) för att uppmuntra ett korrekt beteende samt visa på styrkor och förbättringsområden. 
  • Fastställa bolags riskaptit – genom olika beräkningsmodeller av risk, vilket även inkluderar ryktesrisker.
  • MDR/DAC6 rapporteringsskyldighet – implementering av processer, governance-struktur och interna styrdokument med anledning av nya regelverk på skatteområdet. 
  • Operational Transfer Pricing och implementering av processer, strategier och projektledning kopplade till olika funktioner så som skatt, finans och teknologi.
Kontor i Sverige

Kontakta oss

Tax Reimagined

Tax is changing. We’re changing Tax.

Det råder ingen brist på både utmaningar och möjligheter för dagens skattefunktioner, och att fortsätta som tidigare är därför inte hållbart. Som skattefunktion idag räcker det inte med att tillse att regelkraven uppfylls utan måste även vara redo för morgondagens digitala framtid.

Vår approach
Tax Reimagined är en holistisk strategi som syftar till att utveckla framtida affärsmodeller för våra kunders skattefunktioner med hjälp av teknik. Det är en strategi vars mål är att minska kostnader, förbättra kvalité och addera värde.

Scope
Det är ett övergripande område som förenar compliance, transformation och digitala lösningar för våra kunder, under ledning av Solution Architects.