Låt våra experter hjälpa dig med hållbarhetsarbetet

Hos oss på KPMG kan du få hjälp av Sveriges mest hållbarhetskunniga personer. Vi har samlat flera av landets mest kunniga personer för att hjälpa dig med ditt företags ESG- och hållbarhetsarbete. 

Att hitta rätt i hållbarhetslandskapet kan vara utmanande men vi är med dig hela vägen från strategi, implementering, till uppföljning och granskning. Vi ser till att ni når både era interna hållbarhetsmål – och att ni lever upp till de allt högre externa kraven inom hållbarhetsrapportering. 

Med vårt globala KPMG-nätverk har vi också tillgång till ytterligare kunskap och insikter för att kunna hjälpa er att agera proaktivt i hållbarhetsfrågor.

Vad är ESG?

ESG står för Environment, Social och Governance och hjälper intressenter att förstå hur företag hanterar risker och möjligheter relaterade till miljömässiga, sociala och styrningskriterier.

Vad vi kan hjälpa till med

Hållbarhetsrapportering

I samband med att engagemanget kring hållbarhetsfrågor ökar
ställs det större krav på en mer gedigen hållbarhetsrapportering från företagen. Låt oss stötta hela vägen för att säkerställa en effektiv hållbarhetsrapportering som lever upp till krav och regleringar som CSRD och EU-taxonomin. Vi kombinerar ledande expertis inom hållbarhetsregleringar med expertis inom data, IT, processer, internkontroll och granskning för att säkerställa ett helhetsgrepp om hållbarhetsrapporteringen.

ESG Deals

Idag är det en självklarhet att integrera ESG i affärsprocessen för att locka till sig mer intresse och investeringar. Att visa på engagemang och transparens resulterar i ett ökat affärsvärde samtidigt som det skapar värde för människor och planeten. Vi hjälper dig med företagsvärdering och due diligence ur ett hållbarhetsperspektiv.
 

ESG Legal

Hållbarhetsarbete ur ett juridiskt perspektiv är viktigt för att säkerställa regelefterlevnad, bygga affärsrelationer, skydda intressenter samt framtidssäkra verksamheten. Vi hjälper dig att utveckla en ansvarsfull affärsverksamhet i enlighet med tillämplig hållbarhetslagstiftning, hantera potentiell negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljön, samt minska risken för rättsliga konsekvenser.

Finance Transformation

Dagens ekonomifunktion möter ökade förväntningar på att leverera värdeskapande insikter till verksamheten. Hållbarhet är ett område där ledande ekonomifunktioner tar ett steg utanför sin traditionella roll genom att ta ett större ansvar för t.ex. ESG rapportering och controlling. Vi på KPMG hjälper ekonomifunktioner förstå var de står idag och var de behöver vara imorgon, med en stöttande hand genom hela transformationsresan.

Digitalisering och IT

Vi hjälper er digitalisera hållbarhetsarbetet och -rapporteringen, för att säkerställa effektiva flöden, möjlighet till uppföljning och rapportering som lever upp till kraven. Tillsammans med våra allianspartners är vi med hela vägen från behovsanalys och kravställning till implementation av systemstöd för hållbarhetsarbetet.

ESG Assurance

Företag står inför växande krav på transparens i redovisningen av sina långsiktiga planer kring hållbarhet, styrning och sociala frågor som ger en helhetsbild av organisationen. Den informationen som offentliggörs behöver därför vara fullständig och tillförlitlig för att bevara förtroendet för företaget. Låt experterna på KPMG hjälpa er att möta krav och regleringar kring hållbarhetsrapportering.

Decarbonization

Företags skyldighet till att minska sin påverkan på planeten ökar i snabb takt. Att nå netto noll är en stor utmaning, men en utmaning som kan ge otaliga möjligheter. Vi har expertisen för att stötta dig i den resan och är med hela vägen från att mäta och sätta mål och planer, till att genomföra de nödvändiga förändringarna.

Circularity

En övergång till en cirkulär ekonomi har många fördelar för både planeten och människor, det är till exempel en nödvändighet för att nå klimatmålen. För företag innebär en övergång till cirkulär ekonomi dessutom kostnadsbesparingar och ökade intäkter. Vi stöttar er i resan mot mer cirkulära affärsmodeller och samhällen och är med hela vägen från att mäta och sätta mål och planer, till att genomföra de nödvändiga förändringarna.

ESG Tax

Skatt har i allt högre grad blivit erkänt som en nyckelfaktor i hållbarhetsarbetet de senaste åren, samtidigt som företags hantering av skattefrågor ofta ses som en faktor för företagets övergripande hållning och legitimitet. Vilken utmaning du än har inom hållbarhet & ESG kopplat till skatt kan vi hjälpa.

Strategiska allianser

Microsoft

Med Inner Circle Level-partnerskap med Microsoft erbjuder vi full Intellectual Property med huvudsakligt fokus på Business Applications och Power-plattformen.

ServiceNow

Som Global Leading Partner inom flera sektorer inklusive hälso- och sjukvård, IRM (Integrated Risk Management), GRC (Governance, Risk & Compliance) och ESG (Environmental, Social & Governance) hjälper vi dig att optimera ServiceNow.