Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD-direktivet) är en del av agendan för hållbar finansiering och en nyckelkomponent för att nå målen i EU:s gröna giv. Nu är direktivet antaget av både rådet och Europaparlamentet. Syftet med direktivet är att öka tillgången till information om hur företag påverkar människor och miljö samt hur företag påverkas av hållbarhetsfrågor.

Det här innebär CSRD-direktivet

Direktivet innebär att företag och organisationer kommer att rapportera enligt europeiska hållbarhetsstandarder som heter European sustainability reporting standards (ESRS). Den nya standarden ska mynna ut i jämförbar, tillräcklig och kvalitativ information från företagen om på vilket sätt de påverkar människor, miljön och klimatet. Rapporteringen kommer att öka transparensen och jämförbarheten eftersom företag kommer att behöva lämna mer omfattande upplysningar och information kopplad till hållbarhet än vad dagens rapportering kräver.

Vad är statusen för ESRS?

En första uppsättning med 12 utkast på European Sustainability Reporting Standards (ESRS) har publicerats av European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), som har fått i uppdrag av EU-kommissionen att utveckla standarder för hållbarhetsrapportering. Utkasten har tagits fram med stöd från bland annat GRI. Denna uppsättningen av ESRS förväntas antas som delegerad akt i juni 2023.

För att förbereda dig för ESRS har KPMG:s europeiska nätverk har publicerat en fördjupande guide till införandet av ESRS, "Get ready for European Sustainability Reporting Standards",  det är en engelskspråkig pdf-fil  publicerad i november 2022.

Vilka företag i Sverige omfattas av CSRD?

En stor förändring är att fler företag i EU kommer omfattas av CSRD än av NFRD (Non Financial Reporting Directive). Från cirka 11 700 företag som behöver hållbarhetsrapportera idag till ungefär 49 000 företag när CSRD är fullt ut implementerat.

I Sverige blir det inte lika stor skillnad i bolag som påverkas eftersom Sverige gick längre än NFRD när direktivet införlivades i Årsredovisningslagen genom att sänka tröskelvärdena för vilka som behöver upprätta en lagstadgad hållbarhetsrapport. Dock kommer omfattningen på hållbarhetsrapporten som behöver upprättas av företag som omfattas öka betydligt. 

CSRD kommer implementeras successivt utifrån storlek på bolagen med start från räkenskapsåret (RÅ) 2024, det vill säga rapport som släpps 2025. 

 

Tillämpningen av direktivet sker i fyra etapper:

 • 2025 ska företag som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering rapportera om räkenskapsåret 2024
 •  2026 ska stora företag som för närvarande inte omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering rapportera om räkenskapsåret 2025
 • 2027 ska noterade små och medelstora företag (ej mikroföretag), små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag för försäkring rapportera om räkenskapsåret 2026
 • 2029 ska icke-europeiska företag med en nettoomsättning på mer än 150 miljoner euro i EU och med minst ett dotterbolag eller en filial i EU som överskrider vissa tröskelvärden rapportera om räkenskapsåret 2028

Hur kan vi hjälpa dig?

Sätt dig in i standarderna och gör en GAP-analys (var ni befinner er och var ni behöver vara)  och sedan en översikt över vilka aktiviteter och data som ni behöver samla in. Oavsett var i processen ditt företag befinner sig kan vi hjälpa er.

Vi kan bland annat hjälpa er att ta fram:

 • Kartläggning av nuläge och plan för att uppfylla kraven enligt lagstiftningen.
 • Behov av förändringar i processer och hjälp med förändringsledning.
 • Dataanalyser.
 • System för uppföljning och rapportering.
 • Analys av påverkan på verksamheten och åtgärder.

Tidslinje för införandet av CSRD

CSRD är antaget av både rådet (28 november 2022) och Europaparlamentet (10 november 2022). Nästa steg är att direktivet undertecknas av Europaparlamentets talman och rådets ordförande varpå det kommer publiceras i EU:s officiella tidning och träda i kraft 20 dagar därefter för att sedan införlivas av respektive medlemsland i dess nationella lagstiftning. 

Här är en tidslinje över hur implementeringen kommer att gå till och vilka bolag som omfattas:

RÅ 2024 med rapportering 2025

EU PIE (bolag av allmänt intresse) med fler än 500 anställda.

RÅ 2025 med rapportering 2026

Stora bolag som uppfyller minst två av följande kriterier:

 • fler än 250 anställda; 
 • mer än 40 MEUR i omsättning; eller 
 • mer än 20 MEUR i balansomslutning.

RÅ 2026 med rapportering 2027*

 • börsnoterade små och medelstora företag
 • små och icke-komplexa kreditinstitut och 
 • captive försäkringsföretag

Börsnoterade små och medelstora företag har möjlighet att rapportera enligt förenklad standard. De kan också bli undantagna under två år vilket innebär att första rapporteringen kan bli 2028.

RÅ 2028 med rapportering 2029*

 • Icke-EU företag med dotterbolag och filialer i EU som har en omsättning över 150 MEUR i EU under de senaste två åren och uppfyller ett av nedan:
  - ett dotterföretag omfattas av kraven på rapportering för RÅ 2025–2026 (se ovan); 
  - en filial som genererar en omsättning över 40 MEUR det föregående året. 

* Små och medelstora företag samt icke-EU företag kommer behöva rapportera enligt separata hållbarhetsstandarder (ESRS) som förväntas vara förenklade. 

Undantag och fler regler kan påverka vilka företag och organisationer som har en skyldighet att rapportera enligt den nya standarden. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att se vad som gäller för ditt företag eller organisation.

Håll dig uppdaterad

Har du frågor?

Prata med oss om dina frågor kring hållbarhet och ESG.