Hållbarhetsperspektivet är något som idag påverkar alla stora företag och organisationer. EU har satt upp mål om ett klimatneutralt Europa år 2050 och infört nya direktiv och redovisningsstandarder för en mer hållbar tillväxt. Det innebär att kraven och förväntningarna på hållbarhetsrapporteringen ökar och omfattar fler företag än tidigare. 

Vi på KPMG kan guida dig rätt när det gäller EU-taxonomin, CSRD och ESRS.

Hårdare krav och obligatorisk hållbarhetsrapportering

Idag finns redan flera lagstadgade krav på företag av en viss storlek att hållbarhetsrapportera. Lagkraven finns bland annat i årsredovisningslagen och på EU-nivå. Nu kommer ytterligare direktiv och förordningar -  viktiga begrepp att hålla reda på är EU-taxonomi, CSRD och ESRS. 

EU-taxonomin är ett gemensamt klassificeringssystem för att definiera miljömässigt hållbara investeringar och finansiella produkter. I taxonomin ingår miljömål och regler och är tänkt att underlätta för investerare och företag att styra kapital mot hållbara alternativ. Taxonomiförordningen antogs av EU parlamentet och trädde i kraft januari 2020. 

Här kan du läsa mer om EU-taxonomin.

CSRD-direktivet innebär att stora företag och organisationer ska rapportera enligt en ny rapporteringsstandard kallad ESRS. Det står för European sustainability reporting standards och målet är att det ska leda till att öka transparensen och jämförbarhet, eftersom företag kommer behöva lämna mer omfattande upplysningar och information kopplad till hållbarhet än tidigare. 

Här kan du läsa mer om CSRD-direktivet och ESRS

Frivillig redovisning

Förutom lagkrav finns även frivilliga initiativ att följa vid en hållbarhetsrapportering såsom FN:s Global Compact (UNGC), CDP, FN:s Principles for Responsible Investments (UNPRI) och Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

Hur kan KPMG hjälpa dig?

EU-taxonomi och nya direktiv som CSRD, ESRS, SFDR, CS3D/CSDDD, ISSB och SEC innebär stora utmaningar för företag att skapa strukturer och processer för hållbarhetsrapportering. Våra hållbarhetsspecialister och globala nätverk har bred och lång erfarenhet kring hållbarhetsfrågor och de nya regelverken. Vi kan bland annat hjälpa er att:

  • Ta fram en plan för hur ni kan påbörja hållbarhetsrapporteringen utifrån de nya kraven.
  • Hjälpa till att säkerställa att tjänster och produkter klassas som hållbara i enlighet med taxonomin. 
  • Utveckling av rapporteringssystem, processer och struktur för hållbarhetsdata och nyckeltalstabeller för hållbarhetsrelaterad redovisning.
  • Ge stöd kring intern uppföljning och avstämning mot bokföring och finansiella rapporter.
  • Utbilda och medvetandegöra er organisation om det nya klassificeringssystemet, nya direktiv och rapporteringsstandarder.
  • Kartlägga hur er verksamhet är anpassad till minskad klimatpåverkan och hur det kan mätas.
  • Göra er redo att svara på institutionella investerares frågor om taxonomianpassningar av investeringsprodukter.
  • Jämföra era affärsresultat med konkurrenternas kring miljömässig hållbarhet.
  • Stödja kapitalförvaltare om hur investeringar ligger inom ramen för taxonomin.

Har du frågor?

Prata med oss om dina frågor kring ESG och hållbarhet.

Tjänster