Miljö och klimat är fokus för EU:s gröna giv och innebär nya krav på vad som ska ingå i företagens hållbarhetsrapportering. Målet är ett klimatneutral Europa år 2050.

Vad är EU-taxonomin?

Taxonomin är ett gemensamt klassificeringssystem för att definiera miljömässigt hållbara investeringar. Taxonomin är en viktig förutsättning för att investerare och företag ska kunna styra kapital mot mer hållbara alternativ. I taxonomin ingår miljömål och regler och är en viktig del i EU:s handlingsplan för en mer hållbar tillväxt.

När infördes taxonomin?

EU publicerade i april 2023 ett utkast på tekniska granskningskriterier för de fyra återstående målen på remiss. Publiceringen innehöll också förslag på tillägg och ändringar till de redan antagna delegerade akterna för klimatmålen och artikel 8. 

Remissen är öppen till 3 maj och finns här:

Sustainable investment – EU environmental taxonomy

De nya målen och tilläggen föreslås att fasas in med första rapportering på omfattning 2024 för finansiella räkenskapsåret 2023 och sedan förenlighet 2025 för FY 2024.

De fyra målen återstående målen är:

 • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
 • Omställning till en cirkulär ekonomi
 • Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar
 • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Vilka företag omfattas av taxonomin?

Stora bolag av allmänt intresse (PIE) med fler än 500 anställda, där PIE är definierat som:
 • företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad
 • kreditinstitut och försäkringsföretag
 • utsedda av medlemsstaterna till företag av allmänt intresse.

Hur kan KPMG hjälpa till?

EU-taxonomin och nya direktiv som CSRD och ESRS kommer innebära stora utmaningar för företag att skapa strukturer och processer för hållbarhetsrapportering. Våra hållbarhetsspecialister och vårt globala nätverk har bred och lång erfarenhet kring hållbarhetsfrågor och de nya regelverken. Vi kan bland annat hjälpa er att:

 • Ta fram en plan för hur ni kan påbörja hållbarhetsrapporteringen utifrån de nya kraven.
 • Hjälpa till att säkerställa att tjänster och produkter klassas som hållbara i enlighet med taxonomin. 
 • Utbilda och medvetandegöra er organisation om det nya klassificeringssystemet.
 • Kartlägga hur er verksamhet är anpassad till minskad klimatpåverkan och hur det kan mätas.
 • Göra er redo att svara på institutionella investerares frågor om taxonomianpassningar av investeringsprodukter.
 • Jämföra era affärsresultat med konkurrenternas kring miljömässig hållbarhet.
 • Stödja kapitalförvaltare om hur investeringar ligger inom ramen för taxonomin.

Välkommen att kontakta oss!