Internprissättning

Internprissättning

KPMG:s Transfer Pricing-avdelning består av skattekonsulter med specialistkunskaper för att hantera samtliga internprissättningsfrågor.

KPMG:s Transfer Pricing-avdelning består av skattekonsulter med specialistkunskaper.

Internprissättning (Transfer Pricing) har under flera år varit en av de viktigaste skattefrågorna för internationellt verksamma företag. På grund av den ständigt ökande globaliseringen och starkt växande världshandeln har skattemyndigheter världen över ökat fokus på prissättning av koncerninterna transaktioner över landsgränserna som ett led i att skydda sitt lands skattebas. Detta fokus är också tydligt från både G20 samt OECDs perspektiv genom det så kallade BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting).

Gränsöverskridande transaktioner mellan företag i multinationella koncerner ska enligt svensk och internationell rätt ske på marknadsmässiga villkor. Internprissättningsreglerna omfattar samtliga koncerninterna mellanhavanden, t ex tjänster och koncerngemensamma funktioner, köp och försäljning av varor, finansiella transaktioner, överlåtelse och upplåtelse av immateriella rättigheter. KPMG hjälper alla företag, stora som små, inom samtliga branscher att hantera alla uppkommande internprissättningsfrågor. Tillsammans med vårt internationella nätverk, KPMG Global Transfer Pricing Services, har vi närvaro i mer än 140 länder och kan hjälpa er med frågor på både global och lokal nivå.

Vår svenska internprissättningsavdelning består av en integrerad grupp av projektledare, ekonomer och skattejurister - alla med specialistkunskaper och omfattande erfarenhet av att hantera internprissättningsfrågor inom olika områden.

Vi kan bl a hjälpa till med

  • Value Chain Management (VCM)
  • Value Chain Analysis (VCA)
  • Planering och dokumentation av interprissättning
  • Country by Country Reporting
  • Debiteringsmodeller för koncerninterna tjänster
  • Koncernintern finansiering
  • Skatterevisioner och processer
  • Prissättningsbesked (Advance Pricing Agreements) och ömsesidiga överenskommelser (Mutual Agreement Procedures)
  • BEPS Readiness
  • Health Check (PDF)

KPMG strävar efter att skapa kommersiellt hållbara och skatteeffektiva lösningar för våra kunder. Kontakta oss idag för en diskussion kring hur vi kan hjälpa er att uppnå den bästa lösningen för er verksamhet.

Kontakta oss