Beräkna ränteavdrag på några sekunder – Korus automatiserar processen

De ränteavdragsregler som funnits sedan 2019, blir i år aktuella för fler företag än någonsin på grund av det höjda ränteläget. Det ställer också nya krav på företagen att hantera och effektivisera de komplexa beräkningarna.

För att underlätta arbetet i verksamheter med flera bolag har KPMG utvecklat Korus – ett program som automatiserar koncernutjämningsprocessen och genomför den på ett par sekunder. Med hjälp av Korus sparas dyrbara timmar, till och med dagar, vid skattehanteringen inom koncerner. Verktyget minimerar dessutom risken för felaktigheter i beräkningarna.

“Vi är mycket stolta över hur Korus blivit en integrerad del av våra kunders processer. Tack vare det nära samarbete vi haft med kunder har vi kunnat skapa en automation mellan företagens redovisning, skatteberäkningsverktyg och Korus så de kan fokusera på viktigare delar av bokslutsarbetet, inte mata in stora mängder siffror manuellt eller vara beroende av svar från externa konsulter som gör beräkningar”, säger Jörgen Graner som är ansvarig partner för utvecklingen av Korus sedan reglerna introducerades.

“Arbetet med Korus har i sin tur inneburit att många av våra kunder sett över och utvecklat sina skatteberäkningssverktyg eller i vissa fall köpt KPMG:s skatteverktyg (TCT) som är integrerat med Korus. Målet är i båda fallen att minimera bolagens inmatning av data och se till att rätt information populeras automatiskt och kunden kan börja med bearbetning av informationen”, berättar Anna Hallström som löpande hjälper kunder med bryggor mellan bolagens redovisning och KPMG:s olika verktyg.

Ränteavdragsregler

Sedan 1 januari 2019 är avdragsrätten för räntekostnader generellt vara begränsad. Begränsningen innebär förenklat att ett bolags räntenetto är avdragsgillt upp till 30 procent av bolagets skattemässiga resultat före värdeminskningsavdrag och räntenetto (EBITDA). Reglerna innehåller inga egentliga gruppundantag. Det innebär att en beräkning av avdragsgill ränta måste göras för varje enskilt bolag i en koncern.

Skatteutjämning mellan svenska bolag i en koncern kan göras med koncernbidrag. Varje koncernbidrag påverkar både givande och mottagande bolags avdragsunderlag för räntor, EBITDA-underlaget. En koncernbidragsplanering är redan idag tidskrävande och måste ofta ske på mycket kort tid i samband med koncernens skatteberäkning. När hänsyn även ska tas till respektive bolags räntekostnader kommer planeringen bli än mer omfattande.

Med det nya regelverket kan koncernens skattesituation påverkas mycket av små förändringar i räntenivåer och resultat. Beräkningar av hur sådana förändringar påverkar det skattemässiga resultatet och skattekostnaden är komplexa och tidskrävande, där förändringar i ett koncernbolag kan få effekter på flera andra koncernbolags förutsättningar för ränteavdrag.

Hur kan Korus hjälpa er att beräkna ränteavdragen?

Korus står för KPMG:s Koncern- och ränteutjämningssystem. Korus är ett automatiserat verktyg som utifrån en algoritm föreslår koncernbidrag och ränteutjämning bolag för bolag i en koncern. Den automatiserade processen sker på ett par sekunder och gör det därför enkelt att modellera koncernens skattesituation, även om förutsättningarna ändras. Korus rekommendation syftar till att minimera årets skattemässiga överskott för koncernen. Korus tar i nuvarande version inte hänsyn till resultat eller ränteberäkningar för flera år, även om en manuell flerårsberäkning underlättas med verktyget.

Funktioner

  • Föreslår koncernbidrag för att i möjligaste mån nyttja äldre underskott före yngre underskott i koncernen
  • Tar hänsyn till koncernbidragsspärrar vid rekommendation av koncernbidrag
  • Föreslår avdrag för negativa räntenetton i bolag med positiva räntenetton i en koncern
  • Föreslår koncernbidrag för att maximera ränteavdragsutrymmen utan att öka årets sammanlagda skattebetalning i en koncern

Fördelar med Korus

  • Minskar betydligt tiden det tar att färdigställa koncernens skattedispositioner
  • Möjliggör en optimering som i praktiken varit väldigt svår att överhuvudtaget klara av manuellt
  • Minimerar risken för överföringsfel och manuella felberäkningar
  • En flexibel lösning som kan implementeras på många olika sätt som stöd till befintliga skatteberäkningar (t ex i Excel)

Datahantering och teknik

Korus hanterar all data lokalt. Ingen bolagsdata behöver således lämna koncernens lokala miljö för att beräkningarna ska kunna göras. För att programmet ska kunna uppdateras löpande krävs internetuppkoppling.

Det finns i praktiken ingen begränsning av hur många körningar som kan göras med verktyget, eller hur stora datamängder som kan hanteras.

Genrebild

Some or all of the services described herein may not be permissible for KPMG audit clients and their affiliates or related entities.


Har du frågor? Hör av dig till våra experter:

Vill du lära dig mer om Korus? Mejla till korus@kpmg.se

Du kan också höra av dig direkt till din personliga kontakt på KPMG.