Financial Services

Financial Services

Vi ger råd i skattefrågor till banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare! Alltid med ett hållbart perspektiv och anpassat efter era behov.

Vi ger råd i skattefrågor till banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare.

Den regulatoriska miljön för finansiell sektor blir alltmer komplex och det blir hela tiden svårare för företagen att navigera i det nya landskapet. Detta gäller inte minst skatteområdet. Dessutom är allmänhetens attityder till skatt och finansiell sektor under förändring. Såväl stora som små organisationer behöver förhålla sig till nya regelverk och förändringar som sker på området, inte bara lokalt utan även globalt genom bl a BEPS och EU:s Anti Tax Avoidance Package. Dessutom behöver många företag se över sina processer för att anpassa sig till ett ökat ansvar och nya krav på en alltmer transparent skattehantering.


Vi ger råd i skattefrågor till banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare. Detta gäller såväl ordinär företagsbeskattning och moms, som mer specifika frågeställningar unika för denna typ av företag. Vi tillhandahåller också rådgivning och assistans avseende rapportering och skatterelaterad informationshantering, såsom automatiskt informationsutbyte (AEoI) vilket inkluderar t ex FATCA och CRS.


Vår rådgivning utgår alltid från ett hållbart perspektiv och är anpassad till varje företags specifika situation och behov. Vi har ett nära samarbete med våra kollegor inom KPMG som är experter på de regulatoriska regelverken, t ex Solvens II och Baselreglerna. På så sätt kan vi ge skräddarsydd rådgivning som beaktar företagets hela situation, inte enbart de rent skattemässiga faktorerna. Genom vårt goda samarbete med KPMG:s skattespecialister runt om i hela världen och i synnerhet i Norden kan vi ge relevant rådgivning i samtliga skatterelaterade frågor för finansiella företag både inom och utanför Sveriges gränser.


Vi kan hjälpa till med

  • Företagsbeskattning, transfer pricing och moms för finansiella företag, såväl inom som utanför Sverige
  • Skatterådgivning i samband med förvärv och försäljningar av företag, tillgångar eller verksamheter inom finansiell sektor
  • Skatterådgivning i samband med finansieringslösningar i finansiell sektor 
  • Rådgivning avseende styrning och hantering av skattefrågor, t ex avseende tax policy och organisation av skattefunktion, inklusive relaterade frågor om transparens och hållbarhet
  • Assistans med regelefterlevnad i samband med skatt för finansiell sektor, bla deklarationer och olika former av rapportering
  • Skattemässig hantering av värdepapper och finansiella instrument för finansiella företag, inklusive komplexa frågor rörande sambandet mellan redovisning och beskattning avseende finansiella instrument som utgör lagertillgångar 
  • Rådgivning i fråga om skatterelaterade rapporteringssystem enligt regelverk som FATCA och CRS samt assistans med relaterade system och verktyg 
  • Rådgivning avseende särskilda skatter och avgifter för finansiella företag, t ex stabilitetsavgifter och finansskatter

Kontakta oss