• 1000

Skatteverket har aviserat att personer eller företag som inte tidigare har utretts i Pandoraläckan och som inte har redovisat rätt inkomster för beskattningsåren 2018-2021 har möjlighet att lämna rättelser på eget initiativ fram till och med den 29 februari 2024.

Skatteverkets avisering

Skatteverket kommer att genomföra en s.k. generell kontroll baserat på ny information från Pandoraläckan, som publicerats av journalistnätverket International Consortium of Investigative Journalists. Sammanlagt avser de läckta uppgifterna över 27 000 företag och 29 000 ägare.

Skatteverket kommer att erhålla de läckta dokumenten från ett annat lands skatteförvaltning.

Den generella kontrollen begränsar möjligheten till rättelse på eget initiativ i de fall rättelsen har en koppling till den generella kontrollen. Personer eller företag som inte tidigare har utretts i Pandoraläckan och som inte har redovisat rätt inkomster för beskattningsåren 2018-2021 kan lämna in en rättelse på eget initiativ fram till den 29 februari 2024. En sådan rättelse medför korrekt beslut om beskattning, men undviker påförande av skattetillägg och ansvar för skattebrott. Efter den 29 februari är det inte längre möjligt att genom rättelse på eget initiativ undvika skattetillägg eller brottsanmälan i de fall rättelsen har koppling till Pandoraläckan.

Reglering av självrättelser

Skattetillägg tas ut av den som på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen beskattning eller i ett mål om egen beskattning. Skattetillägg får dock inte tas ut om den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat den oriktiga uppgiften. Rättelse av en uppgift sker normalt genom att den skattskyldige kompletterar en tidigare inlämnad deklaration eller begär omprövning av ett beskattningsbeslut.

Sedan den 1 augusti 2018 begränsas dock möjligheten till rättelse på eget initiativ av Skatteverkets generella kontroller. För att begränsningen ska aktualiseras, innebärande att rättelse på eget initiativ inte kan göras, krävs att tre kumulativa rekvisit är uppfyllda.

För det första krävs att Skatteverket informerat om en generell kontroll, vilket innebär samordnade kontroller som inte riktar sig enbart mot en specifik person eller företag. Offentliggörandet av generella kontroller bör ske på Skatteverkets webbplats och inkludera information om kontrollens innehåll samt vilket beskattningsår eller redovisningsperiod som omfattas.

För det andra krävs en koppling mellan rättelsen och den generella kontrollen. I förarbetena uttalas att information om kontroll av uppgifter som framkommit i en specifik läcka får anses ha koppling till t.ex. rättelse av transaktioner som har samband med läckan.

Slutligen, för att anses vara på eget initiativ, måste rättelsen göras inom två månader från utgången av månaden då Skatteverket informerade om den generella kontrollen.

För en mer detaljerad förståelse av reglerna om generella kontroller hänvisar vi till vårt tidigare TaxNews från 2019 med titeln "Skattetillägg vid komplettering till deklaration och rättelse på eget initiativ".

KPMG:s kommentar

Den som misstänker eller känner till felaktigheter i uppgifter som redovisats till Skatteverket kopplade till Pandoraläckan bör skyndsamt utvärdera om en rättelse bör göras senast den 29 februari 2024.

Du är välkommen att kontakta KPMG om du vill ha hjälp att utvärdera din situation i förhållande till Skatteverkets aviserade generella kontroll.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Hanna Harling

Hanna Harling

Skatterådgivare
KPMG i Sverige
+46 72 394 64 62
hanna.harling@kpmg.se

Kontakta oss