KPMG har lång erfarenhet av att förebygga oegentligheter

Ideella föreningar och stiftelser verkar i en miljö där förtroendet många gånger är avgörande för organisationens framtida verksamhet. Förebyggande arbete stärker både intern kontroll och hjälper din organisation att leva upp till krav som ställs i olika mutlagstiftningar. Att arbeta förebyggande hjälper er organisation att förutom säkerställa att lagar och regler efterlevs också hantera anseenderisker.

Ett heltäckande arbete med oegentligheter innefattar delarna Förhindra, Upptäcka och Åtgärda. Strukturen och att involvera hela företaget är två grundförutsättningar för vidare arbete. När grundförutsättningarna är på plats och personalen blir medveten om syftet skapas utbildningsinsatser, riskanalyser genomförs och kontroller skapas och/eller effektiviseras.

Grundförutsättningar för ökad medvetenhet och kunskap:

  • Att bygga en stark etisk kultur
  • Att minska de faktiska möjligheterna att begå brott
  • Att ta ansvar för sina samarbetspartners agerande

KPMG arbetar med såväl svenska som internationella organisationer för att hjälpa dem att skapa ett bättre skydd mot korruption, proportionerligt i förhållande till varje organisations specifika risker.

Utbildningar (korruption och intressekonflikter)

KPMG har lång erfarenhet av att förebygga oegentligheter. En av grundpelarna i att förhindra oegentligheter är att utbilda all personal. Därför har KPMG tagit fram en grundläggande digital utbildning.

Formatet av utbildningen gör det enkelt att erbjuda den till nyanställda eller konsulter som kommer in i organisationen. Den tydliga uppföljningen gör också att ni enkelt kan redovisa för hur många av de anställda som genomfört kursen. Utbildningen uppdateras varje år så att det kan bli ett stående inslag i din organisation.

Genomlysningar och utredningar

Vad gör man om misstankar kring oegentligheter riktas mot ens organisation? Det gäller att agera snabbt på uppgifter eller anklagelser om bedrägerier och oegentligheter för att lyckas hantera en situation där skadeverkningarna är svåra att överblicka och potentiellt mycket allvarliga för verksamheten och dess ekonomiska värden.

Men att snabbt svara med beslutsamhet och rätt åtgärder vid uppgifter om misstänkta oegentligheter kräver erfarenhet, kompetens och resurser. Objektivitet och en rättssäker hantering av bevis är andra faktorer som kan få stor betydelse för resultatet av en utredning och kvaliteten i det beslutsunderlag som en utredningsrapport utgör.

Den som leder utredningen kring misstänkta oegentligheter måste därtill beakta att olika personer kan ha skäl att vilja påverka resultatet av utredningen då det alltid finns risk för allvarliga konsekvenser för en gärningsperson och för de som har ansvar för kontrollen över den verksamhet där oegentligheter kan konstateras.

Hur vi kan hjälpa er organisation

Vi på KPMG jobbar alltid nära organisationen. Det säkerställer kritisk kunskap om verksamheten och system i utredningen samt effektiv samverkan med juridisk expertis, något som ofta får betydelse för utredningens inriktning och mål. En nära samverkan med uppdragsgivaren ger oss också möjlighet till löpande kunskapsöverföring, exempelvis inför översyn av den interna kontrollen i olika processer.

Våra utredare har tillgång till forensisk teknologi som effektiviserar analysarbetet i utredningen kring t.ex. ekonomiska oegentligheter som kan omfatta mycket stora datamängder. Våra arbetsmetoder och våra rapporter tar också i beaktande att de fall vi utreder kan få ett rättsligt efterspel där våra underlag ska kunna användas av polis och åklagare, eller i andra rättsprocesser eller försäkringsärenden.

Genom central samordning är våra tjänster skalbara – från ett litet team på en ort till många team som arbetar samtidigt i dussintals länder.

Förutom tryggheten att kunna visa på att utredningen gjorts av tredje part erbjuder vi:

  • Unik erfarenhet från 3 500 utredare världen över
  • Erfarenhet och förståelse av ideella organisationer
  • Förmåga att utföra gedigna dataanalyser
  • Överblick i komplexa situationer
  • Ökad sannolikhet till framgång i tvister
  • Omedelbar uppföljning

I december 2021 blir EU:s direktiv kring visselblåsare svensk lag och ersätter därmed den befintliga svenska visselblåsarlagen. Läs mer om direktivet och hur vi på KPMG kan hjälpa er organisation med en visselblåsartjänst.

Kontakta oss, våra experter finns redo för att stötta er verksamhet!