Alla ideella föreningar och stiftelser behöver ha en styrelse. Styrelsen ansvarar för organisationens verksamhet och förvaltning. För en ideell förening ansvarar styrelsen för att bereda olika frågor och förvalta föreningsstämmans beslut. I både stiftelser och ideella föreningar ligger ansvaret på styrelsen att säkerställa att gällande stadgar efterlevs och i att representera organisationen.

Styrelsen har en skyldighet att uppfylla intressenternas, exempelvis givare, anställda och medlemmars, intressen genom att verksamheten bedrivs i enlighet med förväntningar och stadgar.

En god förvaltning präglas av att styrelsen regelbundet ses för att säkerställa organisationens verksamhet och förvaltning. Där ska stiftelsen eller ideella föreningens ekonomiska situation och ändamålsuppfyllnaden gås igenom, dvs. hur verksamheten bedrivs för att uppfylla ändamålet enligt stadgarna. En god förvaltning innebär också att det är styrelsens uppgift att kontrollera att redovisning, tillgångar och ekonomiska förhållanden utförs på ett betryggande sätt. Det åligger även styrelsen att säkerställa att gällande regler och lagar efterlevs. 

Workshops och utbildningar

Att sitta i en styrelse är oftast väldigt lärorikt men det kommer också med mycket ansvar. Det innebär att man som styrelseledamot åtar sig ett förtroendeansvar som syssloman och ansvarar för att utföra sitt uppdrag med omsorg. Det är därför centralt att styrelsens ledamöter känner sig engagerade och är motiverade att driva organisationens verksamhet framåt. Det är därav av stor vikt att styrelsen har förståelse för både uppdrag och ansvar.

Vi på KPMG erbjuder bland annat workshops och utbildningar för styrelse och ledare i ideella organisationer, välkommen att höra av dig om du vill veta mer.