Organisationer inom ideell sektor skiljer sig i många avseenden mot andra organisationstyper. Vi på KPMG tycker därför att det är viktigt att en revisor förstår dessa skillnader men också likheterna med bolag för att på bästa sätt ge er organisation bästa möjliga stöd. Många aktörer inom ideell sektor har också en organisationsstruktur med flera olika typer av organisationer som tillsammans bildar en koncern eller koncernliknande strukturer.

Revisionen finns för att skapa trygghet för givare, medlemmar och övriga externa intressenter – men inte minst också för de anställda, ledningen och styrelsen. En väl utförd revision fungerar därför som en kvalitetssäkring att organisationen uppfyller lagar, regler, stadgar, beslut, policys och praxis. En viktig del i revisionen av icke-vinstdrivande organisationer inom granskningen av ledningens och styrelsens förvaltning är också att notera risker för anseendet för att bidra till organisationens riskhantering. Efter genomförd revision får ni konkreta rekommendationer att ta med i vidare utveckling av er verksamhet.

Närvarande och proaktiva

Revisorns roll är att vara närvarande och stötta organisationen under hela året och inte enbart vid bokade granskningstillfällen. Vi står till ledningens och styrelsens förfogande för att stötta i aktuella frågeställningar och förmedlar proaktivt nyheter och trender för att ge er verksamhet de bästa förutsättningarna att anpassa verksamheten.

Till revisionsuppdragen knyts självklart branschspecialiserade specialister för att ge er korrekta och avvägda svar för just er organisation.

Våra rekommendationer och uttalanden är ska ge ett värde till er verksamhet och strävar efter att ge er det stöd som behövs för att utföra redovisning och administration på ett effektivt och riktigt sätt.

Behovet för varje organisation är unikt – och tillsammans med er anpassar vi därför vårt arbetssätt så att det passar er.

Vi på KPMG kan hjälpa din organisation med:

 • Finansiell revision
 • Förvaltningsrevision
 • Verksamhetsrevision

Den finansiella revisionen syftar till granskning av att bokföring, periodbokslut, rapportering och årsredovisning ger en rättvisande bild och att tillämpliga lagar och regler efterlevs.

Förvaltningsrevisionen fokuserar på att organisationen efterlever lagar, regler, praxis, policys, stadgar och bolagsordning – men också om det finns några uppenbara risker för anseendet.

Verksamhetsrevisionen innebär att vi granskar att organisationen uppnår sina mål på ett effektivt sätt inom olika verksamhetsområden med beaktande av de principer och policys för den interna styrningen och uppföljningen som följer av stadgar, policys, budget och verksamhetsplan. 

 

Nedan är ett urval av andra revisionsrelaterade frågor som vi kan hjälpa er med:

 • Granskning av bidragsfinansierade projekt såsom Sida, EU, Postkodlotteriet, Radiohjälpen och Allmänna arvsfonden
 • Granskning av hållbarhetsredovisning
 • Genomlysning av förebyggande arbete mot oegentligheter
 • Utredning av oegentligheter och korruption
 • Utvärdering och uppföljning av projekt
 • IT-revision
 • Internrevision
 • Utbildningar för förtroendevalda revisiorer
 • Utbildning och workshops för styrelse och/eller ledning
 • Interimslösningar när personal är tjänstledig eller på föräldraledighet