En värdeskapande internrevision

Syftet med en internrevision är att hjälpa organisationer att nå uppsatta mål genom att systematiskt och strukturerat utvärdera effektiviteten i riskhantering, intern styrning och kontroll samt ledningsprocesser. Internrevisionens beprövade metoder och effektiva teknologier bidrar till organisationers ständiga förbättringsarbete. KPMG har lång erfarenhet från alla branscher och bolagsstorlekar. Vi hjälper organisationer att identifiera och bedöma risk, utvärdera effektiviteten i styrning, processer och kontrollaktiviteter samt hantera risk på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Vad behöver du hjälp med inom internrevision?

Det här kan KPMG bidra med:

  • Ansvara för hela eller delar av utlagd internrevisionsfunktion (Outsourcing/Co-sourcing).
  • Utföra fristående insatser som stöd till befintliga funktioner inom internrevision, samt förbättra kvaliteten och upprätthålla konsistens.
  • Mognadsanalys och utvärdering av effektiviteten i en internrevisionsfunktion.
  • Utvärdera riskhantering och intern kontroll inom olika processer och områden.
  • Införa och använda teknologier för att förbättra processer inom internrevision, inklusive data analytics och process mining/process optimization.
  • Utforma och införa processer för assurance mapping och integrated assurance.
  • Utbildning och träning inom internrevisionsmetodik.
  • Tillhandahålla experter för internrevisionsuppdrag med fokus på exempelvis hållbarhet, skydd mot oegentligheter, informationssäkerhet och IT.

Internrevision – finansiella bolag

Banker, kreditinstitut, försäkringsföretag samt värdepappers- och fondbolag som lyder under Finansinspektionens tillsyn måste granskas enligt särskilda krav när det gäller intern styrning och kontroll. KPMG:s experter kombinerar kompetens inom internrevision med djup branschkännedom inom tillämpliga områden och kan erbjuda en oberoende granskning samt bidra med insikter, förbättringsförslag och relevanta rekommendationer.

Internrevision – offentlig sektor och icke-finansiella bolag

KPMG har lång erfarenhet och gedigen kunskap om de specifika förutsättningar och regelverk som gäller för myndigheter, offentlig sektor och icke-finansiella bolag. Vi ger ett mervärde till verksamheter genom att identifiera förbättringspotential i kvalitet, ledtider och resursutnyttjande. Nya digitala verktyg och effektiva teknologier är en viktig del i arbetet – genom att omvandla data från processer till insikter, kan vi förbättra processkvaliteten framåt.