HFD-dom om främjande av allmännyttigt ändamål genom aktiebolag

HFD: Främjande av allmännyttigt ändamål via aktiebolag

HFD har i en efterlängtad dom klargjort att ideella organisationer kan främja allmännyttiga ändamål genom bidrag till aktiebolag.

1000

Kontakt

Erika Roos

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

HFD har i en efterlängtad dom klargjort att ideella organisationer kan främja allmännyttiga ändamål genom bidrag till aktiebolag.

Bakgrund

En stiftelse som uppfyller ändamåls-, verksamhets- och fullföljdskravet samt ideella föreningar och registrerade trossamfund som uppfyller dessa förutsättningar och dessutom öppenhetskravet är inskränkt skattskyldiga och betalar endast skatt för vissa inkomster.

Ändamålskravet är uppfyllt om en stiftelse, ideell förening eller ett registrerat trossamfund främjar ett eller flera allmännyttiga ändamål under förutsättning att ändamålet inte gynnar en alltför begränsad krets destinatärer. Allmännyttiga ändamål kan främjas inte bara genom egen verksamhet utan också med bidrag till verksamhet som bedrivs av en annan ideell eller allmännyttig organisation, så kallat indirekt främjande. 

Skatteverket anser att en ideell organisation enbart kan främja allmännyttiga ändamål om bidraget tillfaller en stiftelse, ideell förening eller ett registrerat trossamfund. 

Den här synen på indirekt främjande utmanades dock av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden hösten år 2018 där en stiftelse ansågs indirekta främja sitt allmännyttiga ändamål genom bidrag till aktiebolag. Förhandsbesked överklagades av Skatteverket och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu meddelat dom i målet.

HFD:s dom

Stiftelsen som begärt förhandsbeskedet var inskränkt skattskyldig och hade till ändamål att främja forskning vid en högskola. Högskolan bestod av en ägarstiftelse och ett av ägarstiftelsen helägt aktiebolag där högskoleverksamhet bedrevs. Av aktiebolagets bolagsordning framgick att verksamheten inte skulle bereda vinst åt aktieägaren. 

HFD konstaterade att indirekt främjande inte ställer något krav på att mottagaren av bidraget själv ska vara inskränkt skattskyldig och inga begränsningar i övrigt föreligger i fråga om i vilken form bidragsmottagaren ska bedriva sin verksamhet. Omständigheten att stiftelsen avsåg att lämna bidrag till ett aktiebolag uteslöt alltså inte att bidrag från stiftelsen främjade ett allmännyttigt ändamål.

Med hänsyn till aktiebolagets verksamhet enligt bolagsordningen och att verksamheten inte skulle bereda vinst till aktieägaren utan istället skulle användas för bolagets verksamhet ansåg HFD att det stod klart att bolaget främjade allmännyttiga ändamål. Bolaget bedrev dock också uppdragsforskning som inte kunde betraktas som allmännyttig, men denna understeg fem procent av bolagets totala intäkter. 

Med hänsyn till att indirekt främjande inte kräver att mottagaren av bidraget är inskränkt skattskyldig eller bedriver verksamhet i viss form och att aktiebolaget klart främjade allmännyttiga ändamål i tillräcklig omfattning ansåg HFD att det var möjligt för stiftelsen att indirekt främja allmännyttig verksamhet genom bidrag till aktiebolaget.

KPMG:s kommentar

Inom ideell sektor har länge funnits en vilja att bidra till verksamhet som uppfattas som effektiv och ändamålsenlig oberoende av i vilken form verksamheten bedrivs. Skatteverkets tolkning av indirekt främjande har dock hindrat ideella aktörer från att lämna bidrag och stöd till verksamhet som på alla sätt har uppfattats som allmännyttig men inte bedrivits av en ideell förening, stiftelse eller registrerat trossamfund, utan i stället exempelvis i aktiebolag.

Det är därför glädjande att HFD:s dom tydligt förklarar att Skatteverket har gjort en för restriktiv tolkning av vilka organisationer som kan vara mottagare av indirekt främjande utan att bidragsgivarens verksamhet riskerar att förlora sin status som allmännyttig.

Domen öppnar enligt vår bedömning inte för främjande till vilken sorts aktiebolag som helst, utan det måste vara fråga om aktiebolag som i sin verksamhet främjar allmännyttiga ändamål och som bedriver verksamhet utan vinstsyfte. Slutsatserna som kan dras från domen bör vara tillämpliga i fler fall än i den väldigt speciella ägarsituation som förelåg i högskolans fall. Vi noterar dock att det fortfarande råder viss oklarhet vilken prövning som ska göras avseende mottagaren.

Välkomna att kontakta oss om ni har frågor om vilken betydelse domen kan få för er ideella organisation eller ert aktiebolag.

Erika Roos
erika.roos@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.