Regeringen vill förtydliga skattefriheten för upplåtna rättigheter inom ideell sektor

Förtydligande av skattefriheten för ideell sektor

Regeringen har i en promemoria föreslagit ett förtydligande av undantaget från skattskyldighet för ideella föreningar och registrerade trossamfund som bedriver näringsverksamhet.

1000

Kontakt

Erika Roos

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Enligt nuvarande regler gäller att inkomster som allmännyttiga ideella föreningar och trossamfund får av näringsverksamhet ska vara undantagna från inkomstbeskattning, när näringsverksamheten i sig innebär ett fullföljande av föreningens eller samfundets allmännyttiga ändamål.

Regeringen har i en promemoria föreslagit ett förtydligande av undantaget från skattskyldighet för ideella föreningar och registrerade trossamfund som bedriver näringsverksamhet. Förslaget innebär att inkomster som erhålls genom att sådana organisationer upplåter rättigheter, som uppkommit genom främjande av det allmännyttiga ändamålet, ska vara skatte- och momsfria.

Exempel på sådana rättigheter är sändningsrättigheter, rättigheten till namnet på ett visst evenemang eller rättigheter för företag att i sin egen marknadsföring använda sig av föreningens klubbmärke eller annat av föreningen ägt varumärke och på ett sådant sätt omnämna sitt stöd till föreningen och den verksamhet som föreningen bedriver.

Enligt promemorian föreslås ändringarna träda ikraft 1 januari 2018. Promemorian är nu ute på remiss och nästa steg kan antas vara lagrådsremiss och därefter proposition. 

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar om förslaget.

Kontakt:

Erika Roos
erika.roos@kpmg.se

Läs mer:
Skatterådgivning för stiftelser och ideella föreningar

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.