Förstärkt avdrag för forskning och utveckling (FoU-avdrag) från 1 april 2020

Justerade regler för FoU överlämnad till riksdagen

Proposition om justerade regler för FoU överlämnad till riksdagen.

1000

Kontakt

Johnny Ekström

Auktoriserad skatterådgivare personbeskattning

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om aviserat förslag om förstärkt nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling, det s k FoU-avdraget. Nu har regeringen överlämnat propositionen till riksdagen.

Förslaget innebär att FoU-avdraget förstärks genom en ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling. Nedsättningen av det sammanlagda avgiftsuttaget föreslås fördubblas från 10 till 20 procent samtidigt som taket för nedsättningen höjs från 230 000 kr till 450 0000 kr per månad. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2020 och tillämpas på ersättning som utges efter den 31 mars 2020.

KPMG:s kommentar

Förstärkningen av nedsättningen gynnar enligt regeringen alla företag, stora som små, som har anställda som arbetar med forskning eller utveckling. Flera, främst mindre och medelstora företag, har idag inte tillräcklig erfarenhet för att kunna uppfylla de krav på kvalitet i dokumentationen som Skatteverket kräver för att visa att t ex ett utvecklingsarbete är av sådan karaktär att det grundar rätt till FoU-avdrag. Ett krav är att utvecklingsarbetet innebär ett systematiskt och kvalificerat arbete med att använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana. Om dokumentationen inte är tillräcklig anser Skatteverket att fråga är om vanlig produktutveckling, som inte grundar sig på forskning eller leder till väsentlig förbättring, vilket inte ger rätt till nedsättning.

Vidare är rättspraxis knapphändig och prejudicerande domar saknas. Alla företag som bedriver FoU har dock samma rätt till avdrag/nedsättning av arbetsgivaravgifter vid arbete med forskning och utveckling.

Vi har erfarenhet av dessa frågor och ni är välkomna att kontakta oss för hjälp avseende kraven för FoU-avdraget.

Läs mer
The article in English

Johnny Ekström
johnny.ekstrom@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.