Förslag om förstärkt avdrag för forskning och utveckling (FoU-avdrag)

Förslag om förstärkt FoU-avdrag

Förslaget innebär en ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling.

1000

Kontakt

Johnny Ekström

Auktoriserad skatterådgivare personbeskattning

KPMG i Sverige

E-post

Finansdepartementet har nyligen skickat promemorian "Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling" (PDF 229 KB) på remiss. 

Promemorian innehåller ett förslag som innebär en ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling. Nedsättningen av det sammanlagda avgiftsuttaget föreslås fördubblas från 10 till 20 procent samtidigt som taket för nedsättningen höjs från 230 000 kr till 450 0000 kr per månad.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2020 och tillämpas på ersättning som utges efter den 31 mars 2020. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 6 december 2019.

KPMG:s kommentar

Flera, främst mindre och medelstora företag, har idag den erfarenheten att det kan vara svårt att uppfylla de krav på kvalitet i dokumentationen som Skatteverket kräver för att visa att t ex ett utvecklingsarbete är av sådan karaktär att det grundar rätt till FoU-avdrag. Ett krav är att utvecklingsarbetet innebär ett systematiskt och kvalificerat arbete med att använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana. Om dokumentationen inte är tillräcklig anser Skatteverket att fråga är om vanlig produktutveckling, som inte grundar sig på forskning eller leder till väsentlig förbättring, vilket inte ger rätt till nedsättning.

Rättspraxis är knapphändig och prejudicerande domar saknas. Alla företag som bedriver FoU har dock samma rätt till avdrag/nedsättning av arbetsgivaravgifter vid arbete med forskning och utveckling. I praktiken har ofta större företag bättre resurser för att säkerställa tillräcklig kvalitet i dokumentationen.

Vi har erfarenhet av dessa frågor och ni är välkomna att kontakta oss för hjälp avseende kraven för FoU-avdraget.

Om förslaget enligt promemorian går vidare till riksdagen så torde det, såvitt vi kan bedöma idag, finnas en majoritet i riksdagen för beslut i enlighet med förslaget. Vi bevakar ärendets fortsatta gång noga.

Johnny Ekström
+46 8 723 96 70
johnny.ekstrom@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.