Regeringens förslag om nya skatteregler för företagssektorn

Förslag om nya skatteregler för företagssektorn

Finansdepartementet remitterade idag en promemoria med förslag om nya skatteregler för företagssektorn.

1000

Kontakt

Jörgen Graner

Partner & Head of International Corporate Tax

KPMG i Sverige

E-post

Förslaget kan i stora drag sammanfattas enligt följande:

Ränteavdragsregler

 • En generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs i första hand som en EBIT-regel (avdragsutrymmet uppgår till 35 procent av EBIT) och i andra hand som en EBITDA-regel (avdragsutrymmet uppgår till 25 procent av EBITDA),
 • utjämning av ränteavdragsutrymme inom en koncern möjlig när koncernbidragsrätt finns,
 • ränta som inte kunnat dras av ett visst år kan sparas och dras av ett senare år, om utrymme då finns. Detta gäller dock i maximalt sex år och förloras vid ägarförändring.
 • ränteavdrag upp till 100 000 kr per intressegemenskap får dras av utan begränsning,
 • reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån (de nuvarande s k ränteavdragsbegränsningsreglerna) ändras. Definitionen av intressegemenskap utvidgas så att fler ägarförhållanden omfattas av dessa regler. Såväl nuvarande tioprocentsregeln som den s k ventilen slopas. Enligt förslaget ska istället avdrag för ränta på skulder inte nekas när långivaren (i) hör hemma inom EES, (ii) i land med vilket Sverige har skatteavtal eller (iii) beskattas med minst 10 procent, utom när skuldförhållandet uppkommit uteslutande eller så gott som uteslutande för att uppnå en skatteförmån,
 • avdragsförbud för ränta på lån inom en intressegemenskap vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler) införs. Förbudet gäller när företag i annan stat får avdrag för samma räntekostnad eller när motsvarande inkomst inte tas upp till beskattning i annan stat på grund av den rättsliga klassificeringen av inkomsten i skattehänseende.


Övriga förändringar

 • Ett nytt kapitel i inkomstskattelagen införs som reglerar beskattning av leasing,
 • reglerna om värdeminskningsavdrag avseende hyreshus ändras så att, utöver ordinarie avdrag för värdeminskning, 10 procent av utgifterna får dras av inom en femårsperiod från det att hyreshuset färdigställs,
 • schablonintäkten på periodiseringsfonder höjs,
 • återföring av periodiseringsfonder ska ske med 110 procent när upplösningen beskattas med den föreslagna lägre bolagsskattesatsen,
 • en begränsning av nyttjande av tidigare års underskott införs under en två-, alternativt treårsperiod. Begränsningen innebär i princip att endast 50 procent av överskott av näringsverksamhet får kvittas mot underskott. Eventuellt kvarstående outnyttjat underskott får rullas vidare till nästa år.
 • en tillfällig schablonintäkt på säkerhetsreserv införs (10 procent), liksom en permanent årlig schablonintäkt (statslåneräntan),
 • bolagsskattesatsen sänks till 20 procent.


Förslagen föreslås träda i kraft på beskattningsår som påbörjas efter den 30 juni 2018.


Promemorian skickas nu på remiss med sista svarsdatum den 26 september 2017.


Läs mer

Nya skatteregler för företagssektorn (PDF 2 MB)


KPMG:s kommentar

De svenska reglerna för ränteavdrag inom bolagssektorn har varit föremål
för diskussioner och olika förändringar under många år. Finansdepartementet har nu presenterat sitt förslag hur Sverige ska anpassa sin lagstiftning vad avser bland annat ränteavdrag till EU-direktivet mot skatteflykt från den 12 juli
2016. Det kan noteras att regeringen förespråkar en EBIT-regel i första hand,
trots att det internationellt är EBITDA som generellt tillämpas och som även
förordas av OECD och EU. Vidare föreslås att de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna blir kvar, även med ett i vissa avseenden något mer begränsat tillämpningsområde, trots den massiva kritik som de varit föremål för avseende rättssäkerhet och tillämpningssvårigheter. Det återstår att se vad remissinstanserna anser om detta. Att Finansdepartementet dessutom föreslår begränsningar avseende nyttjande av inrullade underskott samt vill införa en schablonintäkt på säkerhetsreserver är ytterligare förslag som säkert många kommer att ha synpunkter på.


Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor!

English version
 

Jörgen Graner
jorgen.graner@kpmg.se

Caroline Väljemark
caroline.valjemark@kpmg.se

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

TaxNews

Ett nyhetsbrev med de senaste nyheterna inom svensk och internationell skatterätt.