Vårdmomsen består – Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked

Vårdmomsen består: HFD fastställer SRN:s förhandsbesked

Enligt HFD ska vårdtjänsterna ses som momspliktig personaluthyrning.

1000

Kontakt

Dekorbild

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om tre förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) gällande frågan om en underleverantörs tillhandahållande av vårdpersonal ska ses som momspliktig personaluthyrning eller en undantagen sjukvårdstjänst.

SRN ansåg i samtliga fall att underleverantörernas tillhandahållanden ska ses som momspliktig personaluthyrning.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu avgjort de tre överklagade förhandsbeskeden tillsammans med ett fjärde som gällde en liknande fråga.

De fyra tillhandahållanden som HFD prövade var följande:

  • Läkarbolags tillhandahållande av läkare till en digital plattform där läkarna ska utföra sjukvård till patienter via plattformen.
  • Läkarbolags tillhandahållande av en specialistläkare till en privat vårdgivare som driver ett sjukhus. Läkaren ska tillföra sin specialistkompetens som överläkare på sjukhuset.
  • Vårdbolags tillhandahållande av sjuksköterskor till olika äldreboenden vid obekväma arbetstider då äldreboendet inte har egna sjuksköterskor på plats.
  • Vårdbolags tillhandahållande av sjuksköterskor till olika äldreboende i form av punktinsatser eller under bestämda tider.

HFD kom i samtliga fall fram till att bolagens tillhandahållanden inte var en undantagen sjukvårdstjänst, eller en tjänst nära knuten en sådan. Med hänvisning till EU-domstolens rättspraxis i C-594/13 Go fair och C-434/05 Horizon College ansåg HFD att tjänsterna ska ses som momspliktig personaluthyrning.

HFD drar slutsatsen, baserat på EU-domstolens rättspraxis, att när personal ingår i köparens organisation talar det för att det rör sig om personaluthyrning. För att avgöra detta ska man beakta vem som har det övergripande ansvaret för att arbetsuppgifterna utförs, vilka patienter som ska behandlas och under vilka tider åtgärderna ska utföras. Att den inhyrda vårdpersonalen själva bestämmer hur vården ska utföras och tillhandahåller den direkt till patienten har enligt domstolen ingen betydelse. Inte heller att vårdpersonalen har ett eget rättsligt ansvar för vården ska påverka bedömningen.

KPMG:s kommentar

Hur gränsdragningen mellan en sjukvårdstjänst och en personaluthyrningstjänst ska göras har varit under diskussion i Sverige den senaste tiden. Skatterättsnämnden har behandlat frågan i ett antal olika förhandsbesked där olika strukturer och tillhandahållanden har prövats. Att HFD nu har prövat frågan och är tydliga med vad som ska beaktas vid bedömningen är därför bra enligt vår mening. Vi har dock en del synpunkter på domstolens slutsatser.

I samtliga överklagade förhandsbesked har det yrkats om att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Att HFD inte väljer att göra detta anser vi är olyckligt. Den EU-rättspraxis som domstolen hänvisar till vid sin bedömning gäller undantaget för social omsorg (Go fair) respektive undantaget för utbildning (Horizon College). Att EU-domstolens resonemang i dessa mål med säkerhet går att applicera direkt på de nu prövade tjänsterna anser vi inte är helt självklart eftersom relevanta artiklar i momsdirektivet rörande social omsorg och utbildning skiljer sig mot de som avser sjukvård. EU-domstolen har även nyligen prövat tillämpningsområdet för sjukvårdsundantaget i C-700/17 Peters där EU-domstolen konstaterar att en underleverantörs tjänst kan vara undantagen moms. Det skulle därför ha varit bra om EU-domstolen givits möjlighet att ge vägledning i denna fråga då vi anser att gränsdragningen är långt ifrån självklar.

Avslutningsvis kan det konstateras att HFD gör en extensiv tolkning av vad som är momspliktig personaluthyrning och möjligheterna för en underleverantör att tillhandahålla undantagen vårdkompetens är därför begränsad. Men även om HFD är tydlig att tjänsterna i de prövade situationerna är momspliktiga innebär detta dock inte att alla strukturer och vårdkedjor är momspliktiga.

Vi diskuterar gärna hur HFD:s avgöranden kan påverka er verksamhet och vilka möjligheter det finns att tillhandahålla vårdkompetens undantagen moms.

Emma Andersson
+46 70 981 24 25
emma.b.andersson@kpmg.se

Pavel Morawski
+46 70 939 66 89
pavel.morawski@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.