Vårdresurser momspliktiga enligt tre förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Vårdresurser momspliktiga enligt Skatterättsnämnden

Moms inom vårdsektorn synes nu bli ett faktum från den 1 juli 2019.

1000

Kontakt

Dekorbild

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Skatterättsnämnden har i tre förhandsbesked av den 21 maj 2019 beslutat att vissa vårdtjänster som tidigare ansågs undantagna från moms ska bedömas som momspliktig uthyrning av personal. Detta är i linje med Skatteverkets tolkning som vi har kommenterat i tidigare TaxNews. Trots avsaknad av vägledande mål från såväl EU-domstolen som nationell domstol får det nu anses i det närmaste uteslutet att tidpunkten då det nya synsättet ska börja tillämpas skjuts upp. Moms inom vårdsektorn från den 1 juli 2019 är just nu ett faktum.

Skatterättsnämnden prövade tre typer av tillhandahållanden;

  • Läkarbolags tillhandahållande av läkare vilka ska tillhandahålla sjukvård åt mottagarens patienter.
  • Ett bolags tillhandahållande av läkare för att tillgodose ett sjukhus behov av specialistkompetens.
  • Tillhandahållande av ambulerande sjuksköterskor till olika äldreboenden, för tid när boendenas anställda sjuksköterskor inte är i tjänst.

I samtliga fall bedömde Skatterättsnämnden att det som tillhandahölls var personal, inte sjukvård eller sådana tjänster som är nära knutna till vård. De aktuella tjänsterna bedömdes därför som momspliktig uthyrning av personal och inte som vårdtjänster.

Skatterättsnämnden konstaterade vidare att syftet med avtalen istället är att bemanna den organisation för sjukvård som uppdragsgivaren har och som behövs för att uppdragsgivaren ska uppfylla sin skyldighet att tillhandahålla vård.

Precis som Skatteverket anser Skatterättsnämnden att sådana tjänster inte kan anses ske inom ramen för en sådan organisatorisk struktur med eget ansvar som innebär att vården ges inom ramen för bolagens egen regi, utan det är uppdragsgivaren som bestämmer arbetsuppgifterna. Uppdragsgivaren står även för arbetsledningen på respektive arbetsplats samt har det övergripande och organisatoriska ansvaret för respektive arbetsplats. I ett fall påverkades bedömningen av att bolagets legitimerade personal ansågs utföra samma arbetsuppgifter som uppdragsgivarens egen personal men under en annan del av dygnet.

Tjänsterna ansågs inte heller som undantagna från moms som ”nära anknutna” till sjukvård, eftersom bolaget antingen inte själv driver någon vårdinrättning eller ansågs bedriva verksamhet med vinstsyfte i konkurrens med andra som måste debitera moms.

Två av nämndens ledamöter var skiljaktiga och ansåg att undantaget från moms kan tillämpas.

Parterna har tre veckor på sig att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen. En prövning av Högsta Förvaltningsdomstolen sker tidigast i höst. Det är även möjligt att domstolen begär förhandsbesked från EU-domstolen eftersom detta är frågor som inte prövats EU-rättsligt tidigare.

KPMG:s kommentar

Det har varit känt att Skatterättsnämnden skulle avgöra ett flertal fall under våren och det har med anledning av oklart rättsläge funnits en förhoppning att Skatteverket skulle avvakta med att tillämpa sitt ställningstagande. Med anledning av ovan nämnda besked gör vi bedömningen att så inte kommer att ske. Många tjänster inom vården kan därmed bedömas som momspliktiga från och med den 1 juli 2019. 

Trots skiljaktig mening i Skatterättsnämnden och kommande prövning av frågorna i domstol behöver samtliga bolag i branschen förbereda sig på att kunna hantera såväl fakturering av moms som göra bedömningar av hel eller delvis avdragsrätt för ingående moms inom kort. Många bolag har även genomfört eller funderar på att göra förändringar i verksamheten. Vi diskuterar gärna detta. Till vårt seminarium den 4 juni har vi även bjudit in arbetsrättsjurist Fredrika Skoog, advokat på Ramberg Advokater. Läs mer och anmäl dig till seminariet här.

Välkomna till seminariet eller att kontakta oss direkt för att diskutera hur besluten kan komma att påverka just er verksamhet.

Emma Andersson
+46 70 981 24 25
emma.b.andersson@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.