Kammarrätten fastställer samfällighetsförenings rätt till avdrag för ingående moms vid uppförandet av fibernät

Samfällighetsförenings momsavdrag för fibernät

1000

Kontakt

Jerker Westerstrom

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Kammarrätten i Göteborg har i dom meddelad 10 januari 2017 (mål nr 2088-16, pdf 307 kb) fastställt att en samfällighetsförening har rätt att göra avdrag för ingående moms som uppkommit i samband med uppförandet av fibernätet. Kammarrätten gör därmed samma bedömning som Förvaltningsrätten i Malmö. Föreningen överklagade beslutet till förvaltningsrätten som biföll talan.


Bakgrund

Skatterättsnämnden har genom ett förhandsbesked (meddelat den 27 februari 2014) fastställt att föreningen, genom att bygga ett lokalt fibernät som kommer att användas till tjänsteomsättning, bedriver ekonomisk verksamhet och därmed är en beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagen. Skatterättsnämnden kom därmed fram till att föreningens tillhandahållande av kabel-TV och bredbandstjänster till dess medlemmar utgör momspliktiga tjänster. I detta förhandsbesked behandlades dock inte frågan huruvida föreningen har avdragsrätt för uppförandet av gemensamhetsanläggningen för fibernätet.

Skatteverket nekade senare föreningen avdragsrätt för ingående moms på kostnader för uppförandet av fibernätet med stöd av att kostnaderna skulle anses direkt hänförliga till den verksamhet som föreningen bedriver inom ramen för sitt stadgeenliga uppdrag och att denna verksamhet inte genererar några skattepliktiga utgående transaktioner eftersom föreningen även erhåller kapitaltillskott från sina medlemmar.


Kammarrättens dom

Kammarrätten fastställer förvaltningsrättens dom och fastslår därmed att föreningen har avdragsrätt för ingående moms på kostnader för uppförandet av fibernätet. Av förvaltningsrättens dom framgår att uppförandet av fibernätet har varit nödvändigt för att föreningen ska kunna tillhandahålla de momspliktiga tjänsterna. Domstolen konstaterar att det inte vore möjligt att leverera ett basutbud av internet och TV-kanaler om fibernätet inte fanns och att hela kostnaden för uppförandet av fibernätet därför har ett direkt och omedelbart samband med den momspliktiga verksamheten. Uppförandet av fibernätet och tillhandahållandet av tjänsterna kan inte anses vara från varandra fristående verksamheter. Enligt förvaltningsrätten har finansieringen av uppförandet av gemenskapsanläggningen inte någon betydelse för avdragsrätten.


KPMG:s kommentar

Domen öppnar enligt vår bedömning upp möjligheten för samfällighetsföreningar och andra föreningar att göra avdrag för ingående moms som har uppkommit vid uppförandet av fibernätet så länge momspliktiga tjänster, t ex i form av kabel-TV och bredbandstjänster, faktureras separat med moms till dess medlemmar.

En viktig faktor enligt vår bedömning är att föreningen har ett prispåslag för de inköpta tjänsterna vid faktureringen till dess medlemmar. Detta innebär att föreningen upplåter fibernätet mot en ersättning och att föreningen därmed utnyttjar fibernätet för att fortlöpande vinna intäkter.

Föreningar som har en liknande situation i form av fakturering av momspliktiga tjänster men där något avdrag för ingående moms på investeringar inte har gjorts, har enligt vår bedömning möjlighet att begära omprövning av sin moms bakåt i tiden för att på så sätt återfå ingående moms. Omprövning kan normalt ske i upp till sex år efter förvärvet, d v s till och med 2011.


Välkommen att kontakta oss för mer information.


Läs mer
Våra tjänster inom indirekt beskattning.

 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.